Bize Ulaşın(0322) 454 60 42
(0322) 454 30 80
(0322) 454 30 71

ODA İÇİ YÖNERGELERİ

Mevzuat İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi

ADANA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ


 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, kamu kurum ve kuruluşlarınca meslek hukukunu ilgilendiren mevzuat ile faaliyet konuları kapsamında olan her türlü mevzuat hakkında hazırlanan taslakları izlemek veya yürürlükteki yasal ve idari düzenlemeleri değerlendirmek, görüş ve önerilerde bulunmak üzere “Mevzuat İzleme ve Değerlendirme Komisyonu”nun kurulmasına, üyelerinin seçilmesine, üyelerin görev ve yetkilerine, toplantı ve karar esasları ile Komisyonun sekretarya hizmetlerinin görülmesine dair usul ve esasları belirlemektir.  

Hukuki Dayanak

Madde 2- (1) Bu Yönerge 17.09.2007 tarih ve 26646 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmeliğin 20. maddesi ile

Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliği’ne eklenen Ek Madde 1 hükmüne dayanarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3- (1) Bu Yönergede geçen,

a)    Başkan: Komisyona başkanlık etmek üzere atanmış Komisyon üyesini,                          

b)    Başkan Vekili: Başkanın olmadığı durumlarda Başkana vekalet etmek üzere atanmış Komisyon üyesini,

c)    Komisyon: Oda Mevzuat İzleme ve Değerlendirme Komisyonunu,    

d)    Oda: Adana Yeminli Mali Müşavirler Odasını,

e)    Üye: Oda Yönetim Kurulu tarafından "komisyon üyesi" olarak atanan meslek mensuplarını,

f)     Yönetim Kurulu Başkanı: Adana Yeminli Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Başkanını,        

g)    Yönetim Kurulu Üyeleri: Adana Yeminli Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu üyelerini, 

h)    Yönetim Kurulu: Adana Yeminli Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulunu,            

ifade eder.


 

İKİNCİ BÖLÜM

Komisyonun Kuruluşuna ve Çalışma Düzenine İlişkin Esaslar

Komisyonun Kuruluşu

Madde 4- (1) Başkan, başkan vekili ve üyeler oda üyeleri arasından Yönetim Kurulu tarafından atanır.

Komisyonun Çalışma Yeri ve Dönemi

Madde
5-
 (1) Komisyon, Oda Merkezinde Komisyona özel olarak tahsis edilen toplantı salonunda toplanır ve çalışır.

(2) Çalışma yerinin üyelerin çalışmalarına hazır bir şekilde tutulmasından sekretarya hizmetlerini üstlenen
personel sorumludur.

(3) Komisyonun çalışma dönemi takvim yılıdır.

Başkan, Başkan Vekili ve Üyeler

Madde
6-
 (1) Komisyon üyelerinin görev süresi Yönetim Kurulu'nun görev süresi ile biter. Görev süresi dolan üyeler yeniden atanabilir.

(2) Başkan ve başkan vekilliği görevlerinin istifa vb nedenlerle boşalması halinde, boşaldığı tarihten itibaren (30) gün içinde yeni atama yapılır.

(3) Yönetim Kurulu, gerek görmesi halinde görev süreleri dolmasa bile komisyon başkan, başkan vekili ve üyelerini değiştirebilir.

Başkanın Görevleri

Madde 7- (1) Başkanının görevleri şunlardır:

a)  Toplantı gündemini hazırlamak ve gündemi üyelere zamanında bildirmek,

b)  Raportör seçmek,

c)  Gündeme ilişkin gerekli bilgi ve belgeler ile Raportör Raporlarını üyelere dağıtmak,

d)  Toplantıları, Komisyonun verimli bir şekilde çalışması ve sağlıklı kararlar alınması ilkelerini esas alarak yönetmek,

e)  Gündemle ilgili “Karar Dosyası”nı oluşturmak ve bunun saklanması için gerekli önlemleri almak,

f)   Komisyonun aldığı kararları Yönetim Kuruluna iletmek,

g)  “Karar Defteri”nin tutulmasını sağlamak,

h)  Toplantılara katılmayan üyeleri saptamak,

i)    Sekretarya hizmetleri için Oda ile gerekli koordinasyonu sağlamak.

(2) Başkanın toplantıya katılamaması halinde toplantıyı Başkan Vekili idare eder.

Toplantı Gündemi

Madde 8- (1) Komisyon;

a)  Yönetim Kurulu tarafından talep edilen konuları,

b)  Komisyon üyeleri tarafından önerilen konulardan komisyon tarafından kabul edilenleri

 gündeme alır.

Toplantılar

Madde 9- (1) Komisyon, her ayın ilk Çarşamba günü olmak üzere ayda (1) kez olağan olarak toplanır. Toplantı gününün resmi
tatil olması halinde,  toplantı, tatilin bitimini izleyen ilk gün yapılır. Olağan toplantı saatleri Başkan tarafından üyelere bildirilir.

(2) Başkan, toplantı için yeteri kadar üyenin bulunmadığı durumlarda, üye eksikliğinin tamamlanması için (15) dakika bekler. Bu süre sonunda eksiklik
tamamlanamazsa toplantı iptal edilerek, Başkanın uygun göreceği bir tarihe ertelenir.

(3) Çalışma döneminde Komisyon, konunun aciliyeti ve önemine binaen, Yönetim Kurulunun veya Başkanın talebi üzerine
olağanüstü toplanabilir. Başkan olağanüstü toplantı tarih ve saatini üyelere bildirir.

(4) Üyelerin toplantılara katılmaları esastır.

(5) Komisyon, başkan dahil en az sekiz üye ile toplanır.

(6) Üyeler, görüşülecek konuyu önceden gerektiği gibi incelerler ve bu suretle toplantıya hazırlıklı olarak katılırlar.

(7) Komisyonun gerekli görmesi halinde, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunmak üzere, Oda üyesi veya diğer üçüncü kişiler toplantıya davet edilebilir. Bu kişiler komisyonun talep ettiği konularda açıklamalar yapar, ancak oylamaya katılmazlar.

(8) Her komisyon toplantısında, katılanlar için imzalı hazirun cetveli düzenlenir.

Komisyonun Çalışma Düzeni

Madde 10- (1) Üyeler, toplantılarda gündemdeki konuyu müzakere ederler. Komisyonda müzakere edilecek konuların sırasını, talep tarihine veya önemlilik derecesine göre Başkan belirler.

(2) Müzakere edilecek konu için raportör görevlendirilmişse, müzakereye geçmeden önce, raportörün açıklamaları dinlenir.

(3) Başkan gündemdeki konunun müzakere edilecek alt unsurlarını belirleyerek, sırasıyla müzakereye açar. Bir müzakerenin
alt unsuru, hukuki dayanakları ve gerekçeleri ile sonuca bağlanmadan diğerine geçilmez.

(4) Başkan bir düzen içinde üyelere söz hakkı verir. Söz hakkı verilen üyeye, hakkını kullanırken, hiç bir şekilde
müdahale edilmez.

(5) Müzakere edilen konunun üyeler tarafından yeteri kadar değerlendirildiğinin anlaşılması üzerine Başkan konunun oylanmasına geçer. Başkan konu ile ilgili olarak ortaya çıkan alt unsurlara ilişkin görüşleri saptar ve sırasıyla üyelerin oyuna sunar. En fazla oy alan görüş, Komisyon Kararı olarak kabul edilir.

(6) Toplantıya seyahatleri yada iş yoğunluğu nedeniyle katılamayan üyeler, gündemdeki konulara ilişkin hukuki dayanak ve gerekçe içeren değerlendirme ve
görüşlerini, raportör raporundaki görüşleri esas alarak, yazılı olarak komisyon başkan ve üyelerin Odaya bildirdikleri elektronik posta adreslerine
iletebilirler. Bu durumda bu üyelerin bu değerlendirme ve görüşleri, müzakereler sırasında dikkate alınır.

Raportörler

Madde 11- (1) Toplantılarda görüşülen konuların derinliğine araştırılması ve toplantıda alınan kararların kaleme alınması için Başkan tarafından bir veya birkaç üye raportör olarak görevlendirilebilir. Başkan, konusunun niteliği ve kapsamına göre raportörlere araştırma yapmaları ve sonuçlarını rapora bağlamaları için uygun süre verir. Ancak, bu süre hiç bir şekilde (21) günü geçemez.

(2) Raportörler hazırlayacakları raporlarda;

a)  Karar verilmesi gereken konu birden fazlaysa, yasaları ve yasa hükümlerini dikkate alarak, "alt unsur"ları itibariyle konuyu sınıflandırır,

b)  Konuyu bütün unsurlarıyla özetler,

c)  Sınıflandırılmış her bir konuya ilişkin ilgili idari düzenlemeleri, yargı kararlarını ve doktrindeki görüşleri saptar ve bunları hukuksal yorum ilkelerine göre değerlendirir,

d)  Sınıflandırılmış her bir konuya ilişkin ulaşılan raportör kararını net bir şekilde ortaya koyar.

(3) Raportörlerin hazırladığı raporlar, toplantı tarihinden en az (3) gün önce elektronik posta aracılığıyla üyelere dağıtılır.

Komisyon Kararları ve Dispozisyonu

Madde 12-

(1) Gündemin görüşülmesi sırasında aynı konuda birden fazla görüşün çıkması halinde, Başkan bütün bu görüşleri bir sıra dahilinde üyelerin oyuna sunar. Üyeler ortaya çıkan görüşlerden sadece birine oy verebilir ve çekimser oy kullanamazlar.

(2) Kararlar açık oylama yöntemi ve toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın katıldığı görüş kabul edilmiş sayılır.

(3) Komisyon kararları;

a)  Hukuki düzenlemenin niteliği ve yarattığı sorunun ne olduğu, maddi ve hukuki gerekçelerini,

b)  Sorun yada sorunların çözümüne ilişkin görüş ve önerileri,

c)  Karara katılan yada görüş veren üyelerin adları, soyadları, imzaları varsa karşı oylarını, ihtiva eder. Karar metinlerinde, alınan karar yada benimsenen görüş ile önerilere yer verilir.

(4) Kararlarda kararın tarih ve numarası belirtildikten sonra;

a)  İncelemenin konusu,

b)  Yapılan çalışma ve incelemeler,

c)  Konunun tartışılması ve değerlendirilmesi,

d)  Sonuç,

olmak üzere 4 ana bölüme yer verilir.

(5) Kararlarda oylaması yapılan fakat kabul edilmeyen karşı görüş ve tezler de yazılır.

(6) Kararlar alındığı tarihten itibaren en geç (7) gün içinde Yönetim Kuruluna gönderilir.  Yönetim Kurulunca gerekli görülen hallerde, Komisyonca yeniden incelenir.

(7) Komisyonun yürürlükteki mevzuata ilişkin kararları, Yönetim Kurulunca da uygun görülmesi halinde Oda internet sayfasında yayımlanarak ilgililerin görüş ve istifadelerine sunulur.

Karar Defteri ve Dosyaları

Madde 13- (1) Komisyon çalışmaları Karar Defterinde izlenir. Karar Defterine aşağıdaki bilgilerin kaydedilmesi zorunludur.

a)  Komisyonda görüşülmesi istenen konu,

b)  Komisyon gündemine ne zaman, nereden ve hangi amaçla geldiği,

c)  Gündeme alınan konunun araştırılması ve değerlendirilmesi için seçilen raportör, verilen çalışma süresi,

d)  Raportör raporunun fiilen Başkanlığa ve üyelere teslim tarihi,

e)  Gündeme alınan konunun toplantı tarihi ve sıra numarası,

f)  Toplantı gününde toplantı yeter sayısının saptanmasına ilişkin hazirun listesi,

g)  Toplantı tutanağının tarih ve numarası,

h)  Komisyon görüş yada kararının Yönetim Kuruluna iletilme tarihi.

(2) Karar defterindeki bilgilere ilişkin belgeler, Karar Dosyalarında saklanır. Karar Dosyası aşağıdaki belgelerden oluşur.

a)  Gündemdeki konunun Komisyona geliş belgeleri,

b)  Başkanlık raportör görevlendirme yazısı,

c)  Raportörün raporunu teslim yazısı ve Raportörlük raporu,

d)  Başkanlığın konunun tartışılacağı toplantıya üyeleri davet yazısı,

e)  Toplantı gününde Başkanlık tarafından saptanan üye katılım tutanağı,

f)  Başkanlık tarafından tutulan toplantı müzakere ve karar tutanağı,

g)  Alınan komisyon karar ve görüşünün Yönetim Kuruluna iletilme yazısı,

h)  Gerek görülen diğer belgeler.

(3) Başkanlık, Karar dosyasında saklanacak yazılarda kullanılacak formatları belirlemeye yetkilidir.

Mali Haklar

Madde 14- (1) Toplantılara fiilen katılan her üyeye, katıldığı toplantı başına huzur hakkı ödenir.  

Oturum ücreti bütçede kural olarak belirlenmiş sınırlar içinde Yönetim Kurulunca belirlenir.

Sekretarya Hizmetleri

Madde 15- (1) Komisyon işlemleri, Yönetim Kurulunun bu amaçla Başkanlık emrine tahsis edeceği ve gerekli nitelikleri taşıyan personel aracılığıyla yürütülür. Başkanlığa ait defter ve belgelerin muhafazasından ve gerektiğinde üyelere ibrazından bu personel sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çeşitli Hükümler

Madde 16- (1) Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri diledikleri takdirde, Komisyonun olağan veya olağanüstü toplantılarına katılabilirler.

(2) Yönetim Kurulu, komisyon üyelerinden birini yada bir kaçını, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyici işlem çalışmalarına katılmak üzere görevlendirebilir.

Geçici Madde 1- “Adana Yeminli Mali Müşavirler Odası Mevzuat İzleme Ve Değerlendirme Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi”nin yürürlüğe
girdiği tarih itibariyle aranan koşulları taşıyan Komisyon üyelerinin görevleri devam eder.  

Yürürlük

Madde 17- (1) “Adana Yeminli Mali Müşavirler Odası Mevzuat İzleme Ve Değerlendirme Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi”,
Adana Yeminli Mali Müşavirler Odası Genel Kurulunun onayını müteakip 04.06.2016 tarihinde yürürlüğe girer. 

(2) Yönerge Yönetim Kurulunun Kararı ile Oda internet sayfasında yayımlanır.

Yürütme

Madde 18- (1) Adana Yeminli Mali Müşavirler Odası Mevzuat İzleme Ve Değerlendirme Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi”ni Yönetim
Kurulu yürütür.

Personel Yönergesi

ADANA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 
PERSONEL YÖNERGESİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar 

Amaç 
Madde 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Odada çalışan personelin atanması, görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma koşulları, özlük hakları, yükselmesi, ödüllendirilmesi, cezalandırılması, işine son verilmesi ile personel ile ilgili diğer hususları düzenlemektir.  

Kapsam 
Madde 2 – (1) Bu Yönerge Adana Yeminli Mali Müşavirler Odasında süresi belirsiz sürekli iş sözleşmesi ile çalışan tüm personeli kapsar. Süresi belirli sürekli iş sözleşmesi veya kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılacak personelin iş koşulları, özlük hakları, bu Yönetmeliğin hangi hükümlerine tabi olacağı ve çalıştırmaya ilişkin sair konular, bireysel iş sözleşmesinde belirtilir.  

Dayanak 
Madde 3 - (1) Bu Yönerge, 21.02.1990 tarihli 20440 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğine, 17.09.2007 tarih ve 26646 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik yönetmeliğinin 20 nci maddesiyle eklenen Ek Madde 1/b hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.  

Tanımlar 
Madde 4 – (1) Bu Yönergede geçen “İşveren” deyimi, Adana Yeminli Mali Müşavirler Odasını, “Personel” deyimi, Genel İdare Müdürünü, büro memurlarını ve yardımcı personeli; “İşyeri” deyimi, Adana Yeminli Mali Müşavirler Odası merkez işyerini ve eklentilerini; “Yönerge” deyimi Personel yönergesini; “Sicil raporu” deyimi yılda bir düzenlenecek değerlendirme raporlarını ifade eder.  

İKİNCİ BÖLÜM 
Personelin işe alınması ve iş sözleşmesi 

İşe alınmada usul 
Madde 5 – (1) Personelin işe alınmasında (mülakat) usulü uygulanır. Mülakat; Genel İdare Müdürü görevine alınacaklar için Yönetim Kurulunca, memur ve yardımcı personel için Oda Sekreterince gerçekleştirilir. 

Duyuru 
Madde 6 - (1) Odanın personel ihtiyacı, alınacak personelin niteliğine göre Yönetim Kurulunca uygun görülecek araçlarla duyurulur. Aynı duyuru, Odanın Web sitesinde de yayınlanır. 
(2) Duyuruda, yapılacak iş, personelde aranan genel ve özel koşullar, başvuru için gerekli belgeler, başvurunun bizzat mı yoksa posta ile mi yapılacağı, başvuru yeri, son başvuru ve mülakat tarihleri açıkça belirtilir.  

Yeni alınacak personelde aranan koşullar 
Madde 7 – (1) Odaya yeni alınacak personelde aranan genel koşullar aşağıda belirtilmiştir. Ancak, ihtiyaca ve görevlerin gereklerine göre bu koşullarda değişiklik yapılabilir. 
a) 18 yaşını doldurmuş, Genel İdare Müdürü görevine alınacaklar haricinde 30 yaşını geçmemiş olmak, 
b) Erkeklerde eylemli askerlik görevini yapmış olmak, 
c) Kamu haklarından yoksun bulunmamak, 
d) Affa uğramış olsa dahi herhangi bir yüz kızartıcı ve/veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihaleye ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hüküm giymiş olmamak,  
e) Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir vücut veya akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak, 
f) Resmi dairelere, kurum ve kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü altında bulunmamak, 
g) Memuriyet için en az maliye ve muhasebe ile ilgili Yüksekokul veya Üniversite mezunu olmak, Yardımcı Hizmetler için asgari lise mezunu olmak, 
h) Yapılacak mülakatta başarı göstermiş olmak, 
(2) Oda Yönetimi, görevin özelliğinden kaynaklanan özel koşullar belirleyebilir.  

Araştırma 
Madde 8 - (1) İşe alımlarda, alınacak kişinin unvanı ve referansı ne olursa olsun, istenecek sabıka kayıt belgesi haricinde, Oda Sekreteri veya görevlendireceği Oda Personeli tarafından özel araştırma yapılır. 

Odadan ayrılanların yeniden işe alınmaları 
Madde 9 – (1) Daha önce Odada çalışmakta iken; eğitim, askerlik, uzun süreli hastalık nedeniyle ayrılanlar haricinde; görevine son verilenler ve istifa ile ayrılanlar yeniden işe alınamazlar. 

Başvuruların değerlendirilmesi 
Madde 10 – (1) Başvuruda bulunan adaylara, örneği bu Yönergeye ekli (Örnek 1) İş İstek Formu doldurtulur ve kendilerine mülakat tarihini/saatini belirten bir alındı belgesi verilir. Bu form Yönetim Kurulu Kararı ile değiştirilebilir.  
(2) Yapılacak mülakat sonucunda, aranan özellikleri taşıdığı yönünde kanaat oluşan personel adayından, diploma, sağlık raporu, sabıka kaydı ve Oda Sekreterince gerekli görülen diğer belgeleri tamamlaması istenir. 

Atama 
Madde 11 - (1) Yapılan mülakat sonucu aranan özellikleri taşıdığı kanaatine varılan personel adayı, Oda Sekreterinin teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile atanır.  

İş sözleşmesi 
Madde 12 – (1) Oda personelinin “süresi belirsiz sürekli iş sözleşmesi” ile çalıştırılması asıldır. Ancak, yaptırılacak bazı işlerin niteliği gereği, “belirli süreli” veya “kısmi süreli” iş sözleşmesi ile personel çalıştırılması da mümkündür.  
(2) Ataması yapılan personel ile işin niteliğine ve Yönerge ekindeki örneklerine uygun olan (belirli süreli, belirsiz süreli veya kısmi süreli) bireysel iş sözleşmesi imzalanır.  

Deneme süresi 
Madde 13 – (1) Deneme süresi iki aydır. Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedebilir. Personelin fesih tarihine kadar çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır. 

Hizmet içi eğitim 
Madde 14 - (1) İşveren, personel işe alındıktan sonra işyerinde ve işyeri dışında eğitim verebilir. Bu eğitimler kurs, seminer, işbaşı eğitimi vs. biçiminde olur. Personelin eğitim programlarına devamı zorunludur. 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
İşin düzenlenmesi 

Günlük ve haftalık iş süresi 
Madde 15 – (1) Genel olarak çalışma süresi haftada en çok 45 saattir. Çalışma süresinin haftanın günlerine dağılımı, işin başlama ve bitim saatleri işverence saptanır. 
(2) Personele günde 1 saatten az olmamak üzere yasal ara dinlenmesi kullandırılır. Ara dinlenmesi iş süresinden sayılmaz. 

Fazla çalışma 
Madde 16 – (1) Haftalık 45 saatlik iş süresini aşan çalışmalar fazla çalışma sayılır. İşverenin İş Kanununa uygun talebi üzerine personel, fazla çalışma yapmayı peşinen kabul eder.  

Ulusal bayram ve genel tatil  
Madde 17 - (1) Kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil olarak kabul edilen günlerde çalışılmaması esas olmakla birlikte, işin gerektirdiği durumlarda personel, işverenin isteği üzerine bu günlerde çalışmak zorundadır.  

Hafta tatili  
Madde 18 - (1) Personele tatil gününden önce, belirlenen günlük iş sürelerinde çalışmış olmaları koşulu ile 7 günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az 24 saat dinlenme (hafta tatili) verilir. Hafta tatiline hak kazanmada hangi günlerin çalışılmış gibi değerlendirileceği, İş Kanunu hükümlerine göre belirlenir. 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
İzinler 

Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri 
Madde 19 - (1) İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan personele yıllık ücretli izin verilir.  
(2) Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez.  
Hizmet süresi; 
a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara 14 iş günü; 
b) Beş yıldan fazla on yıldan az olanlara 20 iş günü; 
c) On yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara 23 iş günü; 
d) Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 26 iş günü; 
yıllık ücretli izin verilir. 

Yıllık ücretli iznin uygulanması 
Madde 20 - (1) Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez. Sürekli bir şekilde verilmesi zorunludur. Ancak işin ve işyerinin gerekleri veya personelin isteği üzerine, izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden az olmamak üzere bölümler halinde kullanılabilir.
(2) İznini Adana dışında bir yerde geçirecek olan personelin isteği üzerine 4 güne kadar ücretsiz yol izni verilir. 
(3) Yıllık ücretli izin taleplerinde, Yönergeye ekli (Örnek: 3) numaralı form kullanılır. 

Yıllık izin ücreti 
Madde 21 - (1) İşveren, yıllık ücretli iznini kullanan personele, yıllık izin dönemine ilişkin ücretini ilgilinin izne başlamasından önce peşin olarak öder veya avans olarak verir.  
(2) Yıllık izin ücretinin hesabında, fazla çalışma karşılığı alınan ücretler, primler, ikramiyeler, hazırlama, tamamlama, temizleme işlerinde çalışan personelin bu iş için aldığı ücretler ve sosyal yardımlar, ulusal bayram hafta tatili ve genel tatil günleri için verilen ücretler dikkate alınmaz. 
(3) Personele yıllık ücretli izin süresi için ödenecek ücretler üzerinden iş kazaları ile meslek hastalıkları primleri hariç, diğer sigorta primlerinin, Sosyal Güvenlik Kanunundaki esaslar çerçevesinde işçi ve işverenler yönünden ödenmesine devam olunur. 
(4) Yıllık ücretli izne ilişkin olarak bu yönergede düzenlenmeyen hususlarda İş Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır. 

Doğum izni 
Madde 22 – (1) Kadın personelin doğum yapması halinde, doğum öncesi ve sonrası verilecek izinler ile süt izni ve ücretsiz izinler konusunda İş Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 
(2) Karısı doğum yapan erkek personele ise, isteği üzerine beş gün ücretli izin verilir. 

Evlenme izni 
Madde 23 - (1) Personele isteği üzerine, kendisinin evlenmesi halinde 10 gün; çocuğunun evlenmesi halinde ise 5 gün ücretli izin verilir. 

Ölüm izni 
Madde 24 – (1) Personele isteği üzerine, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde beş gün ücretli izin verilir. Ölüm Adana dışında olmuşsa, beş günlük izin süresine iki gün yol izni eklenir. 

Mazeret izni 
Madde 25 – (1) Yukarıda belirtilen hallerden başka, bir yıl içinde toptan veya parça parça olarak, mazeretleri sebebiyle personele 10 gün izin verilebilir. Zaruret halinde on gün daha aynı usulle mazeret izni verilebilir. Bu takdirde ikinci defa aldığı bu izin, yıllık izinden düşülür. 

Ücretsiz izin 
Madde 26 - (1) Uzun süreli bir hastalığa yakalanan yakınının bakımını üstlenmek zorunda olunması, doğum sonrası yasal izninin bitimi nedeniyle çocuğuna bakacak kimsenin bulunmaması gibi zorunlu mazeretleri Yönetim Kurulunca uygun görülecek personele 6 aya kadar ücretsiz izin verilebilir. 
(2) Ücretsiz izinde geçen süre, yıllık ücretli izin, ihbar ve kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmaz. Bu süre zarfında personele aylık ücret, ikramiye ve benzeri ödemeler yapılmaz. 

İzinden çağrılma 
Madde 27 – (1) Oda Başkanı veya Sekreteri, gerekli hallerde personeli izinden geri çağırabilirler. Bu durumda personel açısından oluşabilecek herhangi bir maddi kayıp, Oda tarafından karşılanır. 


BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çalışma ilkeleri 

Hizmette kalite 
Madde 28 – (1) Adana Yeminli Mali Müşavirler Odası, hedeflediği kaliteli hizmetin; sürekli kendini yenileyen, araştıran, yeni öneriler getiren; hizmet sunumunda istekli ve güler yüzlü, üyelerin yasal taleplerinin yerine getirilmesinde gerekli her türlü yardım ve kolaylığı sağlayan; iş arkadaşları ile uyumlu, çevresine saygılı personel ile sağlanacağını kabul eder. 

Görevlerin yerine getirilmesi 
Madde 29 – (1) Personel, kendisine verilen görevleri, Odanın işlemlerini düzenleyen her türlü yazılı kaynağın belirttiği işlem ve sorumlulukları, Odanın teamül ve mevzuatına uygun olarak ve Odanın genel hedef ve politikalarını, saygınlığını, güvene dayanan çalışma ilkesini gözeterek, yukarıda sıralanan hizmette kalite ilkeleri doğrultusunda yerine getirmek durumundadır. 
(2) Bu çerçevede personel, üyelerle ve iş sahipleriyle olan ilişkilerinde saygılı ve güler yüzlü olmak, işlemleri sürat, kolaylık ve eşitlikle yapmak zorundadır. Çalışma arkadaşları ile olan ilişkilerinde de aynı esaslara uymak durumundadır. 


Emirlerin uygulanması 
Madde 30 – (1) Personel, yasaların ve Oda içi düzenlemelerin gerektirdiği işlemleri dikkate almak koşuluyla, çalışmaları esnasında üstlerinin verdikleri emirleri noksansız olarak uygulamakla yükümlüdür. 
(2) Verilen emirlerin yasalara, ilgili mevzuata aykırı veya Odaya zararlı olduğu kanısına varılması halinde, bu konudaki görüşünü emri veren üstüne bildirir. Buna rağmen emri veren üst sorumluluğu kendi üzerine alarak emri yazılı olarak yinelerse, konu suç teşkil etmemek kaydıyla bu emir yerine getirilir ve durum emri alan personel tarafından, emri verenin bir üstüne bildirilir. 

Öğrenme ve bilme zorunluluğu 
Madde 31 – (1) Personel yaptığı işle ilgili yasa ve yönetmelikleri, Oda İçi Yönerge ve duyuruları okuyup öğrenmek ve yaptığı işin hukuki ve teknik yönünü bilmek durumundadır.  

İş tanımı ve iş değişikliği 
Madde 32 - (1) Her personelin yapacağı işler önceden belirlenmekle birlikte, Oda işlerinin bir ekip çalışması anlayışı içerisinde birlikte yürütülmesi asıldır. Bu nedenle personel, işin gerektirmesi veya amirlerince istenilmesi halinde, iş arkadaşının görev alanına giren işleri de yapmak veya ona yardım etmek durumundadır.  
(2) İşbirliği ve yardımlaşmanın bir gereği olan bu tür değişiklikler haricinde; personeli rencide edecek bir görünüm veren, ceza niteliğinde iş değişikliği yapılamaz. 

İşe devam zorunluluğu 
Madde 33 - (1) Personel, belirlenen iş saatlerinde işinin başında olmakla yükümlüdür. İş saatleri bitmeden izinsiz olarak işyerinden ayrılamaz. Önceden bildirilen zorunlu nedenlerin varlığı halinde, alışkanlık haline getirilmemesi koşuluyla, geç gelme veya erken çıkma isteklerinin anlayışla karşılanması öngörülür. 
(2) Personel, işe gelmeme veya geç kalma durumunda özrünü belirterek, amirine mümkün olan ilk fırsatta haber vermek zorundadır. Özrün kabul edilip edilmemesi amirinin takdirindedir. 
(3) Önceden haber verilmeyen ve haklı bir nedene dayanmayan devamsızlık halinde personel hakkında disiplin kovuşturması açılır. 

Başka işte çalışmama 
Madde 34 – (1) İşverenin izni ve onayı olmadan bir başka işte çalışılması, iyi niyet kuralları ile bağdaşmaz. 

Sır saklama 
Madde 35 – (1) Gizlilik derecesi taşıyan bilgi ve belgeler ile işverenin açıklanmasını istemediği veya açıklanmasının sakıncalı olacağı işin gereğinden anlaşılan bilgi ve belgelerin her ne şekilde olursa olsun açıklanmaması gerekir.  

Hasar ve zarardan sorumluluk 
Madde 36 – (1) Personel, kendi kusuru ile sebep olduğu hasar, kayıp ve zarardan sorumludur.  

Giyim ve görünüm 
Madde 37 – (1) Personelin giyimi, kuşamı, saç biçimi ve makyajı, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olan Oda’nın konumu ile bağdaşır tarzda olmak üzere; temiz, özenli, düzgün, ağırbaşlı ve abartısız olmalıdır.  

Hastalık halinde yapılacak işlem 
Madde 38 - (1) İşyerinde veya evinde hastalanan personel veya bakmakla yükümlü bulunduğu aile bireyleri hakkında Sosyal Sigortalar mevzuatına göre işlem yapılır. 
(2) Hastalık nedeniyle sağlık raporu alan personel, aynı gün Oda Yönetimini bilgilendirmek ve raporunu mümkün olan en kısa zamanda Odaya iletmek zorundadır.  

ALTINCI BÖLÜM 
Ücretler ve yolluklar 

Ücret sistemi 
Madde 39 – (1) İşyerinde maktu aylık ücret sistemi uygulanır. Ücretler, aylık maktu net olarak tespit edilir ve hesaplanacak brüt tutarı üzerinden bordrolaştırılır.  

Ücretin ödenmesi ve avans  
Madde 40 – (1) Personel ücretleri, izleyen ayın ilk beş günü içinde nakden veya personel adına açılacak banka hesabına ödenir. 
(2) Personelin istemesi halinde, çalışılan ayın ilk yarısı geçtikten sonraki günlerde, aylık ücretinin yarısını geçmemek üzere avans verilebilir.  

Ücret artışları 
Madde 41 – (1) Ücret artışı yapılırken, bir önceki artış tarihinden sonra gerçekleşen enflasyon oranı, asgari ücrette ve kamu personelinin maaşlarında meydana gelen değişiklikler; işverenin ekonomik ve mali durumu ile bir önceki döneme ait Değerlendirme Raporundaki puanları dikkate alınır.  

Raporlu olunan sürede ücret 
Madde 42 – (1) Maktu aylıkla çalıştırılan personelin, istirahatlı olduğu dönemlerde ücreti tam olarak ödenir. Ancak personel, SSK’dan aldığı geçici iş göremezlik ödeneği tutarındaki meblağı işverene ödemekle yükümlüdür. 

Fazla çalışma ücreti 
Madde 43 - (1) Her bir fazla saat çalışma için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir.  
(2) Normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarı, haftalık 45 saatlik çalışma düzeninde: (Aylık ücret 30’a bölünerek günlük ücret; günlük ücret 7,5’a bölünerek saatlik ücret; saatlik ücret 1,5 ile çarpılmak suretiyle) hesaplanır.  
(3) Personelin aylık ücretinin, yasal aylık fazla çalışma ücreti de içinde olmak üzere tespit edilmesi mümkündür. Bu takdirde personelin rızasının alınması gerekir. 

Ulusal bayram ve genel tatil ücreti 
Madde 44 - (1) Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde, tatil yapmayarak çalışan personele, çalışılan her gün için ayrıca bir günlük ücreti tutarında ödeme yapılır. 
(2) Bir günlük ulusal bayram ve genel tatil ücreti, aylık ücretin 30’a bölünmesi suretiyle hesaplanır. 

Hafta tatili ücreti 
Madde 45 - (1) Hafta tatilinde çalışmayarak tatil yapan personele, aylık ücreti tam olarak ödenir.  
(2) Hafta tatili yapmadan çalıştırılan personele, bu günlere ait çalışması karşılığında bir günlük ücretinin % 50 fazlası tutarında ayrıca ödeme yapılır. 
(3) Çalışılan hafta tatili ücreti; aylık ücretin 1/30’unun 1,5 katsayısı ile çarpılarak hesaplanır.  

Geçici görev yolluğu  
Madde 46 – (1) Geçici olarak Adana dışında görevlendirilen personelin, -Oda Sekreterinin belirleyeceği ölçüler dahilinde yapacağı- gerçek masrafları, fatura veya diğer gider belgeleri karşılığında ödenir. 
(2) Personele seyahat öncesinde yeteri kadar geçici görev yolluk avansı verilir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Sosyal yardımlar 

Yemek yardımı 
Madde 47 – (1) Çalışılan günler için personele, Yönetim Kurulunca belirlenecek miktarda yemek bileti veya yemek ücreti verilir.  

Ulaşım yardımı 
Madde 48 -(1) Oda lojmanında oturmayan ve işyerine vasıta ile gidip gelmesi gereken personele, çalışılan günler için, şehir içi otobüs bilet ücretleri dikkate alınmak suretiyle yönetim kurulunca belirlenecek miktarda ulaşım yardımı yapılır. 

Evlenme yardımı 
Madde 49 – (1) Evlenen personele bir aylık net ücreti tutarında evlenme yardımı yapılır. Evlenen personelin her ikisi de Odada çalışıyorsa, bu yardım sadece birine yapılır. 

Doğum yardımı 
Madde 50 –(1) Kendisi veya eşi doğum yapan personele, bir aylık net ücretinin yarısı tutarında doğum yardımı yapılır. 

Ölüm yardımı 
Madde 51 – (1) Oda personelinden devlet hizmetinde çalışmayan eşi veya birlikte oturduğu ve geçimini sağladığı çocuğu ölenlere bir aylıkları tutarında; personelin ölümü halinde sağlığında bildiri ile gösterdiği kimseye, eğer bildiri vermemiş ise eşine ve çocuklarına, bunlar da yoksa ana ve babasına, net aylığının iki katı tutarında ölüm yardımı yapılır. 

Giyim yardımı 
Madde 52 – (1) Yardımcı personele; yılda 1 takım elbise, 2 gömlek, 1 kravat, 1 çift ayakkabı, iki çift çorap; üç yılda bir kaban veya palto/pardösü alınır. İşyerinde giyilmek amacıyla alınan bu giyecekler, “iş elbisesi” niteliğinde olup, ihbar ve kıdem tazminatı ile diğer ödemelerin hesabında dikkate alınmaz. 

Diğer sosyal yardımlar 
Madde 53 - (1) Yönetim Kurulu, şimdiden kestirilemeyen yeni ihtiyaçların ortaya çıkması durumunda, yukarıda sayılanlardan ayrı olarak, personelin birine veya tamamına, bir defaya mahsus veya devamlı surette sosyal yardımda bulunulmasına karar verebilir. 

Cenaze giderleri 
Madde 54 – (1) Personelin ölümü halinde cenaze giderleri (cenazenin başka yere nakli dahil) Oda tarafından karşılanır. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Siciller 

Personel sicil numarası ve kimlik cüzdanı 
Madde 55 – (1) Her personele bir işyeri sicil numarası verilir ve kimlik cüzdanı düzenlenir. 

Sicil ve özlük dosyası 
Madde 56 -(1) Çalıştırılan her personel için bir sicil ve bir de özlük dosyası düzenlenir. Sicil dosyasında, personelin işe alınması sırasında istenen bilgi ve belgeler, hizmet süresi içinde verilen ve düzenlenen değerlendirme raporları, ödül ve takdirnameler; disiplin soruşturmaları ve disiplin cezaları ile ilgili yazışmalar ve benzeri diğer belgeler; 
(2) Özlük dosyasında; personelin özlük haklarına ilişkin bilgi ve belgeler; saklanır. 
(3) Ayrıca bu dosyalarda, personelin kimlik bilgilerinin yanında, ilgili mevzuat ve bu Yönerge gereği düzenlenmesi gereken her türlü belge ve kayıtların saklanması zorunludur. 
(4) Sicil dosyaları, Oda Sekreterince muhafaza edilir.  

Sicil amirleri 
Madde 57 - (1) Memurlar ve Yardımcı Personel için; 1. derece sicil amiri Genel İdare Müdürü, 2. derece sicil amiri Oda Sekreteridir. 
(2) Genel İdare Müdürü için; 1. derece sicil amiri Oda Sekreteri, 2. derece sicil amiri Yönetim Kurulu Başkanıdır. 

Değerlendirme (sicil) raporları 
Madde 58 – (1) Örneği Yönergeye ekli, Değerlendirme Raporları; 31 Aralık itibariyle yılda bir kez düzenlenir. (Örnek: 2) 
(2) Değerlendirme raporlarındaki not ortalaması 100 üzerinden 70 ve daha yukarı olanlar olumlu; 69 ve daha az olanlar olumsuz sicil almış sayılırlar. 

Personelin uyarılmaları ve itiraz hakları 
Madde 59 – (1) Personelin yetersizlikleri halinde değerlendirme raporlarında yazılı bulunan kusur ve eksiklikleri, uyarılmaları bakımından, gizli bir yazı ile Oda Sekreteri tarafından kendilerine bildirilir.  
(2) Uyarı yazısına tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde itiraz edilebilir. İtiraz hakkında verilecek karar, 15 gün içinde ilgiliye bildirilir. 

Olumsuz rapor ( sicil ) 
Madde 60 – (1) Olumsuz sicil alan ve düzeleceği yönünde umut vaat etmeyen personelin görevine, Oda Sekreterinin teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile son verilebilir. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 
Takdir ve ödüllendirme 

Teşekkür 
Madde 61 – (1) Çalışmaları ile Oda adına olumlu gelişmeler sağlayan ilgili personele Oda adına memnuniyetin yazılı olarak bildirilmesidir. Teşekkür yazısının bir örneği personelin sicil dosyasına konulur. 

Takdirname  
Madde 62 - (1) Görevinde olağanüstü gayret ve çalışması ile başarı sağlayan personele takdirname verilebilir. Takdirnameler, personelin sicil dosyasına işlenir. 

İkramiye 
Madde 63 – (1) Personele, yılda iki aylık ücreti tutarını geçmemek üzere, Yönetim Kurulunun belirleyeceği zaman ve miktarlarda ikramiye verilebilir. 
(2) Hangi personele ne miktarda ikramiye verileceği, Değerlendirme Raporlarındaki puanları da dikkate alınmak suretiyle Yönetim Kurulunca belirlenir. 
(3) Olumsuz rapor (sicil) alan personele, izleyen 6 aylık dönem için ikramiye verilmez. 
(4) Kanunen çalışılmış gibi sayılan haller hariç olmak üzere, ikramiye verilen dönemde tam çalışmayan personele, fiili hizmeti ile orantılı olmak üzere (kısıt) ödeme yapılır.  

Ödül 
Madde 64 - (1) Olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı görev yaptıkları görülen Oda personeline, Yönetim Kurulunun uygun görmesi üzerine, bir takvim yılı içinde bir aylığı tutarını aşmamak üzere ödül verilebilir. Ödül verildiği, personelin sicil dosyasına işlenir. 

Takdir, teşekkür ve ödüllendirmede uygulanacak esaslar 
Madde 65 – (1) Takdir, Teşekkür ve Ödüllendirilmesi istenen personel, Genel İdare Müdürü tarafından Oda Sekreterine teklif edilir. Oda Sekreterince de olumlu karşılanan teklif, Yönetim Kurulu tarafından görüşülerek karara bağlanır. Genel İdare Müdürü için teklif, Oda Sekreteri tarafından yapılır.  

ONUNCU BÖLÜM 
Disiplin işleri 

Disiplin cezaları  
Madde 66 – (1) Disiplin cezaları; hizmetin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların, tüzüklerin, yönetmeliklerin, yönergelerin Odanın yetkili makamlarının yasal talimatlarının emrettiği ödevleri yerine getirmeyenlere, uyulması zorunlu kılınan hususlara uymayanlara, yasaklanan işleri yapanlara, durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre verilen cezalardır. 
(2) Cezaların uygulanması sırasında, aşağıdaki prensipler göz önünde bulundurulur: 
a) Suç sayılan eylem ve davranışın Oda bünyesinde meydana getirdiği olumsuzluğun önem derecesi, 
b) Eylem ve davranışı yapan personelin görevi, Odadaki hizmet süresi, tutum ve davranışları ile kişiliği hakkındaki genel düşünce, 
c) Eylem ve davranışın nedenleri 

Disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak eylem ve davranışlar 
Madde 67 – (1) Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinin 29 uncu maddesinin ikinci paragrafında yer alan, “Personele verilecek disiplin cezaları ile bu cezaları gerektiren fiil ve haller hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.” hükmü gereğince; göndermede bulunulan 657 sayılı Devlet Memurları kanununun 124 üncü maddesindeki düzenlemeler ve bu maddenin, “Özel kanunların disiplin suçları ve cezalarına ilişkin hükümleri saklıdır” biçimindeki fıkrası gereği İş Kanunu hükümleri de göz önünde bulundurulmak suretiyle, Odanın yapısı ve konumu da dikkate alınarak tespit edilen, personele verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren eylem ve davranışlar şunlardır: 

A – Uyarma: Personele, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. 
Uyarma cezasını gerektiren eylem ve davranışlar şunlardır: 
a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde Oda tarafından belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak. 
b) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terk etmek. 
c) Oda yönetimi tarafından belirlenen tasarruf önlemlerine uymamak. 
d) Oda personeline yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak. 
e) Görevine, üyelere veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak. 
f) Belirlenen giyim - kuşam hükümlerine uymamak. 
g) Görevin işbirliği ve uyum içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak. 

B – Kınama : Personele, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir. 
Kınama cezasını gerektiren eylem ve davranışlar şunlardır : 
a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde Oda Yönetimince belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımından kusurlu davranmak. 
b) Görev sırasında amirlerine hal ve hareketi ile saygısız davranmak. 
c) Hizmet dışında Oda Personelinin itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak. 
d) Odaya ait araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak. 
e) Odaya ait belge, araç, gereç ve benzeri eşyaya zarar vermek, kaybetmek. 
f) İş arkadaşlarına, mahiyetindeki personele, Oda üyesi YMM’lere ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak. 
g) İş arkadaşlarına, Oda üyelerine ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak. 
h) Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak, internette ahlak dışı sitelere girmek. 
i) Verilen talimatlara itiraz etmek. 
j) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak. 
k) Odanın huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak. 

C – Aylıktan kesme: Personelin, net ücretinin 3 günlük tutarını aşmamak üzere aylığından kesinti yapılmasıdır. 
Aylıktan kesme cezasını gerektiren eylem ve davranışlar şunlardır : 
a) Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde Oda tarafından belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak. 
b) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek. 
c) Odaya ait belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak. 
d) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak. 
e) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek. 
f) Görev yeri sınırları içerisinde her hangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak. 
g) Hizmet içinde Oda Personelinin itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak. 

D – İşten çıkarma: İş sözleşmesinin bildirimsiz ve tazminatsız olarak işverence tek yanlı feshedilmesidir. 
İşten çıkarma cezasını gerektiren eylem ve davranışlar şunlardır: 
a) Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek, uyuşturucu madde kullanmak. 
b) Özürsüz ve kesintisiz 3 gün göreve gelmemek. 
c) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak. 
d) Hırsızlık yapmak, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemek. 
e) Amirine, mahiyetindekilere veya iş arkadaşlarına karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak. 
f) Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya kullandırmak. 
g) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek, belgelerde sahtecilik yapmak. 
h) Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek. 
i) Başka işyerinde çalışmak veya işverenin bilgisi olmadan kazanç getirici faaliyette bulunmak. 
j) Görevin yerine getirilmesinde ayırımcılık yapmak, üyelerin ve diğer kişilerin yarar ve zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak. 
k) Gizli veya açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak. 
l) Yönetim Kurulu üyelerine, amirine, mahiyetindekilere, iş arkadaşlarına, Oda üyelerine veya iş sahiplerine hakarette bulunmak, bunları tehdit etmek, fiili saldırıda veya cinsel tacizde bulunmak. 
m) İşveren ve işveren vekili yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmek veya davranışlarda bulunmak, yahut işveren ve vekili hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunmak. 
n) Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak. 
o) İşi yavaşlatma, engelleme, boykot, yasa dışı grev gibi eylemlerde bulunmak. 
p) Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini Odaya getirmek, Odanın herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek. 
q) Savaş, olağanüstü hal veya genel âfetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak. 
r) Yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak. 
s) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek. 
t) İş Sözleşmesi yapıldığı sırada, bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde, bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işvereni yanıltmak, 
(2) İş Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununun, işverene bildirimsiz fesih hakkı tanıyan, yukarıdaki maddede sayılan fiiller ve haller dışındaki hükümleri saklıdır.  

Disiplin cezasını gerektiren eylem ve davranışların tekrarlanması 
Madde 68 – (1) Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir eylem veya davranışın tekrarında bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı eylem veya davranışlar nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir. 
(2) Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve “iyi” veya “çok iyi” derecede sicil (Değerlendirme Raporu) alan personel için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir. 
(3) Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin cezaları verilir. 

Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullar 
Madde 69 – (1) Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinin 29 uncu maddesinin son fıkrası uyarınca, disiplin cezası verme yetkisi Genel İdare Müdürü için Yönetim Kurulu’na, diğer personel için Oda Sekreterine aittir.  
(2) İşten çıkarma cezası, Oda Sekreterinin teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile verilir. 

Savunma hakkı 
Madde 70 – (1) Oda personeli hakkında savunma alınmadan disiplin cezası verilemez. Üç günden az olmamak üzere verilen süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan personel, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. 

Odanın dava açma hakkı 
Madde 71 - (1) Oda Yönetimi, disiplin cezalarından ayrı olarak, suç işlediği kanaatine vardığı personel hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına başvurabileceği gibi, tazminat davaları açabilme hakkına da sahiptir. 

Ceza kovuşturması ile disiplin kovuşturmasının bir arada yürütülmesi 
Madde 72 – (1) Aynı olaydan dolayı personel hakkında ceza mahkemesinde kovuşturmaya başlanmış olması, disiplin kovuşturmasını geciktiremez. Personelin Ceza Kanununa göre mahkum olması veya olmaması halleri, ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel olamaz.  

Disiplin cezalarının uygulanması 
Madde 73 – (1) Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır. 
(2) Aylıktan kesme cezası, cezanın veriliş tarihini takip eden aybaşından uygulanır. Ceza olarak kesilen para, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca bu amaçla açılmış bulunan hesaba gönderilir. 
(3) Odaya ait demirbaş, araç ve gereçlerin hasara veya kayba uğratılması ve devamsızlık hallerinde disiplin cezası verilmiş olması; hasara ve kayba uğratılan malların tazminine ve çalışılmayan günler için ücretten kesinti yapılmasına engel değildir. 

ONBİRİNCİ BÖLÜM  
İş sözleşmesinin sona ermesi 

Sözleşmenin sona ermesi 
Madde 74 – (1) İş sözleşmesi, personelin ölümü, emekliye ayrılması veya tarafların feshetmesi ile sona erer. Belirli süreli iş sözleşmesi, sözleşmenin uzatılacağının işveren tarafından 15 gün önceden ihbar edilmemesi halinde, sürenin bitimi ile kendiliğinden sona erer. Ancak, işveren bildirimsiz fesih hakkının doğduğu hallerde, sözleşmeyi sürenin bitmesini beklemeden sona erdirebilir.  

Bildirimli fesih 
Madde 75 – (1) Belirsiz süreli iş sözleşmesinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir.  

(2) Bildirim süreleri; 
a) İşi altı aydan az sürmüş olan personel için 2 hafta, 
b) İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan personel için 4 hafta, 
c) İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan personel için 7 hafta, 
d) İşi üç yıldan fazla sürmüş personel için 9 hafta, 
olarak uygulanır. 

(3) Bildirim sürelerine uyulmaması halinde, İş Kanununda öngörülen tazminat, yukarıda belirtilen sürelere uygun olarak hesaplanıp ödenir. İş arama izni ve bildirimli fesih ile ilgili diğer konularda İş Kanunu hükümleri uygulanır. 

Derhal fesih 
Madde 76 – (1) İşveren, gerek bu Yönergede yazılı “işten çıkarma” cezasını gerektiren durumlarda, gerekse İş Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununda yazılı olup da, “İşten çıkarma” cezaları arasında sayılmayan haklı sebeplerin varlığı halinde, iş sözleşmesini bildirimsiz ve tazminatsız olarak feshedebilir.  

Derhal fesih hakkını kullanma süresi 
Madde 77 – (1) Derhal fesih hakkının doğduğu hallerde fesih yetkisi, İş Kanununda belirtilen hak düşürücü süre içinde kullanılır. 

Fesihten sonra devir teslim 
Madde 78 - (1) Personel, işten ayrılırken kendisine tevdi ve teslim edilmiş olan Oda demirbaşları ile mallarını yetkililere teslim etmekle yükümlüdür. 

Kıdem tazminatı 
Madde 79 - (1) Kıdem tazminatına hak kazanılması, kıdem tazminatına esas hizmet, ücret, kıdem tazminatının ödenmesi konularında İş Kanunu hükümleri uygulanır. Ancak, İş Kanununda her bir yıllık hizmet karşılığında, 30 günlük ücret tutarında hesaplanacağı belirtilen kıdem tazminatı, oda personeli için 35 günlük ücreti tutarında hesaplanır. Bu şekilde bulunan bir yıllık hizmet karşılığı kıdem tazminatı tutarı, yasada öngörülen yıllık sınırlamayı geçemez.  

Çalışma belgesi 
Madde 80 – (1) İşten ayrılan personele, çalıştığı süreyi ve son görevini gösteren çalışma belgesi verilir.  
ONİKİNCİ BÖLÜM 
Son hükümler 

Yönergede düzenlenmeyen konular 
Madde 81 – (1) Yönergede düzenlenmeyen konularda, İş Kanunu hükümleri uygulanır.  

İş Yasasında yapılacak değişikliklerin iş sözleşmelerine etkisi 
Madde 82 – (1) Bu Yönergede düzenlenen konularla ilgili olarak, İş Kanunlarında yapılacak değişiklikler ile personel yararına daha elverişli haklar tanınması halinde, Kanun hükümleri uygulanır. 

Yönergenin niteliği 
Madde 83 - (1) Personel Yönergesi, süresi belirsiz sürekli iş sözleşmelerinin eki niteliğindedir. Süresi belirli ya da kısmi süreli iş sözleşmelerinde, bu Yönerge hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağı veya hangi hükümlerinin uygulanacağı açıkça belirtilir. 

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik 
Madde 84 – (1) Adana Yeminli Mali Müşavirler Odası Genel Kurulu tarafından kabul edilerek 07 Haziran 2003 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulmuş olan Personel Yönetmeliği yürürlükten kalkar.  

Yürürlük 
Madde 85 – (1) Bu yönerge Adana Yeminli Mali Müşavirler Odası Genel Kurulunun onayını müteakip 02.06.2008 tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme  
Madde 86 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Adana Yeminli Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu yürütür.  

Disiplin Yönergesi

ADANA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 
DİSİPLİN KOVUŞTURMALARI İLE İLGİLİ İNCELEME VE SORUŞTURMALARIN USUL VE ESASLARI İLE KESİNLEŞEN 
DİSİPLİN CEZALARININ UYGULANMASININ 
USULÜ HAKKINDA YÖNERGE 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, kapsam, dayanak, tanımlar 

Amaç, Kapsam, Dayanak 
Madde 1 – (1) Bu yönerge, Kanun ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu, üyeleri veya Oda üyeleri tarafından yapılacak inceleme ve soruşturmaların usul ve esasları ile disiplin cezalarının uygulanması usullerinin belirlenmesi amacıyla ve 21.02.1990 tarihli 20440 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğine 17.09.2007 tarih ve 26646 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik yönetmeliğinin 20 nci maddesiyle eklenen Ek Madde 1/d hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır. 
(2) Yönerge, ihbar ve şikayet ile disiplin kovuşturması isteklerinin ulaştığı tarihte Adana Yeminli Mali Müşavirler Odasının üyesi bulunan yeminli mali müşavirler ile istifa veya diğer nedenlerle sonradan üyelik kaydı silinse dahi, disiplin kovuşturmasını gerektiren işlem ve olayın gerçekleştiği tarihte Oda üyesi bulunanları kapsar. 
(3) Vefat eden meslek mensupları hakkında disiplin kovuşturması yapılamayacağı gibi, başlatılmış olan disiplin kovuşturması da işlemden kaldırılır. 

Tanımlar 
Madde 2 - (1) Bu yönergede geçen ; 
a) Kanun: 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununu, 
b) Bakanlık: Maliye Bakanlığını, 
c) İlgili kurum ve kuruluşlar: YMM hakkında ihbar, şikayet veya disiplin kovuşturması isteminde bulunan, Maliye Bakanlığı dışındaki Bakanlık, genel müdürlük, kurul, kurum ve kuruluşları, 
d) Yönetmelik: 31.10.2000 gün ve 24216 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Disiplin Yönetmeliğini; 
e) Yönerge: Disiplin Kovuşturmaları ile İlgili İncelemenin ve Soruşturmaların Usul ve Esasları ile Kesinleşen Disiplin Cezalarının Uygulanmasının Usulü Hakkında Yönergeyi, 
f) Birlik: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğini, 
g) Oda: Adana Yeminli Mali Müşavirler Odasını, 
h) Genel kurul: Adana Yeminli Mali Müşavirler Odası Genel Kurulunu, 
ı) Yönetim kurulu: Adana Yeminli Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulunu, 
i) Disiplin kurulu: Adana Yeminli Mali Müşavirler Odası Disiplin Kurulunu, 
j) Meslek mensubu: Adana Yeminli Mali Müşavirler Odası üyesi yeminli mali müşavirleri 
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Disiplin kovuşturmaları ile ilgili ilk inceleme 

İhbar, şikayet ve istekler hakkındaki ilk işlemler 
Madde 3 – (1) Yetkili mercilerden GİZLİDİR kaydıyla veya bu kaydı taşımaksızın gelen ve üyelerin disiplin soruşturmasına yönelik her türlü yazı, mümkün olan en kısa süre içinde Başkan veya Başkan Yardımcısının bilgisine sunulur. Gizlidir kaydı taşıyan zarflar, Oda Sekreteri tarafından açılır ve zarfın üzerine “Tarafımdan açıldı” meşruhatı ve tarih konularak, Oda Sekreteri tarafından imzalanır. Oda Sekreteri bu yetkisini Genel İdare Müdürüne devredebilir. 
(2) İhbar ve şikayette bulunanın kimliği, adresi ve imzası bulunmayan ihbar ve şikayetler işleme konulmaz. 
(3) Sözlü ihbar ve şikayetlerin işleme konulabilmesi için, şikayetçinin açık kimliği ve adresi, ihbar ve şikayet olunan meslek mensubunun kimliği, şikayet konusu ve maddi olaylar ile tarihinin bir tutanakla tespit edilmesi ve tutanağın yönetim kurulu üyelerinden biri ile şikayetçi tarafından imzalanması gerekmektedir. 

İnceleme ve soruşturma yetkisi ve görevlendirme 
Madde 4 – (1) Yönetim Kurulu, üyeleri hakkındaki ihbar ve şikayetler ile disiplin kovuşturması isteklerini; ihbar, şikayet veya isteğin Odaya ulaşmasından sonra gelen ilk Yönetim Kurulu toplantısında görüşerek karara bağlayabileceği gibi, bu konuda ilk inceleme yapmak üzere bir veya birkaç üyeyi görevlendirebilir.  
(2)Yönetim kurulunca oybirliği ile yetkili kılınması halinde Oda başkanı, ihbar, şikayet veya istemin yapıldığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde yönetim kurulu üyelerinden bir veya birkaçını inceleme ve soruşturma yapmak üzere görevlendirir.  
(3) Yönetim kurulu, gerekli gördüğü hallerde inceleme ve soruşturmaları Oda üyeleri arasından görevlendireceği kişiler marifeti ile de yaptırabilir. 
(4) Görevlendirme yazı ile olur. Yazı ve eki dosya imza karşılığında görevlendirilen üyeye verilir. 

Değerlendirmeye alınmayacak ihbar, şikayet ve istekler 
Madde 5- (1) a) İsim, adres ve imza içermeyen ihbar ve şikayetler ile konunun ve maddi olayların belirtilmediği ihbar ve şikayetler işleme konulmaz. Ancak, Oda yönetim kurulu gerekli gördüğü takdirde şikayet konusu hakkında kendiliğinden soruşturma yapılması kararı alabilir. 
b) Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı veya ilgili kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatının onayı olmadan, Vergi Daireleri, Vergi Dairesi Başkanlıkları, SGK Şube ve İl Müdürlükleri ile diğer kurumların Bölge, İl ve Şube Müdürlükleri tarafından; ilgili Bakanlık veya bağlı bulunulan Genel Müdürlüğün onayı olmadan, Teftiş ve Denetim kurullarınca veya müfettiş ve denetim elemanları tarafından; yapılan ihbar ve şikayetler ile disiplin kovuşturması istekleri işleme konulmadan iade edilir. 
c) CMUK veya HUMK uyarınca Cumhuriyet Savcılıklarınca veya Mahkemelerce bilirkişi olarak görevlendirilen YMM’lerin düzenledikleri “bilirkişi raporları” nedeniyle, davanın taraflarınca haklarında ihbar ve şikayette bulunulan YMM hakkında, söz konusu raporların görevlendiren merciler tarafından değerlendirilmesi gerektiğinden, disiplin kovuşturması yapılmaz. 

(2) Görülmekte olan bir davanın taraflarınca istenilmesi üzerine düzenlenen “özel amaçlı raporlar” nedeniyle haklarında ihbar ve şikayette bulunulan YMM’ler ile ilgili olarak, hakimin herhangi bir mütalaa ile bağlı olmaması ve delilleri serbestçe takdir yetkisinin bulunması nedeniyle, -yargılama safhasında verilen yazılı görüşün yargı kararıyla çelişmesi halinde dahi-, hakkında ihbar ve şikayette bulunulan YMM hakkındaki disiplin kovuşturması talepleri işleme konulmaz. 
(3) Ancak, Oda Yönetim Kurulu, işlem ve olayın özelliğine göre ihbar ve şikayet konusu hakkında kendiliğinden soruşturma yapabilir. 
(4) Disiplin kovuşturması talepleri hakkında alınan kararlar hakkında, -disiplin kovuşturmalarının gizliliği ilkesi de gözetilmek suretiyle- ihbar ve şikayette bulunan kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilir. 

İlk İnceleme ve soruşturma süresi 
Madde 6 – (1) Yönetim kurulu veya Oda başkanı tarafından inceleme ve soruşturma yapmak üzere görevlendirilen yönetim kurulu üyesi veya üyeleri veya Oda üyeleri bu incelemeyi görevlendirildikleri tarihten itibaren en çok üç ay içinde tamamlayarak düzenleyeceği raporu, Yönetim kuruluna sunmak zorundadır. 
(2) Bu üç aylık süre, ihbar ve şikayet ile ilgili dosyanın inceleme ve soruşturma yapılması için gerekli olan bilgi ve belge eksikliklerinin Oda kanalıyla giderilerek inceleme ile görevli üyeye ulaştığı tarihten başlar. 

İlk İnceleme ve soruşturma yöntemi ve savunma alınması 
Madde 7 – (1) İnceleme ve soruşturma ile görevlendirilen Yönetim Kurulu üyesi veya üyeleri veya Oda üyeleri Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen her türlü inceleme ve araştırmayı yapmak, delilleri toplamak, taraflardan ek bilgi ve savunma istemek, gerekli gördüğü defter ve belgeleri, YMM’lerin çalışma kağıtlarını inceleme notlarını istemek ve incelemek, gerekli gördüğü kimselerin ifadesini almak yetkisini haizdir. 
(2) Taraflardan istenilen bilgi, belge ve savunma için 15 günlük süre verilir. İlgilinin yazılı talebi üzerine bu süre 7 gün uzatılabilir. Görevli üye, hakkında ihbar veya şikayette bulunulan meslek mensubuna tanıdığı süre dolana kadar veya bu sürenin dolmasından sonra da gerekli göreceği kimselerin ifadesini alabilir ve gerekli gördüğü defter ve belgeleri inceleyebilir. 
(3) Savunma yazılı olarak istenir ve bu yazıda kişiye isnat edilen suç açıkça belirtilir. Savunma istem yazıları iadeli taahhütlü olarak tebliğ edilir ve meslek mensubunun tebligatı aldığına dair belge mutlaka disiplin dosyasına konulur. Bu yolda tebligat yapılamadığı takdirde Yönetmeliğin 34 üncü maddesi hükümleri uygulanır. Savunmanın yazılı olarak verilmesi esastır. Meslek mensubu tarafından yazılı savunma verilmediği takdirde bu husus da belgelenerek soruşturmaya devam edilir. 
(4) Odaya bildirdiği adreslerine tebligat yapılamayan meslek mensubu hakkında dosya üzerinden yapılan inceleme üzerine yetinilir. 
(5) Görevli kişi veya kişiler; yapılan incelemelerle birlikte, hakkında soruşturma yapılan meslek mensubunu da dinledikten veya dinlemek için verilen süre dolduktan veyahut da Odaya bildirdiği adreslerine tebligat yapılamaması nedeniyle meslek mensubuna ulaşılamaması durumunda dosyayı bir raporla Oda yönetim kuruluna verir.  
(6) Görevli kişi veya kişiler, Oda yönetimi aracılığı ile soruşturma maksadıyla her türlü adli ve idari mercilerden bilgi ve belge isteyebilirler, ilgili dosyaları veya örneklerini isteyip, inceleyebilirler. 

İlk İnceleme ve soruşturma raporu 
Madde 8 – (1) Düzenlenecek inceleme ve soruşturma raporunda, incelemenin dayanağı, incelemenin konusu, incelemeye konu olayın gelişimi, YMM’nin savunması, alınan ifadeler ve edinilen diğer bilgiler, değerlendirme ve sonuç ve kanaat bölümlerine yer verilir. 
(2) İlk inceleme ve soruşturma raporu “GİZLİDİR” kaydı ile iki nüsha olarak düzenlenip Oda Sekreterine teslim edilir. Teslim tarihini izleyen ilk yönetim kurulu gündemine alınan rapordan yeteri kadar çoğaltılarak, kapalı zarf içinde gündem ile birlikte yönetim kurulu üyelerine dağıtılır. 

Disiplin kovuşturması yapılmayacak haller 
Madde 9 – (1) Aşağıdaki hallerde meslek mensubu hakkında disiplin kovuşturması yapılmaz.  
a) Bakanlığın ve ilgili kurum ve kuruluşlarının genel tebliğ, iç genelge veya münferit muktezaları ile belirlemiş olduğu görüşlerden farklı bir görüş çerçevesinde işlem yapmakla beraber, bu hususun düzenlenen tasdik raporunda açıkça belirtilmesi, 
b) Bakanlık ve ilgili kurum ve kuruluşlarının görüşü ile konuya ilişkin yargı kararlarının farklı olması halinde, yargı kararına göre işlem yapılması ve bu hususun raporda belirtilmesi, 
c) Matrah, vergi ve hesaplama farkının, İdarenin genel tebliğ ile görüşünü açıkça belirlemediği ve farklı yorumlamaya müsait konulardan doğması, 
ç) Matrah, vergi ve hesaplama farkının, kasıt oluşturması mümkün olmayacak derecede veya ihmal yönünden kovuşturmayı gerektirmeyecek ölçüde küçük ve önemsiz olması, 
d) Vergi farkının, Katma Değer Vergisi ve ÖTV İadesi hakkı doğuran işlemler nedeniyle yüklenilen vergilerin (ihraç kaydıyla teslimlerde teslim bedeli üzerinden hesaplanan verginin) % 10 ‘undan (% 10 dahil) daha az olması, 
e) Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge sayılarak tespit edilen vergi farkının, beyan edilen veya iadesi talep edilen (ihraç kaydıyla teslimlerde teslim bedeli üzerinden hesaplanan) verginin % 5’ini aşmaması, 
f) İnceleme talep edilen işlemlerin, tasdik konusunun ve kapsamının dışında kalması, 
g) Oda Yönetim Kurulunca benimsenerek üyelere duyurulan ve Oda bünyesinde kurulan yetkili komisyonlarca oluşturulan görüşler çerçevesinde işlem yapılması ve bu hususun düzenlenen raporda açıkça belirtilmesi; 

(2) YMM hakkında, yukarıda sayılan hallerden hangisine göre disiplin kovuşturmasına gerek görülmediği hususu, düzenlenecek ilk inceleme raporunda açıkça belirtilir. 

İlk İnceleme ve soruşturma raporunun görüşülüp karara bağlanması 
Madde 10– (1) Hazırlanan ilk inceleme raporu, verildiği tarihi izleyen ilk yönetim kurulu toplantısı gündemine alınarak görüşülüp karara bağlanır. 
(2) Yönetim kurulu üyeleri, kendileri ile ilgili olarak yapılan ihbar ve şikayet ile disiplin kovuşturması taleplerinin görüşüldüğü toplantılara katılamazlar. 
(3) Ancak yönetim kurulu, ilk inceleme raporunu eksik görür veya inceleme ve soruşturmanın derinleştirilmesini isterse; tespit edeceği eksikliklerin giderilmesi veya belirlediği konularda incelemenin derinleştirilmesi için, aynı veya başka kişileri görevlendirebilir. Bu takdirde çalışmanın, yönetim kurulunca verilecek en çok 20 günlük ek süre içinde tamamlanarak hazırlanacak raporun yönetim kuruluna sunulması zorunludur. 
(4) İnceleme ve soruşturma için tanınan toplam süre, ihbar, şikayet ve istek tarihinden itibaren altı ayı geçemez. 

Karar sonrası yapılacak işlemler 
Madde 11 – (1) Yönetim Kurulu tarafından şikayet konusu hakkında disiplin kovuşturmasına yer olmadığına karar verildiği takdirde, alınan kararın meslek mensubuna ve şikayetçiye karar tarihinden itibaren en geç üç ay içinde yazılı olarak bildirilmesi zorunludur. Şikayetçinin bu karara itirazı üzerine Birlik disiplin kurulunca kovuşturma açılması yönünde karar verildiği takdirde, dosya disiplin kuruluna sevk edilir. 
(2) Yönetim kurulunca hakkında inceleme ve soruşturma yapılan üyenin disiplin kuruluna sevkine karar verildiği takdirde, inceleme ve soruşturma raporu ile ekleri gereği yapılmak üzere derhal disiplin kuruluna gönderilir. 
(3) Disiplin kuruluna gönderilen dosya içinde şikayet edilen meslek mensubu veya aday meslek mensubunun sicili de bulunur. 

İncelemede ve soruşturmada gizlilik ilkesi 
Madde 12– (1) Yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel idare müdürü ve tüm Oda personeli, yapılan ihbar, şikayet ve disiplin kovuşturması istekleri ile ilgili olarak tümüyle gizlilik anlayışı içinde hareket etmek, Yönetim kurulu üyelerinin tarafsızlığına gölge düşürebilecek her türlü davranış ve ilişkiden kaçınmak zorundadırlar. 
(2) Hakkında ihbar, şikayet veya disiplin kovuşturması talebinde bulunulan Üye ile temas ve görüşmelerin yalnızca inceleme ve soruşturma ile görevlendirilen tarafından yürütülmesi asıldır. Bu konuda başkan ve diğer yönetim kurulu üyelerine yapılabilecek başvurular, hiçbir yorum veya görüş belirtilmeksizin inceleme ve soruşturma ile görevlendirilen kişi veya kişilere yönlendirilir. 

Başlatılan disiplin soruşturmasının bekletilmesi 
Madde 13 – (1) Disiplin işlem ve kararına konu olacak bir eylem ve işlemde bulunmuş meslek mensubu hakkında aynı eylemden dolayı ceza mahkemesinde dava açılmış ise; durum inceleme raporunda belirtilerek disiplin kuruluna intikal ettirilir ve kurulun alacağı karara göre işlem yapılır. 
(2) Şu kadar ki, savcılığa suç duyurusunda bulunulması veya Cumhuriyet Savcılığında hazırlık soruşturmasına başlanılması ya da ziyaa uğratılan vergi ve kesilen cezaların kaldırılmasına ilişkin olarak dava açılmış olması, disiplin soruşturma ve kovuşturmasını durdurmaz. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Kesinleşen disiplin cezalarının uygulanması 

Disiplin cezalarının bildirilmesi 
Madde 14 - (1) Oda disiplin kurulu kararlarının onaylı birer örneği, -itiraz edilsin ya da edilmesin- karar tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Birlik disiplin kurulu başkanlığına gönderilir. 
(2) Uyarma ve kınama cezaları hariç diğer disiplin cezaları Maliye Bakanlığı ile diğer ilgili kurum ve kuruluşlara duyurulur. Duyuru yapılan ilgili kurum ve kuruluşlar gerekli önlemleri alırlar. 
(3) Disiplin cezaları, meslek mensubunun dosyasında saklanır. Disiplin dosyalarının muhafazası genel idare müdürünün sorumluluğundadır. 

Disiplin kurulu kararlarına itiraz halinde yapılacak işlemler 
Madde 15 – (1) Oda disiplin kurulunun kararlarına karşı ilgililer bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde Oda aracılığı ile veya doğrudan Birlik disiplin kuruluna itiraz edebilirler. İtiraz halinde, -30 günlük itiraz süresi geçirilmiş olsa bile-, itiraza konu disiplin kurulu kararı ve ekleri, itiraz dilekçesinin veya Birlik disiplin kurulu yazısının Odaya ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içinde Oda yönetim kurulu başkanlığınca Birlik disiplin kuruluna gönderilir. İtiraz doğrudan Odaya yapılmış ise, gönderilecek belgeler arasına itiraz dilekçesi de eklenir. Birlik disiplin kuruluna gönderilecek dosyalar, 16 ncı maddede belirtilen düzene uygun olarak hazırlanır. 
(2) Posta ile yapılan itirazlarda itiraz dilekçesinin iadeli taahhütlü olarak postaya verildiği tarih esas alınır. 

Dosya düzeni 
Madde 16 – (1) Disiplin dosyalarının bir dizi pusulasına bağlanması ve dizi pusulasında yer alan sıraya göre aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerin disiplin dosyasında bulunması gerekmektedir. 
1) Cezaya itiraz Oda aracılığı ile yapıldığı takdirde, itiraz dilekçesi ile bu dilekçenin alındığı tarihi belirtir belge ve TÜRMOB disiplin kuruluna gönderme yazısı, 
[1]
2) Disiplin Kurulu kararının ilgiliye tebliğine ilişkin yazı ve Yönetmeliğin 34. maddesine göre yapılan tebliğin türüne göre dosyada bulunması gereken tebliğ belgesi, [2]

3) Gerekçeli Disiplin Kurulu kararı, [3]
4) Yazılı kanıtlar, tanık ve bilirkişi dinlenmesi halinde düzenlenen tutanaklar

5) Duruşma yapılması halinde düzenlenmesi gereken duruşmaya çağrı yazısı ve duruşma tutanağı, [4-5]

6) Disiplin Kurulu’nca meslek mensubunun savunmasının istenilmesine ilişkin yazı, Yönetmeliğin 34. maddesine göre dosyada bulunması gereken tebliğ
belgesi ve yazılı savunma

7) Kovuşturmaya ilişkin Yönetim Kurulu kararı, [6]

8) Soruşturma raporu ve ekleri

9) Oda Yönetim Kurulu’nun soruşturma başlatılmasına ilişkin
kararı

10) İhbar ve şikayete ilişkin bilgiler (İhbar ve şikayete ilişkin vergi inceleme raporu, Bakanlık veya Defterdarlık yazısı, ihbar ve şikayet eden şahsa ait kimlik, adres, ihbar konusu, tarihi, maddi olaylar, sözlü ihbara ilişkin tutanak) 

11) Özlük dosyası bilgileri (Özellikle ilgilinin daha önce disiplin cezası alıp almadığına ilişkin bilgi) 

(2) Yukarıda [1]’den [6]’ya kadar numaralanmış olan belgeler Birlik disiplin kurulunca standart olarak düzenlenip, TÜRMOB Başkanlığı’nın Odalar arası uygulama birlikteliği kitabı (27 Eylül 2011) ile Odalara bildirilmiş olup, disiplin işlemlerinde bu formatlar kullanılır. TÜRMOB tarafından yeni formatlar tespit edilmesi veya mevcut formatların değiştirilmesi halinde, yeni formatlara göre işlem yapılır. 

Disiplin cezalarının kesinleşmesi 
Madde 17 – (1) 30 gün içinde itiraz edilmeyen Oda disiplin kurulu kararları ile süresinde yapılan itiraz üzerine Birlik disiplin kurulunca “itirazın kabulüne” dair verilen kararlar kesindir. Ancak, Birlik disiplin kurulunun “itirazların reddine” ait kararları, Maliye Bakanlığının onayı ile kesinleşir. İlgililer bu kararlara karşı, kararların iş veya ikamet adreslerine bildirim tarihinden itibaren idari yargıya başvurabilirler. 
(2) Şu kadar ki, uyarma ve kınama cezasına ilişkin kararlar kesin olup Maliye Bakanlığı’nın onayına tabi değildir. 
(3) İtiraz edilmeyen Oda disiplin kurulu kararları, 30 günlük itiraz süresinin bitiminde; itiraz üzerine Birlik disiplin kurulunca “itirazın kabulüne” dair verilen kararlar, kararın verildiği tarihte; “itirazın reddine” dair kararlar, Maliye Bakanlığınca onaylandığı tarihte kesinleşmiş olur. 
(4) Uyarma ve kınama cezaları hariç, diğer disiplin cezalarının Maliye Bakanlığı ile Yönergenin ikinci maddesinde tanımlanan ilgili kurum ve kuruluşlara duyurulması zorunludur. 

Kesinleşen disiplin cezalarının uygulanması 
Madde 18 – (1) Disiplin cezaları, kesinleşme tarihlerinden itibaren Oda yönetim kurulu başkanlığınca uygulanır. 
(2) Disiplin soruşturmasını gerektiren işlem ve olayın gerçekleştiği tarihte Oda üyesi olmakla birlikte, istifa veya diğer sebeplerle sonradan üyelik kaydı silinenler hakkındaki kesinleşmiş kararlar, ilgilinin dosyasında saklanır.  

Mesleki faaliyet yasağı ve mühürlerin geri alınması 
Madde 19 – (1) Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma, ve meslekten çıkarma cezası verilen YMM, cezanın kesinleştiği tarihten itibaren iş kabul edemez ve mühür kullanamaz. 
(2) Cezanın kesinleştiği tarihten itibaren mesleki faaliyette bulunduğu tespit edilen YMM hakkında yeniden disiplin kovuşturması açılmakla birlikte, ilgili hakkında ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 
(3) Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cesası verilen YMM, cezanın kendisine tebliği ile birlikte mühürünü 7 gün içinde Odaya teslim eder. Oda tarafından muhafaza edilen mühür, cezanın bitim tarihinde YMM’ye geri verilir. mührün alınması ve iadesi bir tutanakla yapılır. Teslim ve iadelerde Maliye Bakanlığı’na bilgi verilir. 
(4) Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezasının süresi, cezanın kesinleşme tarihinden itibaren hesaplanır. Cezanın uygulanma süresi içinde aynı türden bir başka cezasının kesinleşmesi halinde, sonraki ceza, ilk cezanın bitimi tarihinden itibaren uygulanır. 
(5) Meslekten çıkarma cezası alan YMM, cezanın kendisine tebliğinden sonra mührünü derhal Maliye Bakanlığı’na iade etmek ve iadeye ilişkin teslim belgesini Odaya ibraz etmek zorundadır. Bu gibi durumlarda, YMM’nin mührünü Bakanlı’ğa iade edip etmediği Oda tarafından izlenir. İade etmeyenler hakkında, Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulur. 
(6) Vefat eden üyelerin mühürlerinin iadesi, mirasçılardan yazılı olarak talep edilir. Mirasçılar tarafından iade edilmeyen mühürler hakkında, Maliye Bakanlığı’na bilgi verilerek bu mühürlerin iptal edilmesi istenir. 

İşlerin tasfiyesi 
Madde 20 – (1) Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma, meslekten çıkarma cezasını alan YMM; cezanın kesinleştiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde, işlerini tasfiye eder; var ise, elindeki iş veya defter ve belgeleri Odaya teslim eder. Oda bu iş veya defter ve belgeleri iş sahiplerine geri verir. İş sahiplerinin isteği halinde; Oda yönetim kurulunca görevlendirilecek bir meslek mensubuna, bu iş veya defter ve belgeler teslim edilir. 

Yapılacak bildirimler 
Madde 21 – (1) Disiplin soruşturmalarına ve disiplin cezalarının uygulanmasına ilişkin bildirimler hakkında Yönetmeliğin 34 üncü maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, bildirimin gazete ilanı ile yapılması gereken hallerde, Odanın bulunduğu ilin belediye sınırları içinde çıkan en az bir gazetenin yanı sıra, YMM’nin bürosunun bulunduğu ilin belediye sınırları içinde yayınlanan bir gazetede de ilan edilir. Ayrıca, Odanın internet sitesinde ilan edilir. 

Zamanaşımı 
Madde 22- (1) Disiplin cezasını gerektiren eylemlerin işlemesinden itibaren beş yıl geçmiş ise kovuşturma yapılamaz. Ancak, şikayet dilekçesinin Oda kayıtlarına girdiği tarihten itibaren zamanaşımı durur. 
(2) Disiplin cezasını gerektiren eylem, aynı zamanda suç teşkil ediyorsa ve bu suç için Kanun daha uzun bir zamanaşımı süresi öngörmüşse, bu zamanaşımı süresi uygulanır. 

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik 
Madde 23 – (1) Adana Yeminli Mali Müşavirler Odası Genel Kurulu tarafından kabul edilerek 07 Haziran 2003 tarihinde yürürlüğe konulmuş “Disiplin Kovuşturmaları İle İlgili İlk incelemenin Usul ve Esasları ile Kesinleşen Disiplin Cezalarının Uygulanmasının Usulü Hk. Oda İç Yönetmeliği” yürürlükten kalkar. 

Yürürlük 
Madde 24- (1) Bu yönerge, Adana Yeminli Mali Müşavirler Odası Genel Kurulu’nun onayını müteakip 02.06.2008 tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
Madde 25- (1) Bu yönerge hükümlerini Adana Yeminli Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu yürütür.

İhale Yönergesi

ADANA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 
İHALE YÖNERGESİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar 

Amaç 
Madde 1– (1) Bu Yönergenin amacı, Adana Yeminli Mali Müşavirler Odasının yapacağı ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir. 

Kapsam 
Madde 2 – (1) Adana Yeminli Mali Müşavirler Odasının mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri bu Yönerge hükümlerine göre yürütülür. 
(2) Odanın büro tüketim malzemesi, kırtasiye, temizlik malzemesi, çay, kahve, şeker gibi günlük ve müteferrik sarfiyatları; kurs, seminer, konferans ve toplantılarda konuklara ve üyelere ikram edilecek meşrubat, pasta, yemek harcamaları ile bu toplantılarda çektirilen fotoğraf, film ve benzeri ihtiyaçlarının temini; büro makinelerinin sözleşmeye bağlanmayan acil onarımı ve niteliği itibariyle bunlara benzeyen günlük ve müteferrik ihtiyaçların temini bu Yönerge hükümlerine tabi değildir. Oda Sekreterinin harcama yetkisi limitini aşmaması koşuluyla, bu tür ihtiyaçların çarşı pazarlığı ile ve en ekonomik şekilde teminine çalışılır. 

Dayanak 
Madde 3 – (1) Bu Yönerge, 21.02.1990 tarihli 20440 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğine 17.09.2007 tarih ve 26646 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik yönetmeliğinin 20 nci maddesiyle eklenen Ek Madde 1/c hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 
Madde 4 – (1) Bu yönergenin uygulamasında; 
a) Mal : Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları, 
b) Hizmet : Odada çalıştırılan aylıklı, ücretli, yevmiyeli ve sözleşmeli personel istihdamı hariç olmak üzere, bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, kamuoyu araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikri ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri, 
c) Yapım : Bina, alt yapı, enerji ve haberleşme hattı gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini, 
ç) Yaklaşık maliyet : İhale konusu olan işlerin piyasa araştırması sonucu belirlenen yaklaşık maliyet bedelini, 
d) İstekli : Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidini, 
e) Yüklenici : Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi, 
f) İhale yetkilisi : Odanın, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurullarını, 
g) Şartname : Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini gösteren belge veya belgeleri, 
h) Uygun bedel: Ekonomik ve teknik açıdan en avantajlı bedeli, 
ı) Teklif : Bu yönergeye göre yapılacak ihalelerde isteklinin Odaya sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri, 
i) İhale : Bu yönergede yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri; 
j) Sözleşme: Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde idare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı; 
k) Belli istekliler arasında ihale usulü: Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda Oda tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usulü, 
l) Pazarlık usulü : Bu yönergede belirtilen hallerde kullanılabilen, Odanın ihale konusu işin teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve belli hallerde fiyatı isteklilerle görüştüğü usulü; 
m) Doğrudan temin usulü : Bu yönergede belirtilen hallerde ihtiyaçların, Oda tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usulü; 
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Temel ilkeler, ihale yetkilisi, ihaleye katılabilme şartları 

Temel ilkeler 
Madde 5 – (1) Hangi usul ile yapılırsa yapılsın, bu Yönergeye göre yapılacak ihalelerde; saydamlığın, rekabetin, eşit muamelenin, güvenirliğin, denetimin, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması esastır. 

İhale yetkilisi 
Madde 6 – (1) Yaklaşık maliyet bedeli Oda Sekreterinin harcama yetkisini aşan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinin ihale yetkilisi, Yönetim Kurulu veya görevlendireceği İhale Komisyonudur. 
(2) Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinin 17 nci maddesi uyarınca, Genel Kurulca tespit edilen tutarı aşmayan mal ve hizmet alımları ile ilgili ihale yetkilisi Oda Sekreteridir.  
(3) Şu kadar ki, Oda Sekreterinin yetkisi dahilinde yapılan harcamalar ile İhale Komisyonu marifetiyle gerçekleştirilen ihalelerin, yapılacak ilk toplantıda Yönetim Kurulunun onayına sunulması şarttır. İhaleye katılabilme şartları 
Madde 7- (1) Bu yönergeye göre yapılacak ihalelere katılabilmek için, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliğine ve yaklaşık maliyetinin büyüklüğüne göre Yönetim Kurulu tarafından önceden belirlenecek nitelik ve yeterliği haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur. 

İhaleye katılamayacak olanlar 
Madde 8 – (1) Aşağıdaki sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar: 
a) Yönetim Kurulu Üyeleri ile ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar; bunların eşleri, ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri, 
b) Yukarıda sayılanların ortakları ile şirketleri, (Bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10’undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç) 
c) Oda personeli ile bunların eşleri, ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri, 
d) Görevleri sona eren Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri ile; istifa, sözleşmenin feshi, emeklilik ve benzeri nedenlerle görevinden ayrılan Oda personeli, (Görevlerinin sona erdiği tarihten itibaren iki yıl boyunca) 
e) Geçici veya sürekli olarak Oda veya kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar. 
(2) Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak, varsa geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.  


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
İhale öncesi işlemler 

Şartname hazırlanması 
Madde 9 – (1) İhale yetkilisi tarafından gerekli görülmesi halinde, ihale konusu işlerin her türlü özelliklerini belirten idari ve teknik şartname ve varsa ekleri Oda görevlileri tarafından hazırlanır.  
(2) Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle Oda tarafından hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Yönerge hükümlerine göre hazırlattırılabilir. 
(3) Hazırlanacak şartnamelerin Yönetim Kurulunca kabul ve onaylanması şarttır. 

Yaklaşık maliyet bedelinin tespiti 
Madde 10 – (1) Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi dahil olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir. 


İhale komisyonu 
Madde 11 – (1) Yönetim Kurulu, mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği, yaklaşık maliyet bedelinin büyüklüğü gibi nedenlerle; söz konusu işlerin oluşturulacak bir komisyon marifetiyle ihale edilmesini kararlaştırabilir. 
(2) Bu takdirde Yönetim Kurulu; Oda Sekreterinin başkanlığında, Sayman Üye, Oda Kurullarında görevli olmayan iki Oda Üyesi ve Genel İdare Müdürünün katılımı ile beş kişilik bir komisyon görevlendirir. 
(3) İhale Komisyonu, gerekli gördüğü hallerde, ihalesi yapılacak işin uzmanı olan kişi veya kuruluşlardan danışmanlık hizmeti alabilir. Danışmanlık hizmet giderleri, bu Yönerge hükümlerine göre karşılanır. 
(4) İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır. 
(5) İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır. 

İhalenin ilanı 
Madde 12 - (1) Yönetim Kurulu, mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği, yaklaşık maliyet bedelinin büyüklüğü gibi nedenlerle; söz konusu işlerin ilan yoluyla duyurulmasına karar verebilir. Bu takdirde ilanın hangi aralıklarla ve hangi basın-yayın organlarında yayınlanacağı, ilanda yer alacak konular ve ilana ilişkin diğer hususlar Yönetim Kurulunca belirlenir. 

İhale yetkilisinin karar serbestisi 
Madde 13 – (1) İhalenin onaylanmasından önceki herhangi bir aşamada, Yönetim Kurulu, gerekçesini kararında belirtmek kaydıyla, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. Bu takdirde Oda, herhangi bir yükümlülük altına girmez. 
(2) Ancak bu yetki, hiçbir şekilde keyfi olarak kullanılamaz. 

Teminat alınması 
Madde 14 – (1) İhale yetkilisinin gerekli gördüğü hallerde, teklif edilen bedelin % 2’sinden az % 4’ünden fazla olmamak üzere geçici teminat; sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedelinin % 6 oranında kesin teminat alınır. Daha önce alınan geçici teminat, kesin teminata tamamlattırılır. 
(2) İhale üzerinde kalmayanların geçici teminatları geri verilir. Kesin teminatların geri verilmesi ise, yüklenicinin vergi ve sigorta dahil tüm sorumluluklarını yerine getirmesi ile olur. 
(3) Teminat olarak, tedavüldeki Türk Parası, Bankalar tarafından verilen teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler kabul edilir. 
(4) Kesin teminat mektuplarının süresi ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle Oda tarafından belirlenir. İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
İhale usulleri 


İhale usulleri 
Madde 15 - (1) Bu yönergede yazılı işlerin ihalelerinde aşağıdaki usuller uygulanır. 
a) Belli istekliler arasında ihale usulü. 
b) Pazarlık usulü. 
c) Doğrudan temin usulü. 

Belli istekliler arasında ihale usulü 
Madde 16 – (1) Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda Oda tarafından davet edilen en az üç isteklinin teklif verebildiği usuldür. İşin özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektiren mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi bu usule göre yaptırılır. 
(2) Ön yeterlilik için hangi kriterlerin aranacağı Yönetim Kurulu tarafından önceden belirlenip, davet edilecek isteklilere duyurulur. 

Pazarlık usulü 
Madde 17 – (1) Yönetim Kurulunun belli istekliler arasında ihale usulü yapılmasına gerek görmediği ve yaklaşık maliyet bedeli Oda Sekreterinin harcama yetkisinin üstünde olan tüm ihaleler, pazarlık usulü ile yapılır. Pazarlık usulünde, en az üç tedarikçi veya hizmet sunucusundan teklif alınması şarttır. Pazarlık, alınacak mal ve hizmet ile yaptırılacak işlerin yaklaşık maliyet bedelleri de dikkate alınmak suretiyle, teklif edilen bedeller üzerinden yapılır. Yapılan pazarlık sonucu, anlaşmaya varılan tedarikçi veya hizmet sunucusundan, anlaşmaya varılan rakamlara göre yeni bir teklif alınır. 

Doğrudan temin usulü 
Madde 18 – (1) Oda sekreterinin harcama yetkisi dahilinde kalan ihaleler doğrudan temin usulü ile gerçekleştirilir.  

BEŞİNCİ BÖLÜM 
İhale ve sözleşme 

Uygun bedel 
Madde 19 - (1) Yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik ve teknik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır. 

Sözleşme yapılması 
Madde 20 – (1) İhalesi yapılan malın tesliminin veya hizmetin yerine getirilmesinin belli bir süreyi gerektirmesi; mal veya hizmet alınmasından önce avans verilmesinin kararlaştırılması hallerinde, ihaleler sözleşmeye bağlanır. Yapım işlerinin sözleşmeye bağlanması zorunludur. 
(2) Sözleşmeler Oda tarafından hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanır. Gerektiğinde notere onaylattırılır. Sözleşme masrafları ve Damga Vergisi yüklenici tarafından karşılanır. 

ALTINCI BÖLÜM 
İhale sonrası işlemler 

Yüklenicinin sorumluluğu 
Madde 21- (1) Yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi üzerine, Odanın 10 gün süreli ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde geçici veya kesin teminat gelir kaydedilir. İhale hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 

Muayene ve kabul işlemleri 
Madde 22 - (1) Teslim edilen mal, hizmet ile gerçekleştirilen yapım işlerinin muayene ve kabul işlemleri, Yönetim Kurulunca görevlendirilecek kişi veya komisyonlar tarafından yapılır. Muayene ve kabul sonrası iki nüsha tutanak düzenlenir. Tutanağın bir nüshası ihale dosyasında saklanır, diğer nüshası ödeme belgesine eklenir. 

Avans ve ihzarat bedeli verilmesi 
Madde 23 – (1) Sözleşmeye bağlanan işlerde, sözleşmede kararlaştırılmış olması; sözleşmeye bağlanmayan işlerde ise Yönetim Kurulunca uygun görülmesi halinde, ihale konusu işin bitiminden önce; 
a) Teminat karşılığı avans verilebilir. Bu takdirde verilecek avans, ihale bedelinin 1/3’ ünden fazla olamaz. 
b) Yüklenici tarafından Odaya teslim edilen malzemenin alış faturasında yazılı bedelinin % 75’ini geçmemek üzere, ihzarat bedeli ödenebilir. 

İhale bedelinin ödenmesi 
Madde 24 - (1) Muayene ve kabul işlemleri tamamlandıktan sonra, ihale konusu işin cinsi, niteliği, miktarı, fiyatı, yüklenicinin adı veya unvanı, ihale kararının tarih ve sayısını belirten Onay belgesi’ne istinaden işin bedeli, faturası karşılığında yükleniciye veya bildireceği banka hesabına ödenir. 
(2) Sözleşmeye bağlanan ihalelerde, mal veya hizmet alımı ile yapım işi gerçekleştirildikçe, sözleşme hükümleri doğrultusunda ve sözleşme ile belirlenen zamanlarda faturası karşılığında ödeme yapılır. 


YEDİNCİ BÖLÜM 
Son hükümler 

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik 
Madde 25 – (1) Adana Yeminli Mali Müşavirler Odası Genel Kurulu tarafından kabul edilerek 07 Haziran 2003 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulmuş olan İhale Yönetmeliği yürürlükten kalkar.  

Yürürlük 
Madde 26 – (1) Bu yönerge Adana Yeminli Mali Müşavirler Odası Genel Kurulunun onayını müteakip 02.06.2008 tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
Madde 27 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Adana Yeminli Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu yürütür.

Tahkim Yönergesi

ADANA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 
TAHKİM YÖNERGESİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, kapsam ve dayanak 


Amaç ve kapsam 
Madde 1- (1) Bu Yönerge, Adana Yeminli Mali Müşavirler Odası (Oda) üyeleri ile müşterileri arasındaki sözleşmelerden veya Oda üyelerinin birlikte çalışmalarından yahut meslek şirketlerindeki ortaklık ilişkilerinden doğan başta ücret uyuşmazlıkları olmak üzere sözleşmeye dayalı ya da sözleşme dışı her türlü uyuşmazlığa ilişkin, devlet yargısına başvurulmadan, Adana Yeminli Mali Müşavirler Odası tahkimi ile çözüleceği tahkim şartında ya da tahkim sözleşmesinde belirtilen uyuşmazlıklarda, hakemlerin seçimi ve hakem kurulunun oluşumu, görev ve yetkisi, hakemlerin reddi veya çekinmesi, hakemlere ödenecek ücretin belirlenmesi, yargılama usulü ve karar verilmesine ilişkin esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. 

Hukuki dayanak 
Madde 2- (1) Bu Yönerge, 21.02.1990 tarih ve 20440 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğine, 17.09.2007 tarih ve 26646 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik Yönetmeliğinin 20 nci maddesiyle eklenen Ek Madde 1/f hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler, Hakem Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetki 

Tahkime başvurma şartları 
Madde 3- (1) Taraflar arasındaki tahkim şartında veya tahkim sözleşmesinde uyuşmazlığın Adana Yeminli Mali Müşavirler Odası nezdinde tahkim yolu ile çözümleneceği hususunun açık olarak hükme bağlanması gerekir. 
(2) Taraflar yazılı olarak uyuşmazlığın Adana Yeminli Mali Müşavirler Odası nezdinde tahkim yolu ile çözümleneceğini kabul ettikleri takdirde işbu Yönerge hükümlerinin de taraflar arasındaki uyuşmazlığa uygulanacağını kabul etmiş sayılırlar. 
(3) Tahkim şartlarında veya tahkim sözleşmelerinde, bu Yönergedeki maddelerle bağdaşmayan hükümler mevcut olduğu takdirde, taraflara gerekçeli olarak Odanın tahkim yargılamasının uygulanamayacağı tebliğ edilir. 
(4) Tahkim şartı veya tahkim sözleşmesinin olmadığı durumlarda, taraflardan biri Odaya yazılı olarak müracaat ederek, diğer tarafla uyuşmazlığın Adana Yeminli Mali Müşavirler Odası nezdinde tahkim yolu ile çözümlenebilmesi için bildirim yapılmasını isteyebilir. Oda, istemin bir suretini diğer tarafa tebliğ eder ve uyuşmazlığın tahkim yoluyla çözümlenmesi kabul ediliyor ise yazılı olarak bildirimde bulunulması istenir. Karşı tarafın yazılı kabulü halinde, 4. madde gereğince hakemlerin seçimi gerçekleştirilir. 
(5) Tahkim yoluna başvurmak için bu Yönergenin beşinci maddesinde belirtilen masrafın ve yedinci maddesinde sözü edilen hakem ücretinin Oda veznesine yatırılması şarttır. 

Hakemlerin seçimi 
Madde 4- (1) Hakem Kurulu kural olarak üç hakemden oluşur. 
(2) Taraflar anlaşarak tek hakemle, anlaşmazlığın sonuçlandırılmasına da karar verebilirler. 
(3) Tahkim şartlarında veya sözleşmelerinde, hakemlerin seçimi konusunda bir belirleme yapılmış ise bu belirlemeye aynen uyulur. 
(4) Hakemlerin seçimi hakkında taraflar arasında bir belirleme yapılmamış ise; Oda Yönetim Kurulunca taraflara hakemlerini bildirmeleri için yedi günlük süre verilir. Tarafların tamamı veya biri verilen süre içinde hakemini bildirmez ise taraf hakem ya da hakemleri en geç yedi gün içinde Oda Yönetim Kurulunca Oda üyeleri arasından atanır. 
(5) Taraf hakemleri belirlendikleri ya da atandıkları tarihten itibaren en geç yedi gün içinde Hakem Kuruluna başkanlık yapacak bir üçüncü hakemi Oda üyeleri arasından seçerler. Süresi içerisinde üçüncü hakem taraf hakemleri tarafından belirlenemediği takdirde Oda Yönetim Kurulu bu durumu öğrendiği tarihten itibaren en geç 7 gün içinde üçüncü hakemi atar. 
(6) Hakem Kurulunun oluşmasından sonra, Oda yönetimi tarafından hakemlerin isimleri taraflara ve hakemlere bildirilir. 
(6) Kurulun Yeminli Mali Müşavir olan üyelerinin, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 22 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yönetim kurulu üyeliğine seçilme yeterliliği ile seçilme engelinin bulunmaması gerekir. 
(7) Hakem Kurulunda ölüm, ehliyetin kaybı, çekinme, red talebinin kabulü gibi herhangi bir nedenle boşalma olması halinde, hakemin ilk tespitindeki esasa göre yeni hakem belirlenir. 

Odanın tahkim sekreteryası hizmeti ve masraf karşılığı alınması 
Madde 5- (1) Hakem Kurulunun işlemlerini takip etmek ve gerekli yazışmaları yapmak Oda genel idare müdürünün görevleri arasındadır. Genel idare müdürü, bu görevinin tamamını veya bir kısmını oda personeline yaptırabilir. 
(2) Davacı taraftan, ileride kararda belirtilecek tarafa yükletilmek üzere, yazışma, tebligat ve benzeri masraflarla diğer yargılama giderlerini karşılamak için, tarifede yer alan hakem kurulu ücretinin %20\\\'si oranındaki miktar masraf karşılığı alınır ve bu tutar Odaya gelir kaydedilir. 
(3) Hakem Kurulunun karara bağladığı diğer yargılama giderleri de öngörülen şekilde ikinci fıkraya göre ödenir. 

Hakem kurulunun görevleri 
Madde 6- (1) Hakem Kurulu; 
a) 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununu, Kanuna dayalı yönetmelik, tebliğ ve diğer mevzuatta belirtilen sözleşmelerinden ve sözleşmelerde belirlenen ücretlerden kaynaklanan her türlü uyuşmazlığı, 
b) 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinde sözü edilen meslek mensuplarının birlikte çalışmalarından kaynaklanan her türlü uyuşmazlığı, 
c) Meslek mensuplarının ortaklığında ortakların kendi aralarında ve ortaklıkla ilgili her türlü uyuşmazlığı, 
Meslek mensupları ile müşterileri arasında çıkacak ücret anlaşmazlıklarını çözmek ve ücretin kararlaştırılmamış olduğu durumlarda da; ücret anlaşmazlıklarını incelemek ve ücreti belirlemekle görevlidir. 

Hakem ücreti 
Madde 7- (1) Taraflar herhangi bir hakem ücreti kararlaştırmamış veya bu konuda anlaşamamış ise her bir hakem için ücret, yatırıldığı tarihte yürürlükte olan ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 46 ncı maddesi gereğince belirlenen Asgari Ücret Tarifesinde gösterilen ücrettir. 
(2) Uyuşmazlığın, davanın konusuz kalması, feragat, kabul ve sulh nedenleri ile tahkikat başlamadan sona ermesi halinde, hakem ücretinin yarısı hakemlere ödenir. Kalan tutar, karara göre taraflara iade edilir. Anlaşmazlığın her ne şekilde olursa olsun tahkikatın başlamasından sonra sona ermesi halinde ise yatırılan ücretin tamamı hakemlere ödenir. 

Hakemlerin reddi 
Madde 8- (1) Hakemler, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 29 uncu maddesinde gösterilen sebeplerle ve işbu Yönergede öngörülen niteliklere haiz olmadıkları takdirde reddedilebilir. 
(2) Hakemin reddi talebinin, red sebebinin öğrenildiği tarihten itibaren en geç beş gün içinde Oda Tahkim Sekreteryası kanalıyla Oda Yönetim Kuruluna yapılması gerekir. 
(3) Hakemin reddi talebi dilekçe ile yapılır. Bu dilekçede red isteğinin dayandığı durum ve olaylarla delillerin açıkça gösterilmesi ve varsa belgelerin de dilekçeye eklenmesi gerekir. Ret isteğinden vazgeçmek hükümsüzdür. 
(4) Vekilin, hakemin reddi isteminde bulunabilmesi için vekaletnamesinde bu konuda yetki bulunması gerekir. 
(5) Oda Tahkim Sekreteryası red talebini ve eklerini diğer tarafa, reddedilen hakem de dahil olmak üzere hakemlere bildirir. Diğer taraf ve hakemler bildirimden itibaren beş gün içinde red talebi hakkındaki görüşlerini yazılı olarak Oda Tahkim Sekreteryasına bildirir. 
(6) Oda Tahkim Sekreteryası red talebi ile buna ilişkin görüşleri vakit geçirmeksizin Oda Yönetim Kuruluna sunar. Oda Yönetim Kurulu en geç on gün içinde red talebi hakkında nihaî kararını verir ve bu karar, taraflara ve hakemlere bildirilir. 

Hakemlerin çekinmesi 
Madde 9- (1) Hakemler, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 28 inci maddesindeki sebeplerin varlığı halinde, davaya bakmaktan yasaklı olup, bu durumda kendiliklerinden davaya bakmaktan çekinmek zorundadırlar. 
(2) 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 30, 31, 32 36 ncı maddeleri ile 36/A maddesinin hükümleri, olaya uygunlukları ölçüsünde hakemlerin çekinmesi ve reddi hallerinde de aynen uygulanır. 

Tebligat 
Madde 10- (1) Hakemde görülmekte olan dava ve işlerde tebligat elden veya iadeli taahhütlü mektupla yapılabileceği gibi, Hakem Kurulu tebligat işlemlerinde faks, teleks, acele posta servisi, e-posta gibi araçlarla da tebligat yapılmasını kararlaştırabilir. 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Yargılama Usulü 

Davanın açılma zamanı 
Madde 11- (1) Dava, 5 inci maddede belirtilen masraf karşılığının ve 7 nci maddede belirtilen hakem ücretinin odaya yatırıldığı tarihte; farklı tarihlerde yatırıldıkları takdirde de en son paranın yatırıldığı tarihte açılmış sayılır. 
(2) Davacı 7 nci maddede belirtilen hakem ücretinin tamamını ve 5 inci madde de belirtilen masraf karşılığını ödediğine ilişkin makbuzu dilekçesine eklemek zorundadır. Aksi halde bu makbuz ibraz edilinceye kadar dava dilekçesi işleme konulmaz. Bir ay içinde, hakem ücretinin ve masraf karşılığının ödendiğine ilişkin makbuzun ibraz edilmemesi halinde dava açılmamış sayılır. 

Dava dilekçesi 
Madde 12- (1) Başvuru masrafının ve hakem ücretinin ödenmesini takiben, davacının Hakem Kurulunun belirleyeceği usul çerçevesinde Hakem Kuruluna sunacağı dava dilekçesi Oda Tahkim Sekreteryasına teslim edilir. 
(2) Dava dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur: 
a) Tarafların ve varsa kanuni temsilci veya vekillerinin ad, soyad, unvan ve adresleri, 
b) Açık bir biçimde davanın konusu, 
c) Davacının iddiasının dayanağı olan bütün olayların sıra numarası altında açık özetleri ve delillerin nelerden ibaret olduğu, 
d) Hukuki sebeplerin özeti, 
e) Açık bir biçimde talep sonucu, 
f) Davacının veya varsa kanuni temsilci yahut vekilinin imzası. 
(3) Davacı, elinde bulunan delilleri dava dilekçesine ekler. Dilekçenin ve eklerinin, davalı sayısından iki nüsha fazla düzenlenmiş olması gerekir. 

İlk itirazlar 
Madde 13- (1) İlk itirazlar, aşağıda gösterilen hallerden ibarettir. 
a) Türkiye\\\'de ikametgahı bulunmayanlardan teminat talebi, 
b) Yetki itirazı, 
c) Açılan davanın, bir başka hakemde ya da mahkemede görülmekte olduğu iddiası, 
d) Tebligatın usulüne uygun olmadığı iddiası, 
e) Karşılık davanın kabule şayan olmadığı iddiası. 
(2) Dava dilekçesine karşı verilen cevap dilekçesi ile karşılık davada davalının karşılık dava dilekçesine karşı verilen cevap dilekçesinde ilk itirazların hepsinin birarada bildirilmesi gerekir. 
(3) İlk itirazlara ilişkin karar, Hakem Kurulu tarafından öncelikle verilir. 

Cevap dilekçesi ve diğer dilekçeler 
Madde 14- (1) Davalı ilk itirazları ile birlikte; esas dava hakkındaki cevabını, varsa karşı delillerini, dava dilekçesinin kendisine tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde Hakem Kuruluna sunulmak ve karşı tarafa tebliğ edilmek üzere Oda Tahkim Sekreteryasına verir. Taraflar veya Hakem Kurulu tarafından bu süreden farklı bir süre öngörülmesi ya da karara bağlanmış olması halinde bu süre dikkate alınır. 
(2) Cevap dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur: 
a) Tarafların veya varsa kanuni temsilci veya vekillerinin ad, soyad, unvan ve adresleri, 
b) Davacı tarafından bildirilmiş olayların her biri hakkında cevapları, 
c) Davalının veya varsa kanuni temsilci yahut vekilinin imzası. 
(3) Cevap dilekçesi ile davalının elinde bulunan belgelerin asılları veya örneklerinin karşı taraf sayısından iki fazlasının cevap dilekçesine eklenerek Oda Tahkim Sekreteryasına verilmesi gereklidir. 
(4) Davalı, cevap dilekçesinde karşılık dava da dahil olmak üzere bütün iddia ve savunmaları ile hukuki sebeplerini delilleri ile birlikte bildirmeye mecburdur. 
(5) Cevap dilekçesine karşı davacı kendisine tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde karşı tarafa tebliğ edilmek üzere Oda Tahkim Sekreteryasına replik dilekçesini verecek; aynı şekilde davalı da replik dilekçesine karşı kendisine tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde karşı tarafa tebliğ edilmek üzere Oda Tahkim Sekreteryasına düplik dilekçesini teslim edecektir. Taraflar veya Hakem Kurulu tarafından bu süreden farklı bir süre öngörülmesi ya da karara bağlanmış olması halinde bu süre dikkate alınır. 

Karşılık dava 
Madde 15- (1) Davalı, karşılık davasını, esas davaya süresi içerisinde vereceği cevap dilekçesinde bildirmek suretiyle açabilir. 
(2) Hangi davaların karşılık dava olarak nitelendirilmesi gerektiği hususunda 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 204 üncü maddesindeki hükümler uygulanır. 
(3) Karşılık davaya ilişkin olarak ortaya çıkabilecek hususlarda 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 205 ilâ 208 inci maddelerindeki hükümler burada da uygulanır. 

Tahkikat 
Madde 16- (1) Hakem Kurulu, tahkikatı kural olarak dosya üzerinden yapar. Ancak tanık dinlenmesi, keşif ve bilirkişi incelemesi gibi hallerde, Kurulun gerek duyduğu durumlarda tahkikatın duruşmalı yapılmasına karar verilebilir. 
(2) Duruşma yapılmasına karar verildiği takdirde, bu husus taraflara elverişli vasıtalarla duruşmadan on gün öncesine kadar bildirilir. 
(3) Taraflardan birisi kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın bildirilen günde duruşma yer ve saatinde bulunmazsa, duruşma ve tahkikat yokluğunda yapılır. Taraflara uyarılı tebligat yapılmış ise duruşmaya, gelenin katılımıyla devam olunur. 
(4) Duruşma, Odanın bu işe tahsis ettiği yerde yapılır. 
(5) Kurul, öncelikle tarafları sulhe davet eder. 
(6) Kurul, kendisine yapılan başvurular ve ekleri üzerinde ön inceleme yapar. Tensip zaptı ile tahkikatın Kurul üyelerinden hangisi tarafından yürütüleceğini kararlaştırır. Tahkikatla görevlendirilen üye, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 182, 183, 184, 196, 197, 209, 211 ve 212 nci maddelerinde belirtilen işlemleri tek başına yapabilir. 
(7) Kurul çalışmalarında yapılan işlemler bir tutanakla tespit edilir ve tutanak; kurul başkanı ve üyeleri ile varsa tutanak düzenlemekle görevli yazı işleri elemanı tarafından imzalanır. Tutanak düzenleme görevi üyelerden birisine de verilebilir. 
(8) Tutanak düzenlenmesi esası, tahkikatın bir üyeye verilmesi halinde de aynen uygulanır. 
(9) Hakem Kurulu ilk toplantısından itibaren altı ay içinde karar vermeye mecburdur. Bu süre ancak her iki tarafın açık ve yazılı muvafakatleriyle veya taraflardan birinin gerekçeli talebi üzerine Oda Yönetim Kurulunca da uzatılabilir. 

Delillerin ikamesi 
Madde 17- (1) Kurulda görülmekte olan davalarda, nelerin delil niteliğinde olduğu, bunların ikamesi ve usulüne ilişkin hususlarda 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 236 ilâ 374 üncü maddeleri, olaylara uygunluğu oranında hakemde açılan davalarda da uygulanır. 
(2) Delillerin serbestçe takdiri, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun belirlediği hükümler çerçevesinde Hakem Kuruluna aittir. 
(3) Hakem Kurulu, gerekli gördüğü takdirde tarafların gösterdikleri tanıkları dinleyebileceği gibi, taraflardan gelen yemin teklifi ile resen verilecek yeminlerin ifasına da karar verebilir. 
(4) Kurulun, tanık dinlenmesi, yemin, keşif, bilirkişi incelemesi gibi konularda 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda yer alan ilgili hükümler uygulanır. 

Yargılama ile ilgili diğer hususlar 
Madde 18- (1) Yargılama Türkçe olarak yürütülür. Hakem Kurulu özel durumlarda yargılamanın yabancı bir dilde yürütülmesine de karar verebilir. 
(2) Hakem Kurulunun toplantı yeri Adana Yeminli Mali Müşavirler Odasının bulunduğu yerdir. Hakem Kurulu toplantı veya toplantıların başka bir yerde yapılması konusunda karar verebilir. 
(3) Hakem Kurulu önündeki yargılama gizlidir. Yargılama tarafların anlaşması ve Hakem Kurulunun kararı ile açık olarak yapılabilir. 
(4) Hakem Kurulu önünde uygulanacak usul hükümleri 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun emredici hükümlerine aykırı olmadıkça tarafların anlaşması suretiyle tespit edilebilir. Taraflarca tespit edilmedikçe ve bu Yönergede düzenlenmiş olmadıkça uygulanacak usul kuralları Hakem Kurulunca belirlenir. 
(5) Tarafların açıkça ve yazılı olarak muvafakat etmeleri halinde hakemler hakkaniyete göre de karar verebilirler. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Karar ve Kanun Yolları 

Karar 
Madde 19- (1) Tahkikat safhasının tamamlanmasını takiben Hakem Kurulunca karar verilir. 
(2) Hakem Kurulu kararını oybirliği veya oyçokluğu ile verebilir. 
(3) Karar; 
a) Tarafların, varsa temsilcilerinin adları, soyadları, unvanları ve adreslerini, 
b) Uyuşmazlığın neden ibaret olduğunu, 
c) Maddi ve hukuki gerekçesini, 
d) Davanın esası ile masrafları hakkındaki karar ile masrafın miktarını da görecek şekilde hüküm altına alınan hususları, 
e) Tahkim yerini ve kararın tarihini, 
f) Karara katılan hakemlerin adlarını, soyadlarını, imzalarını ve varsa karşı oyu, 
ihtiva eder. 
(4) Taraflar arasındaki tahkim şartı ya da tahkim sözleşmesi de karara eklenir; bulunmadığı takdirde, bu Yönergenin 3. maddesinin dördündü fıkrası gereğince tahkime gidildiği de hakem kararında tasrih edilir. 

Kararın tebliği ve icrası 
Madde 20- (1) Hakem Kurulunun kararı Oda Tahkim Sekreteryası tarafından yetkili ve görevli mahkeme kalemine tevdi edilir. Bunun üzerine Oda Tahkim Sekreteryası kararın hangi mahkeme kalemine tevdi edildiğini taraflara yazılı olarak bildirir. 
(2) Hakem Kurulu Kararları 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre kesinleştikten sonra icra edilir. 

Temyiz 
Madde 21- (1) Hakem Kurulu tarafından verilen karara karşı, tarafların, hakem kararının tevdi edildiği mahkeme tarafından kendilerine tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 533 üncü maddesindeki nedenlerle temyiz hakkı vardır. 

Kararların tavzihi 
Madde 22- (1) Taraflar, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 455 ilâ 459 uncu maddelerindeki hükümlere göre, Hakem Kurulu kararının tavzih ve tashihini talep edebilir. Tavzih yetkisi, tahkim süresi içinde, kararı vermiş olan Hakem Kuruluna aittir. Tahkim süresi geçtikten sonra, hakem kararının tevdi edildiği mahkeme, hakemleri de dinlemek suretiyle, kararın icrasına kadar Hakem Kurulu kararını tavzih edebilir. 

Yargılamanın yenilenmesi 
Madde 23- (1) Hakem Kurulu kararları aleyhine 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 445 ilâ 454 üncü maddeleri hükümlerine göre yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunulabilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Uygulanacak hükümler 
Madde 24- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun tahkime ilişkin hükümleri uygulanır.” 

Yürürlük 
Madde 25- (1) Bu yönerge Adana Yeminli Mali Müşavirler Odası Genel Kurulunun onayını müteakip 07.06.2010 tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
Madde 26- (1) Bu Yönerge hükümlerini Adana Yeminli Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu yürütür.

İşlemler Yönergesi

ADANA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
İŞLEMLER YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel hükümlerAmaç, kapsam, dayanak 
Madde 1 - (1) Bu yönerge, 3568 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde Oda personeli tarafından yapılacak iş ve işlemlerin belirlenmesi amacıyla ve 21.02.1990 tarihli 20440 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğine 17.09.2007 tarih ve 26646 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik yönetmeliğinin 20 nci maddesiyle eklenen Ek madde 1/a maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır. 

Uygulama önceliği 
Madde 2 – (1) İşbu yönerge, esas itibariyle, 3568 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri göz önünde bulundurulmak suretiyle hazırlanmıştır. 
(2) Ancak, 3568 sayılı Kanun ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmelikler, Tebliğler ve diğer mevzuatta yer alan mevcut ve gelecekteki düzenlemeler ile işbu Yönergede yer alan düzenlemeler arasında farklılık veya çelişki meydana geldiği takdirde, uygulama önceliği 3568 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatındır. 

Oda yönergelerinde değişiklik yapılması 
Madde 3 – (1) 3568 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta yapılacak düzenlemeler ile uygulamada ortaya çıkabilecek sorunlar nedeniyle, Oda yönergelerinde değişiklik yapılması ihtiyacı ortaya çıktığında, yönetim kurulunca hazırlanacak değişiklik teklifleri, değişiklik ihtiyacının ortaya çıktığı tarihi izleyen ilk genel kurulun gündemine alınarak, yönergelerin güncellenmesi sağlanır. 

Tanımlar ve kısaltmalar 
Madde 4 - (1) Bu yönergede geçen ; 
a) Kanun : 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununu, 
b) Bakanlık : Maliye Bakanlığı’nı, 
c) Birlik : (TÜRMOB) Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğini, 
d) TESMER: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Temel Eğitim ve Staj Merkezini, 
e) Oda : Adana Yeminli Mali Müşavirler Odasını, 
f) Genel kurul : Adana Yeminli Mali Müşavirler Odası genel kurulunu, 
g) Yönetim kurulu : Adana Yeminli Mali Müşavirler Odası yönetim kurulunu, 
h) Denetleme kurulu : Adana Yeminli Mali Müşavirler Odası denetleme kurulunu, 
ı) Disiplin kurulu : Adana Yeminli Mali Müşavirler Odası disiplin kurulunu, 
i) Kurul, komite ve komisyonlar : Adana Yeminli Mali Müşavirler Odası bünyesinde kurulan daimi ve geçici kurul, komite ve komisyonları, 
j) Meslek mensubu : Adana Yeminli Mali Müşavirler Odası üyesi yeminli mali müşavirleri, 
k) Çalışma yönetmeliği : 03.01.1990 tarihli 20391 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği, 
l) Tasdik Yönetmeliği :02.01.1990 tarihli 20390 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları, Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği; 
m) Ücret yönetmeliği : 02.01.1990 tarihli 20390 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmeliği, 
n) YMM Odaları yönetmeliği : 21.02.1990 tarihli 20440 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğini, 
o) Tebliğler : 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğlerini, 
ö) Disiplin yönetmeliği : 31.10.2000 tarihli 24216 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliğini, 
p) Disiplin yönergesi : Adana Yeminli Mali Müşavirler Odasının 19. Olağan Genel Kurulunda kabul edilerek yürürlüğe konulan, “Adana Yeminli Mali Müşavirler Odası Disiplin Kovuşturmaları ile İlgili İnceleme ve Soruşturmaların Usul ve Esasları İle Kesinleşen Disiplin Cezalarının Uygulanmasının Usulü Hakkında Oda Yönergesi’ni, 
r) İhale yönergesi : Adana Yeminli Mali Müşavirler Odasının 19. Olağan Genel Kurulunda kabul edilen “ Adana Yeminli Mali Müşavirler Odası İhale Yönergesi”ni, 
s) Personel yönergesi : Adana Yeminli Mali Müşavirler Odasının 19.Olağan Genel Kurulunda kabul edilen “Adana Yeminli Mali Müşavirler Odası Personel Yönergesi”ni, 
ş) Harcırah yönergesi : Adana Yeminli Mali Müşavirler Odasının 19.Olağan Genel Kurulunda kabul edilen “Adana Yeminli Mali Müşavirler Odası Harcırah Yönergesi”ni, 
t) Tahkim yönergesi: Adana Yeminli Mali Müşavirler Odasının 19.Olağan Genel Kurulunda kabul edilen “Adana Yeminli Mali Müşavirler Odası Tahkim Yönergesi”ni, 
ifade eder.
u) Mevzuat İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi: Adana Yeminli Mali Müşavirler Odasının 23.Olağan Genel Kurulunda kabul edilen “Adana Yeminli Mali Müşavirler Odası Mevzuat İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi”ni,

Yazışma form ve kalıplarının tespiti ve değiştirilmesi 
Madde 5 – (1) Bu yönergede geçen işlem konuları ile ilgili olarak daha önce belirlenmiş ve halen kullanılmakta olan form ve yazışma kalıpları ile bundan sonra kullanılacak formlar ve yazışma kalıpları; birer ÖRNEK sıra numarası altında, -bilgisayar ortamında ve arşivde ayrı ayrı olmak üzere- bir klasörde toplanır. 
(2) Oda işlemlerinde, mümkün olduğunca belirlenen standart form ve yazışma kalıplarının kullanılmasına özen gösterilir. 
(3) 3568 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta değişiklik yapılması, Birlik ve Bakanlık tarafından kullanılan ve önerilen form ve yazışma kalıplarının değiştirilmesi, belirlenen form ve kalıpların işin gereğine göre ihtiyaca cevap vermemesi ve benzeri durumlarda, farklı biçim ve üslupta form kullanılabilir ve yazışma yapılabilir. 

Süreye bağlı işlemlerle ilgili takvim oluşturulması ve izlenmesi 
Madde 6 - (1) Her yılın aralık ayı içinde, izleyen yılın ocak – aralık aylarını kapsamak üzere, üyelerin Odaya; Odanın Bakanlık, Birlik, Vergi Dairesi, SGK veya diğer ilgili mercilere olan yükümlülüklerini veya Oda içinde belirli tarihlerde/dönemlerde yapılması gereken iş ve işlemleri gösteren bir takvim hazırlanır. 
(2) Aylar itibariyle hazırlanacak “Süreye Bağlı İşlemler Takviminde”; yapılması gereken iş ve işlemler ile bunların mevzuatta öngörülen dönem veya tarihleri ve iş ve işlemi takiple görevlendirilen memur/memurların ad ve soyadları yer alır. 
(3) Süreye bağlı işlemler takviminde yer alacak iş ve işlemlere, üyeler tarafından imzalanan sözleşmelerin Odaya verilmesi, bunların Oda tarafından gözden geçirilmesi; Bakanlığa, Vergi Dairesi Başkanlığı’na, Defterdarlığa veya doğrudan vergi dairelerine iletilmesi gereken tarihler, maktu ve nispi aidatların tahakkuk ve ödeme süreleri, müşteri bildirim listelerinin verilme zamanı, Odaya üye olanlar ile vefat, istifa ve nakil sebebiyle ayrılanların Birliğe ve Bakanlığa bildirilmesi zamanları, genel kurul hazırlıklarının başlama ve genel kurulun yapılması gereken tarihler, ücret tarifesinin hazırlanması zamanı, muhtasar ve sigorta bildirimlerinin verilmesi gereken tarihler; planlanan konferans, seminer veya kurslar ve benzerleri örnek gösterilebilir. 
(4) Genel idare müdürü tarafından hazırlanıp/hazırlatılıp imzalanan; Oda başkanı ve Oda sekreteri tarafından onaylanan süreye bağlı işlemler takviminin, birer örneği yönetim Kurulu başkan ve üyelerine verilir; bir örneği genel idare müdürünün odasına, bir örneği memurların odasına asılır. Müdür ve memurlar tarafından titizlikle takip edilir. 
(5) Yasa, tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer mevzuatla yeni yükümlülükler öngörülmesi, mevcut yükümlülüklerden bir ya da birkaçının kaldırılması, tarihlerinin değiştirilmesi veya bir kısmının unutulduğunun sonradan anlaşılması halinde, “Süreye Bağlı İşlemler Takvimi” derhal güncellenir. 
(6) Süreye bağlı işlemler takviminin hazırlanmasından ve uygulanmasından genel idare müdürü birinci derecede sorumludur. 

Evrak kaydı ve yazışmaların izlenmesi 
Madde 7 - (1) Odaya gelen her evrak, “Evrak Giriş Defterine”; Oda’dan çıkan her evrak ise “Evrak Çıkış Defterine” kaydedilir. 
(2) Disiplin ile ilgili evrak, Disiplin Evrak Kayıt Defterine kaydedilir. 
(3) Evrak kaydının bilgisayarda tutulması halinde, bilgisayardan aylık çıktı alınarak bir dosyada saklanır; yıl tamamlandığında bu çıktılar ciltlenerek arşivde saklanır. 
(4) Gelen evrakı gönderen kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından bir cevap beklendiğinde, evrak kaydına takipli şerhi konulur. Oda tarafından gönderilen evrak karşılığında bir cevap beklendiğinde de aynı şekilde işlem yapılır. 
(5) Gelen evraka beklenen karşılık verildiğinde veya giden evrakta beklenen karşılık geldiğinde takipli kaydı kapatılır. 
(6) Mevzuatta daha kısa bir süre belirlenmediği takdirde, TAKİPLİ evrak genel idare müdürü tarafından aylık olarak izlenir. İzleme sonuçları, Oda başkanına ve Oda sekreterine ayda bir rapor edilir. 

Yazışmaların numaralanması ve dosya arşiv düzeni 
Madde 8 – (1) Gelen ve giden evrak, daha önce tespit edilen ve bilgisayar ortamında (EXCEL) kayıtlı bulunan dosya arşiv düzenine göre numaralandırılır. 
(2) Dosya arşiv düzeninin ilk numarası ana konuyu, ikinci numarası alt konuyu, üçüncü numarası evrak kayıt defterindeki sırayı gösterir. 
(3) Gelen veya giden evrakın birden fazla dosya konusunu ilgilendirmesi halinde, evraka ağırlıklı ana konunun numarası verilmekle birlikte, evrakın bir örneği ilgili diğer dosyaya da takılır. 

Yazıların hazırlanması ve yazışma kuralları 
Madde 9 – (1) Oda tarafından yapılan yazışmaların, yazım kurallarına uygun, açık, anlaşılır ve gerekçeli olması; yazılarda, Odanın geleneğine uygun olarak saygılı bir üslup kullanılması asıldır. 
(2) Oda tarafından gönderilecek yazılar, kural olarak genel idare müdürü tarafından hazırlanarak, ilgisine göre Oda sekreterinin veya Oda başkanının onayına sunulur. Yazıların ikinci nüshası, ilgili memur ve genel idare müdürü tarafından parafe edilir. 
(3) Gönderilecek yazı konusunun önemi ve özelliği dikkate alınarak, Bakanlık, kurul ve kurumlarla olan yazışmaların, yönetim kurulunca yapılacak işbölümü çerçevesinde, yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından hazırlanmasına karar verilebilir. 
(4) Oda sekreteri, Odaya herhangi bir yükümlülük getirmeyen ve resmi makamlarla yapılacak yazışmaları kapsayan ve Oda kayıtları ile ilgili belgelerin örneklerinin onayına ait bulunan hususlarda re’sen imzaya yetkilidir. Oda Sekreteri bu yetkisini kısmen veya tamamen genel idare müdürüne devredebilir. 
(5) Oda sekreterinin re’sen yetkili bulunduklarının dışındaki yazışmalar, yönetim kurulu başkanının, başkanın görevde bulunmaması halinde başkan yardımcısının olumlu görüşü alındıktan sonra Oda sekreteri tarafından imzalanabilir. 

Bilgisayarların kullanımı ve bakımı 
Madde 10 - (1) Odanın en önemli faaliyetlerinin bilgisayarlar aracılığı ile yürütülmesi nedeniyle, bilgisayarların kullanımı ve bakımı konusunda en üst düzeyde dikkat ve titizlik gösterilmesi asıldır. 
(2) Bilgisayarlara yüklenen anti-virüs programlarının güncellenmesi, dosya koruma programlarının izlenmesi ve önerilmesi, dosyaların virüslere ve korsan programlara karşı korunması, personelin sorumluluğundadır. 
(3) Bu amaçlarla; 
a) Oda personelinin ve sözleşmeli muhasebecinin kullanımına verilen bilgisayarların, personelin yakınları da dahil olmak üzere bir başkası tarafından kullanılması; 
b) Oda personeli ve yetkili servis elemanları dışında bilgisayarlara müdahale edilmesi; 
c) Bilgisayarların, personelin özel işlerinde kullanılması; bu çerçevede dışarıdan getirilen disket ve CD’lerin sürücülere takılması; mahiyeti bilinmeyen e-postaların ve e-maillerin açılması; 
d) İzinsiz internete girilmesi, Odanın faaliyetleri ile ilgisi bulunmayan programların indirilmesi, chat yapılması, bilgisayarlarda oyun oynanması; 
yasaktır. 

Oda kütüphanesi ile ilgili işlemler 
Madde 11 – (1) Odaya gönderilen, Oda tarafından bastırılan veya satın alınan broşür, dergi, kitap ve diğer basılı yayınlar, bilgisayar ortamında tutulan kütüphane fihristi dosyasına kaydedildikten sonra numaralanır ve “Adana Yeminli Mali Müşavirler Odasının Malıdır” kaşesi ile damgalandıktan sonra, belli bir düzen ve sistem içinde, üyelerin istifadesine sunulmak üzere kütüphaneye konulur. 
(2) Periyodik yayınlar izlenerek, kesintiye uğramaması sağlanır. 
(3) Kütüphaneye konulan yayınlar, yayının adı, yazarı, yayıncısı, basım yılı itibariyle kaydedilir. Dergilerin bilgisayara kaydında, derginin adı, yılı, sayısı, yayınlanan makaleler ve yazarları ayrıca belirtilir. 
(4) Daha önce CD’lere aktarılarak üyelere dağıtılan kütüphane fihristi, üyelerin talepleri üzerine, ücretsiz olarak güncellenir. 
(5) Kütüphane işlemleri, genel idare müdürünün gözetimi altında, görevlendireceği memurun sorumluluğunda yürütülür. 


İKİNCİ BÖLÜM
Personelin görev, yetki ve sorumlulukları

Genel idare müdürünün, görev, yetki ve sorumlulukları 
Madde 12 – (1) Genel idare müdürü, Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinde sayılan iş ve işlemleri, Oda sekreteri tarafından yetki verildiği ölçüde, Odanın rutin işlerini ise yetki devrine gerek bulunmaksızın yapmakla yükümlüdür. 
(2) Oda sekreterinin görev ve yetki devri, yazılı olabileceği gibi, sözlü de olabilir. 
(3) Oda işlerinin yürütülmesinde, Personel yönergesinin 28-38 inci maddelerinde sayılan “Çalışma İlkeleri”nin gözetilmesi esastır. 
(4) Bu çerçevede genel idare müdürünün görev ve yetkileri: 
a) Odanın işlem ve yazışmalarını yürütmek, hazırladığı yazıları Oda Sekreterinin onayına sunmak; yetki verilenleri imzalamak, 
b) Yönetim kurulu gündeminin hazırlanmasında ve yönetim kurulu kararlarının uygulanmasında Oda sekreterine yardımcı olmak ve bu konudaki iş ve işlemleri yerine getirmek, 
c) Oda personelinin devamını, çalışmasını, üyelere karşı tutum ve davranışlarını, giyim-kuşamını izlemek; gereken uyarılarda bulunmak, 
d) Oda personelinin izin kullanması, yükselmesi, ödüllendirilmesi, cezalandırılması ve işine son verilmesi konularında Oda sekreterine öneride bulunmak; memurlar ve yardımcı personel için Personel Yönergesinin 57 ve 58 inci maddelerinde sözü edilen “Değerlendirme (sicil) Raporu” düzenlemek, 
e) Odaca verilecek belgeleri düzenlemek ve bu belgelerin düzenlenmesine esas olacak bilgilerin toplanması ile ilgili işlem ve hizmetlerin yürütülmesini sağlamak, yetki verildiği takdirde söz konusu belgeleri imzalamak, 
f) Demirbaş ve ayniyat kayıtlarının, gelen – giden evrak defterinin düzenlenmesini, saklanmasını sağlamak; takipli evrakı izlemek ve sonuçları hakkında Oda Sekreterine aylık rapor vermek,
g) Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinin 31 inci maddesinde sayılan defterler ile Oda tarafından tutulan ve tutulacak diğer defterlerin, usulüne uygun olarak düzenlenmesi ve saklanmasını, Oda sekreteri adına izlemek, denetlemek; bu konuda Oda sekreterini düzenli olarak bilgilendirmek, önerilerde bulunmak, 
h) Muhasebe ve kasa işlemlerini günlük olarak izlemek ve denetlemek; 
i) Kıymetli evrak stokunu izlemek ve devamlılığını sağlamak; 
j) İhale ve personel yönergeleri uyarınca verilen veya yükümlü olduğu görevleri yapmak; 
k) Odanın kullanımında bulunan binanın, büro malzemeleri ve demirbaşın bakımlı ve temiz tutulmasını sağlamak; 
l) Elektrik, su, doğalgaz, telefon, kırtasiye kullanımında tasarrufu özendirmek, gelen faturaları takip edip, süresi içinde ödenmesini sağlamak; mükerrer ödemelere engel olmak; 
m) Yönetim kurulu başkanı ve Oda sekreteri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

Memurların görev ve sorumlulukları 
Madde 13 - (1) Memurlar, Oda başkanı, Oda sekreteri veya onun adına genel idare müdürü tarafından verilen görevleri, Personel yönergesinin 28 – 38 inci maddelerinde yazılı “Çalışma İlkeleri” çerçevesinde, en iyi şekilde ve eksiksiz olarak yerine getirmekle yükümlüdürler. 

Yardımcı personelin –Şoförün görev ve sorumluluğu 
Madde 14 – (1) Yardımcı personel, Oda başkanı, Oda sekreteri veya onun adına genel idare müdürü ve memurlar tarafından verilen görevleri, Personel Yönergesinin 28-38 inci maddelerinde yazılı “Çalışma ilkeleri” çerçevesinde, en iyi şekilde ve eksiksiz olarak yerine getirmekle yükümlüdür. 
(2) Oda yöneticilerine, personele ve konuklara çay, kahve vs. hazırlamak ve servis yapmak; Oda içinde ve dışında evrak dağıtımını sağlamak; fotokopi hizmetleri ile becerisi dahilinde bina ve demirbaşa ait küçük onarımları gerçekleştirmek; mesai başlamadan önce hizmet binasını açıp kullanılır hale getirmek; mesai bitiminde kapı ve pencerelerini kilitlemek, musluk, ocak, kombi ve şofbenin ve elektrikle çalışan cihazların kapalı olup olmadığını kontrol etmek; Odanın su, elektrik, doğalgaz, telefon vs. faturalarını yatırmak; bina içini ve çevresini daima temiz tutmak; bahçenin bakımını yapmak; lojman tahsis edilmesi halinde, aynı zamanda hizmet binasına bekçilik yapmak; lojmanı ve çevresini temiz ve bakımlı tutmak; ses ve görüntü kirliliğine sebep olmamak; yardımcı personelin görevleri dahilindedir. 
(3) Şoför, Oda Başkanı, Oda Sekreteri veya onun adına Genel İdare Müdürü tarafından verilen görevleri, en iyi şekilde ve eksiksiz olarak yerine getirmekle yükümlüdür.
(4) Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelerinin talimatları doğrultusunda makam şoförlüğünü yapmak, Odadaki motorlu taşıtları hizmet amaçları dahilinde verilen talimatlar doğrultusunda teknik ve trafik kurallarına uygun olarak kullanmak, kurumlar arasında veya kurum içinde, verilen talimatlar doğrultusunda, resmi evrak ve diğer dokümanı gizlilik ve emniyetini sağlamak suretiyle gerekli yerlere götürmek, getirmek, Oda araçlarının iç, dış ve mekanik kontrollerini yapmak ve problemleri yönetime raporlamak, Oda araçlarının Oda otopark alanında düzen ve nizamını sağlamak, yapılan incelemeler sonucu ve araçların arıza ve kaza durumlarında araç problem tespit ve onarım durumunu yönetime raporlamak, araçların genel temizlik ve bakımını yapmak, araçların km, yağ, su, lastik ve yakıt durum kontrollerini vb… yapmak, aracın bakım ve muayenelerinin zamanında yapılmasını sağlamak, aracın trafik sigortası ve diğer vergilerinin zamanında ödenmesini takip etmek ve gecikmeleri ilgililere bildirmek, tahsis edilen aracın kendisi veya olur verilen bir Oda çalışanı dışında (gerektiği zaman) hiç kimsenin kullanmamasını sağlamak, kaza olduğunda tespit tutanağını düzenletmek ve ilgili makamlardan gerekli raporları almak, Odanın anlaşmalı olduğu, yoksa en yakın tamirhaneye götürerek tahmini hasar tespiti yaptırmak ve amirini bilgilendirmek, özellikle toplantı günleri ve diğer günlerde arabaları ile gelen üyelere park konusunda yardımcı olmak, amirlerince verilecek benzer görevleri yapmak, hizmetin etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak bakımından diğer personellere yardımcı olmak; şoförün görevleri dahilindedir.


Personel takibi ve puantaj 
Madde 15 – (1) Genel idare müdürü tarafından personelin günlük çalışması puantaj cetveli ile takip olunur. Puantaj cetveline personelin normal mesaisi ile varsa fazla mesaisi hafta ve genel tatil çalışmaları günlük olarak işlenir. 
(2) Puantaj cetveli ay sonunda genel idare müdürü tarafından “fiili mesaiye uygundur” açıklaması ile imzalandıktan sonra Oda Sekreterinin onayına sunulur. Oda sekreteri tarafından onaylanan puantaj cetvelinin bir örneği, ücret bordrosunun hazırlanmasında dikkate alınmak üzere muhasebeciye gönderilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel kurul hazırlık çalışmaları ile ilgili işlemler

Gündemin belirlenmesi 
Madde 16 – (1) Genel kurul gündemi yönetim kurulu tarafından belirlenir. 

Çalışma raporunun hazırlanması 
Madde 17– (1) Önceki dönemlerde kullanılan çalışma raporlarından esinlenerek, standart bir çalışma raporu kalıbı belirlenip bilgisayar ortamına kaydedilir. 
(2) Çalışma raporunda yer alacak tüm bilgiler 31 Aralık tarihi itibariyle, genel idare müdürünün gözetimi altında görevli memur tarafından, belirlenen rapor kalıbı üzerine işlenerek güncellenir. Geçen bir yıllık döneme ait tüm faaliyetler, rapor kalıbının ilgili yerlerine kaydedilir. 
(3) Muhasebeci ve Oda saymanı tarafından birlikte hazırlanan mali rapor taslağı, çalışma raporunun ilgili yerlerine aktarılır. 
(4) Bu şekilde hazırlanan taslak rapor, genel idare müdürü tarafından Oda sekreterine sunulur. Oda sekreterinin talimatı doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra hazırlanan çalışma raporu taslağı, başkan tarafından da incelenerek yönetim kurulu gündemine alınıp görüşülür. 
(5) Yönetim kurulunda son şekli verildikten sonra kabul edilen rapor, yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanır. Bu şekilde kesinleşen raporun denetleme kurulu raporu ile birlikte; denetleme kurulu raporu henüz düzenlenmemişse ayrı olarak basımı gerçekleştirilir. 

Gündemin ve çalışma raporunun üyelere gönderilmesi 
Madde 18- (1) Yönetim kurulunca belirlenecek gündem, genel kurul tarihinden en az on gün önce taahhütlü olarak ve PTT aracılığı ile Odaya kayıtlı tüm üyelere gönderilir. Davetiyede toplantının yer, gün ve saati ile gündemi ve ilk toplantıda yeterli çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantının yeri, günü ve saati yazılır. 
(2) Çalışma ve denetim raporunun hazırlanması ve basımının yetişmesi halinde, gündemle birlikte; yetişmezse, genel kurul toplantısından önce üyelerin ellerine geçecek şekilde daha sonra gönderilir. 
(3) Genel kurul gündeminde, yönerge ve değişikliklerinin görüşülmesi yer almış ise, bu konuya ilişkin olarak hazırlanan taslak metinler de çalışma raporu ile birlikte üyelere ulaştırılır. 
(4) Odanın protokol listesinde kayıtlı bulunanlara, gündemin belirtildiği özel davetiye gönderilir. 

Bildirimler ve üye listelerinin kesinleşmesi ve diğer işlemler 
Madde 19- (1) Seçim yapılacak genel kurul toplantısından en az 15 gün önce Oda seçimleri için üyeleri belirleyen liste üç nüsha olarak toplantının gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya dair hususları belirten bir yazıyla birlikte o yer ilçe seçim kurulu başkanına tevdi edilir. 
(2) Valilik ve Emniyet Müdürlüğü’ne genel kurul yapılacağına ilişkin ayrıntılı bilgi verilir. 
(3) İlçe seçim kurulu tarafından onaylanıp Odada ve Birlikte ilan edilmek üzere iade edilen liste ile toplantıya ait diğer hususlar, seçim kurulu tarafından belirlenen tarihlerde Oda panosuna asılmak suretiyle ilan edilir. Her gün için ayrı ayrı ilan tespit tutanağı düzenlenir. Aynı işlemler Birlik tarafından da yerine getirilir. Birlikçe düzenlenen ilan tespit tutanakları Odaya teslim edildiğinde Oda tarafından düzenlenen tutanaklar ile beraber ilçe seçim kuruluna gönderilir. 
(4) Üye listesine herhangi bir itiraz olmadığına dair hazırlanan duyuru Odanın ilan panosuna asılır. 
(5) İlçe seçim kurulu tarafından organ seçimlerinde görevli personele tahakkuk ettirilen tutar hak sahiplerine ödenmek üzere ilçe seçim kurulu başkanlığı’nın ilgili banka hesabına yatırılır. 
(6) Bastırılan oy pusulaları mühürlenmesi için ilçe seçim kuruluna gönderilir. 

Toplantı salonunun belirlenmesi ve düzenlenmesi 
Madde 20– (1) Genel Kurul toplantılarının hangi salonda veya salonlarda yapılacağı, yönetim kurulu tarafından gündemle birlikte belirlenir. 
(2) Genel idare müdürü, toplantının yapılacağı salonun düzenlenmesi (masaların tanzimi, isim levhalarının hazırlanması, afiş, bayrak ve flamaların asılması, ses düzeninin ve istiklal marşı kasetinin kontrol ve test edilmesi vs.), personelin görevlendirilmesi ve görev bölümü, toplantıya katılanlara yapılacak ikramların aksamaması ve toplantının düzeni için gereken önlemleri almakla yükümlüdür. 


Birinci toplantıdaki işlemler 
Madde 21- (1) İlçe seçim kurulu tarafından onaylanan üye listesinin bir nüshası (hazirun listesi) genel kurula katılan üyelere salon girişinde imzalatılır. 

(2) Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, çoğunluk sağlanamadığına dair bir tutanak tanzim edilir. Ayrıca yönetim kurulunca, denetleme kurulu başkanı’nın da bulunduğu bir erteleme tutanağı düzenlenir.

İkinci toplantıdaki işlemler 
Madde 22– (1) İkinci toplantıdaki işlemler aşağıda özetlendiği gibidir. 
Birinci Gün: 
a) İlçe seçim Kurulu tarafından onaylanan üye listesinin diğer nüshası (hazirun listesi) genel kurula katılan üyelere salon girişinde imzalatılır. 
b) Önerilen genel kurul divan başkanı ve divan üyelerinin seçimi, Oda sekreteri tarafından genel kurul üyelerinin onayına sunulur. 
c) Genel kurul toplantısı, bu şekilde oluşturulan divan’ın yönetiminde, gündemdeki sıraya göre gerçekleştirilir. 
İkinci Gün 
Oy verme işlemi gizli oy açık tasnif esaslarına göre yapılır. Oy kullanacak olan üye ilçe seçim kurulu tarafından onaylanan listeyi, kimliğini ibraz ederek imzalar. 
(2) İlçe seçim Kurulunun yönetim ve denetiminde seçimler tamamlanır. 
(3) Seçim sonuçları ilçe seçim kurulu tarafından Odaya ve Birliğe tebliğ edilir. 

Seçim sonrası yapılan işlemler 
Madde 23- (1) Seçilen üyelerin mazbatalarını alabilmesi için ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapılır. Bu görev dağılımına göre imza sirküleri hazırlanıp, notere tasdik ettirilir. Daha sonra ilgili bankalara gönderilir. 
(2) Seçilen disiplin ve denetleme kurulu üyeleri de ilk toplantılarında görev dağılımını yapıp, yönetim kurulu’na üst yazı ile bildirir. 
(3) Genel kurul divan tutanakları yazılıp, divan kurulu üyelerince imzalandıktan sonra genel kurul karar defterine işlenir. 
(4) Seçim sonuçları; Valiliğe, Defterdarlık, Vergi Dairesi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Birliğe, YMM ve SMMM Odalarına ve tüm üyelerimize duyurulur. 

Mali genel kurulda yapılan işlemler 
Madde 24– Kanun değişikliği nedeniyle hükümsüzdür. Maddenin tamamı çıkarılmıştır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yönetim kurulu toplantıları ile ilgili işlemler

Gündem hazırlanması ve dağıtılması 
Madde 25– (1) Yönetim kurulu, önceden hazırlanan gündemle toplanır Yönetim kurulu toplantılarında görüşülecek konuların bir gündemi yapılır. Gündemi, Oda sekreteri, başkana danışarak hazırlar veya genel idare müdürüne hazırlatır. 
(2) Yönetim kurulu kararını gerektiren süreye bağlı iş ve işlemler (örneğin, Oda sekreterinin yetkisi dahilinde yapılan harcamaların yetki sınırına yaklaşması, yönetim kurulunda görüşülmesi gereken disiplin inceleme ve soruşturma raporunun verilmiş olması, aidatların ve basılı belge fiyatlarının belirlenmesi vb.), üyelerden alınan şikayet, tepki ve değerlendirmeler, iç ve dış denetimlerin sonuçları, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin durumları, süreçlerin performansları ve hizmetin uygunluğu, önceki yönetim kurulu toplantısından devam eden faaliyetler ve iyileştirme önerileri, genel idare müdürü tarafından izlenerek, zamanında gündeme alınması Oda Sekreterine hatırlatılır. 
(3) Üyelerden alınan şikayet, tepki ve değerlendirmeler, iç ve dış denetimlerin sonuçları, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin durumları, süreçlerin performansları ve hizmetin uygunluğu, önceki yönetim kurulu toplantısından devam eden faaliyetler ve iyileştirme önerilerinin her üç ayda bir yönetim kurulu gündemine alınarak görüşülmesinin sağlanmasından, aynı zamanda yönetim temsilcisi olan Oda sekreteri sorumludur. 
(4) Yönetim kurulu üyeleri, olağanüstü haller dışında gündeme alınmasını isteyecekleri maddeleri üç gün evvel Oda sekreterine bildirirler. 
Oda Sekreteri tarafından başkana danışılarak belirlenen gündem konuları, “Yönetim Kurulu’nun …../…./……. Günü Saat … Toplantı Gündemi” başlıklı kağıda; 
Yönetim ile ilgili konular, 
Disiplin ile ilgili konular, 
Diğer konular, 
Ara başlıkları halinde listelenir. 
(5) Her toplantının gündem ekleri arasına, disiplin kovuşturmaları takip çizelgesi ile mali durum çizelgesi çıkarılarak mutlaka konulur. 
(6) Başkanın onayından sonra kesinleştirilen gündem, ekleriyle birlikte bir dosya halinde hazırlanarak, toplantıdan bir gün önce veya en geç toplantı sabahı üyelere verilir. Rapor ve tasarılarla ilgili gündemler en az üç gün önce üyelere gönderilir. 
(7) Gündeme alınan konulara ilişkin olarak mevcut dilekçe, yazı, rapor, karar ve diğer dokümanlar ile konuya ilişkin daha önce yapılan yazışmalar, alınan kararlar ve ilgili mevzuat hükümleri genel idare müdürü tarafından derlenerek, birer EK numarası altında gündem ekleri arasına konulur. 
(8) Gündem ekleri arasında GİZLİ kaydı bulunan rapor ve belgelerin bulunması halinde, hazırlanan gündem dosyası kapalı zarflar içinde üyelere dağıtılır. 

Yönetim kurulu kararlarında belirtilmesi gereken hususlar 
Madde 26 – (1) Yönetim kurulu, gündeminde yer alan konuları görüşerek karara bağlar. Gündemde varsa, kaynak ihtiyaçları, üye talepleri, hizmetin iyileştirilmesi ve süreç etkinliğinin iyileştirilmesi konuları kararlarda ayrıca belirtilir. 

Yönetim kurulunca alınan kararların yazımı ve saklanması 
Madde 27– (1) Yönetim kurulu toplantılarında alınan kararların, görüşmelerin bitiminde yazılması ve toplantıya katılanlarca imzalanması asıldır. Aynı gün yazılmasına olanak bulunamayan kararlar daha sonra, Oda sekreteri tarafından –Oda sekreterinin görevde bulunmaması halinde yönetim kurulunca görevlendirilen üye tarafından yazılır, Oda sekreteri veya kararı yazan diğer üye tarafından parafe edildikten sonra Kurulun bir sonraki oturumunda okunarak üyelerin imzasına sunulur. Kararların, açık, anlaşılır ve gerekçeli olması gerekir. 
(2) Yönetim kurulu toplantılarında alınan kararlar, görüşme konusu ve alınan karar belirtilmek suretiyle karar defterine geçirilir. Bu işlem, bilgisayarda yazılan karar metinlerinin karar defterine yapıştırılması suretiyle de yerine getirilebilir. Bu takdirde, kararın yazılı olduğu kağıt ile defterin birleştiği yerler mühürlenerek onaylanır. İmzalanan kararlar sıra numarası dahilinde ve düzenli bir şekilde korunur. 
(3) Alınan karara muhalif olan yönetim kurulu üyeleri karar metninin altına muhalefet şerhi verebilirler. Bu şerhin gerekçeli olması şarttır. 
(4) Karara bağlanan hususlar Oda sekreteri tarafından veya yetki verdiği ölçüde genel idare müdürü tarafından yerine getirilir. 

Kararlara ilişkin veri bankası oluşturulması 
Madde 28- (1) Belirli konulara ilişkin olarak yönetim kurulunca daha önce alınmış bulunan kararlara kolayca ulaşılabilmesi amacıyla, bilgisayar ortamında yönetim kurulu kararlarını kapsayan bir veri bankası oluşturulur. Veri Bankasının oluşturulmasında, kararların konularına göre (örneğin: sözleşmeler, raporlar, ücret tarifesi, mühür/ruhsat iadesi, aidatlar, mal bildirimi, ihale/satınalma, reklam yasağı, sorumluluk/sigorta, vergi kanunları, başvurular, çalışanlar listesine kayıt/silme/nakil, seminer/panel/eğitim, komisyonlar, oda içi düzenlemeler, 3568 Sayılı Kanun’a ilişkin çalışmalar, sorular/yanıtlar vb.) tasnifi esas alınır. Veri bankasının, hangi tarihten itibaren alınan kararları kapsayacağı, yönetim kurulunca karara bağlanır. 
(2) Veri bankasının oluşturulması tamamlandıktan sonra alınan ve kesinleşen her karar, genel idare müdürünün gözetiminde, bu işle görevlendirilen memur tarafından veri bankasına kaydedilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Disiplin işlemleri

Disiplin yönetmeliklerinin uygulanması 
Madde 29– (1) Disiplinle ilgili iş ve işlemlerde Disiplin Yönetmeliği ile Disiplin Yönergesi hükümlerinin uygulanması asıl olup, iş bu yönergede düzenlenen konular, anılan yönetmelik ve yönerge hükümlerinin uygulanması doğrultusunda Oda içinde yapılan iş ve işlem basamaklarının ayrıntılı olarak belirtilmesinden ibarettir. 

Gizlilik ilkesi 
Madde 30– (1) Disiplinle ilgili tüm iş ve işlemlerin GİZLİLİK ilkesine uyularak yerine getirilmesi asıldır. Bu amaçla Disiplin Yönergesinin 12 nci maddesinde ve Personel Yönergesinin 35 inci maddesinde sayılan ilke ve kurallara titizlikle uyulması gerekir. Gizlilik ilkesine aykırı hareket ettiği belirlenen personel hakkında Personel Yönergesi uyarınca işlem yapılır. 

Sekretarya işleri 
Madde 31- (1) Disiplin ile ilgili sekretarya hizmetleri, Oda personeli tarafından yerine getirilir. Usulü işlemlerin mümkün olduğunca hatasız yapılması ve gizlilik ilkesinin korunması amacıyla, sekretarya hizmetlerinin genel idare müdürünün denetim ve gözetiminde ismen belirlenecek tek bir memur tarafından yürütülmesine özen gösterilir. 

Disiplinle ilgili ilk işlemler 
Madde 32- (1) Yetkili mercilerden GİZLİDİR kaydıyla veya bu kaydı taşımaksızın gelen ve üyelerin disiplin soruşturmasına yönelik her türlü yazı, mümkün olan en kısa sürede başkan veya başkan yardımcısının bilgisine sunulur. Gizlidir kaydı taşıyan zarflar, Oda sekreteri tarafından açılır ve zarfın üzerine “tarafımdan açıldı” meşruhatı ve tarih konularak, Oda sekreteri tarafından imzalanır. Oda sekreteri bu yetkisini genel idare müdürüne devredebilir. 
(2) Sözlü ihbar ve şikayetler ile değerlendirmeye alınmayacak ihbar, şikayet ve istekler hakkında Disiplin Yönergesi 3 ve 5 inci maddeleri uyarınca işlem yapılır. 

Gelen evrak kaydı ve dosyanın oda başkanına sunulması 
Madde 33- (1) Disiplinle ilgili ihbar, şikayet ve istek yazıları, genel evrak defterinden ayrı tutulan disiplin evrak kayıt defterine ve bilgisayar ortamında tutulan disiplin tablosuna kaydedilir. 
(2) Giriş kaydı yapılan yazıya, hakkında disiplin kovuşturması talep edilen üyenin geçmişte geçirdiği disiplin kovuşturmalarının bir listesi ile meslek içi eğitim programlarına katılımını gösteren bir liste eklenir ve Oda başkanına sunulur. 

İnceleme ve soruşturma aşamasındaki işlemler 
Madde 34- (1) Oda disiplin yönergesi çerçevesinde inceleme ve soruşturma amacıyla yönetim kurulu üyelerine havale edilen dosya, Oda başkanı veya Oda sekreterinin imzalayacağı bir üst yazı ile havale yapılan yönetim kurulu ve/veya Oda üye veya üyelerine, -üst yazının ikinci nüshası üzerine alınacak imzası karşılığında- tarih de belirtilmek suretiyle tevdi edilir. 
(2) Bilgisayar ortamında tutulan disiplin tablosuna yeni gelen dosya tüm ayrıntıları ile işlenir. Dosya içinde yer alan belgeler, bir nüshası hakkında disiplin kovuşturması talep edilen üyeye gönderilmek; bir nüshası da Odada muhafaza edilmek üzere fotokopi ile 2 nüsha çoğaltılır. Dosyanın aslı, inceleme ve soruşturma ile görevlendirilen üye veya üyelere verilir. 
(3) Disiplin dosyaları bir dizi pusulasına bağlanarak Disiplin yönergesinin 16 ncı maddesinde tarif edildiği şekilde düzenlenir. 
(4) İnceleme ve soruşturma ile görevlendirilen yönetim kurulu üyesi, hakkında kovuşturma istenilen YMM’nin yazılı savunmasının alınması amacıyla savunma istem yazısı, örneğine uygun olarak hazırlanarak üyenin imzasına sunulur. 
(5) Savunma istem yazısı disiplin evrak kayıt defterine kaydedildikten sonra, YMM’nin Odada kayıtlı işyeri adresine iadeli taahhütlü olarak posta ile gönderilir. Alma haber kartı postadan döndüğünde, ilgili YMM’nin tebellüğ tarihinden itibaren, savunma için verilen 15 günlük sürenin takibi yapılır. 
(6) Savunma istem yazısının muhatabına tebliğ edilememesi veya muhatabı tarafından alınmaması halinde, durum, inceleme ve soruşturma yapan yönetim kurulu üyesine veya oda üyesine bir üst yazı ile bildirilir. 
(7) YMM’nin savunması Odaya ulaştığında disiplin evrak kayıt defterine kaydedildikten sonra bir üst yazı ile inceleme ve soruşturma yapan kişi veya kişilere verilir. 
(8) Altı aylık inceleme süresi içerisinde, görevlendirilen üyeler inceleme ve soruşturma raporunu Oda sekreterine veya genel idare müdürüne teslim eder. İnceleme ve Soruşturma Raporu disiplin evrak Kayıt defterine kaydedilir ve yönetim kurulunun ilk toplantısının gündemine dahil edilir. 

Yönetim kurulundaki görüşmeler ve sonrası işlemler 
Madde 35- (1) İnceleme ve Soruşturma Raporunu görüşen yönetim kurulu, YMM hakkında disiplin kovuşturmasına gerek olmadığına karar verir ise; disiplin kovuşturması talebinde bulunan kişi, kurum veya kuruluşlar ile hakkında disiplin kovuşturması talep edilen YMM’ye yazılı olarak bilgi verilir. Yazılar iadeli taahhütlü olarak gönderilir. Yazının ikinci nüshası ilgili disiplin dosyasında saklanır. 
(2) Yönetim kurulunca, hakkında disiplin kovuşturması talep edilen YMM’nin disiplin kurulu’na sevkine karar verilir ise; oluşturulan disiplin dosyasının aslı bir üst yazı ile birlikte Oda disiplin kurulu başkanlığına gönderilir. 

Disiplin kurulu aşamasındaki işlemler 
Madde 36– (1) Yönetim kurulu tarafından gönderilen dosya, disiplin kuruluna gelir. Disiplin kurulu başkanı tarafından, hakkında kovuşturma başlatılan YMM’den savunma istenir (savunmasının kişinin isteğine bağlı olarak sözlü veya yazılı olarak bildirilmesi istenir). Savunma istem yazısı disiplin evrak kayıt defterinde kayıta alınır ve iadeli taahhütlü olarak postaya verilir. 
(2) Alma haber kartı postadan döndüğünde, ilgili YMM’nin tebellüğ tarihinden itibaren savunma için verilen sürenin takibi yapılır. 
(3) Savunma istem yazısının muhatabına tebliğ edilememesi veya muhatabı tarafından alınmaması hallerinde, durum, disiplin kurulu başkanlığına bir yazı ile bildirilir. 
(4) Hakkında kovuşturma açılan YMM’nin Odaya göndermiş olduğu savunma yazısı bir üst yazı ile disiplin kuruluna gönderilir. Hakkında kovuşturma yapılan YMM sözlü savunma yapmak isterse, Disiplin Kurulu Ara Kararı ile duruşma gününün belirlenmesi ve davetiye çıkarılması konusunda Kurul Başkanına yetki verildikten sonra, disiplin kurulu başkanının talimatıyla sözlü savunma yapacağı gün ve saati belirtir bir üst yazı ile YMM’ye bilgi verilir. 
(5) Disiplin kurulu, sözlü savunmaya davet edilen YMM’den istenilecek bilgileri soru şeklinde düzenler. Sözlü savunmaya katılan YMM’nin verdiği bilgiler doğrultusunda sözlü savunma soru – cevap şeklinde yazıya dökülür. Bu yazı, YMM’ye okutulduktan sonra imzalatılır. YMM’nin imzalamış olduğu sözlü savunma, disiplin kurulu tarafından düzenlenen tutanağa eklenir. 
(6) Disiplin kurulu dosyayı oniki aylık inceleme süresi içinde karara bağladıktan sonra, disiplin dosyasının aslı ve disiplin kurulunca alınan karar; Oda yönetim kurulu başkanlığına bir üst yazı ile iade edilir. 

Disiplin Kurulu Kararı Sonrasında Yapılacak İşlemler 
Madde 37– (1) Disiplin kurulu tarafından: 
a) Yargıya intikal ettiği için dava sonucuna kadar beklemeye alınan dosyalar: 
Mahkeme sonucu alınana kadar yönetim kurulu’na iade edilir. Şikayette bulunana bir üst yazı ile dava sonucuna kadar bekletildiği bildirilir. İlgili mahkemeden yargılama sonucu hakkında bilgi istenir ve takibi yapılır. Mahkemeden alınacak olan karar doğrultusunda dosya tekrar disiplin kurulu’na gönderilir. 
b) Disiplin kovuşturmasına yer olmadığına karar verilmiş ise; 
Bu karara Oda yönetim kurulu’nun itiraz etme hakkı olduğundan yönetim kurulunun ilk toplantısının gündem maddesine eklenir. 

Oda yönetim kurulu 
- Disiplin kurulu’nun bu kararına itiraz ederse, dosya incelenmek üzere yeniden disiplin kurulu’na sevk edilir. 
- İtiraza mahal olmadığına karar verirse, disiplin kurulu kararı şikayette bulunana, hakkında kovuşturma açılan YMM’ye ve Birlik disiplin kuruluna birer üst yazı ile gönderilir. 
c) Disiplin cezalarından herhangi biri verilmiş ise; 
Oda disiplin kurulu kararlarının birer örneği, -itiraz edilsin ya da edilmesin- karar tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Birlik disiplin kurulu başkanlığına gönderilir. Ayrıca cezanın niteliğine göre aşağıdaki işlemler yapılır. 

Oda disiplin kurulunun ceza kararları ile ilgili işlemler 
Madde 38– (1) Oda disiplin kurulu tarafından; 

a) Uyarma veya kınama cezası verilmiş ise; 
Disiplin Kurulu kararı şikayette bulunana, hakkında kovuşturma açılan YMM’ye ve Birlik disiplin kuruluna üst yazı ile gönderilir. Hakkında kovuşturma yapılan YMM’nin bu karara 30 gün içerisinde itiraz etme hakkı vardır. Eğer itiraz vaki olursa itiraz dilekçesi ve disiplin dosyasının aslı Birlik disiplin kurulu’na gönderilir. Uyarma ve kınama cezası kararı, Birlik disiplin kurulunca verilecek karar ve YMM’ye tebliği ile kesinleşir. 

b) Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası verilmiş ise; 
Disiplin Kurulu kararı şikayette bulunana, hakkında kovuşturma açılan YMM’ye ve Birlik disiplin kuruluna birer üst yazı ile gönderilir. Hakkında kovuşturma yapılan YMM’nin bu karara 30 gün içerisinde itiraz etme hakkı vardır. Eğer itiraz vaki olursa itiraz dilekçesi ve disiplin dosyasının aslı Birlik disiplin kurulu’na gönderilir. Karar, Birlik disiplin kurulu kararının Maliye Bakanlığı’nın onayı ve YMM’ye tebliği ile kesinleşir. 
Kararın Bakanlığa sunulması, onanması ve yayınlanması işlemleri Birlik disiplin kurulu tarafından yerine getirilir. Birlik disiplin kurulu, Maliye Bakanlığı’nın onama yazısını ve kararın yayınlandığı Resmi Gazete’nin bir örneğini Odaya gönderir. 
Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezasının kesinleşmesi üzerine: 
- Hakkında kovuşturma açılan YMM’ye yazı yazılır. Yazının tebliğinden itibaren süre takibi yapılır. 
- Ceza kaldırılmış ise, hakkında kovuşturma açılan YMM’ye yazılı olarak bilgi verilir ve yazının ikinci nüshası ilgili dosyasına takılır. 
c) Meslekten Çıkarma Cezası verilmiş ise; 
Geçici men cezası ile ilgili yukarıda açıklanan prosedür uygulanır. 

ALTINCI BÖLÜM
Yeminli Mali Müşavirlik Başvuruları Ve Ruhsat İşlemleri

İlgili mevzuat 
Madde 39– (1) Yeminli mali müşavir olmak isteyenlerin başvurularına, ruhsat verilmesine ve meslek unvanlarının kullanılmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği, “Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Gereğince Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmelik” (Başvuru Yönetmeliği) asıl olmak üzere, başvurulara ilişkin usul ve esaslar ile Oda tarafından yapılacak işlemler aşağıdaki maddelerde açıklanmıştır. 

Başvuru Usul ve Esasları
Madde 40– (1) A) Başvuru ilgilinin ikametgahının bulunduğu ildeki Odaya, Odası bulunmuyorsa bu ilin bağlı bulunduğu Odaya yapılır. 
B)Başvuru dilekçe ve dilekçeye eklenecek “Başvuru Formu” ile yapılır. Başvuru formunun şekil ve içeriği Birlikçe belirlenir. 
C) Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenir: Bunlardan c, f, g fıkralarında yazılı olanlar, yeminli mali müşavir olmak için sınav şartı aranmayanlar tarafından verilmez. 
a) Onaylı nüfus cüzdanı örneği, 
b) İkametgah ilmühaberi 
c) Staj bitirme sınav başarı belgesi, 
d) Diploma veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği, 
e) 6 adet renkli vesikalık fotoğraf, 
f) En az on yıl Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik yaptığını gösterir belge, 
g) Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi almış ve mesleki yeterlilik sınavlarını vermiş olanlar ile Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında sayılan konularda profesörlük unvanı almış olanların ilgili kurum ve kuruluşlardan alacakları belge, 

Oda tarafından yapılacak ilk işlemler 
Madde 41– (1) A) Sınav şartı aranmayanların başvurularında : 
a) Ücret karşılığında YMM Başvuru Dosyası verilir. 
b) Birlik hesabına başvuru bedelinin yatırılması istenir. 
c) Yukarıdaki maddenin a, b, d, e ve g fıkralarında yazılı belgeleri tamamlaması istenir. 

(2) B) Sınav şartı arananların başvurularında: 
a) YMM sınavına girecek olan kişi Oda’dan ücret karşılığında Sınav Dosyası alır. Sınav dosyası içinde, başvuru sahibinin Yeminli Mali Müşavirlik Mesleki Yeterlik sınavına katılmak isteğini ve sınav başvuru dosyasında olması gereken belgeleri gösteren matbu dilekçe ve Yeminli Mali Müşavirlik Sınav Formu yer alır. (Sınav dosyaları Odamızca Birlik’ten temin edilmektedir.) 
b) Sınav Dosyası başvuru sahibi tarafından tamamlanır ve TESMER’e teslim edilir. 
c) YMM Sınavını kazananlar Listesi Birlik tarafından Oda’ya bildirilir. 
d) YMM Mesleki Yeterlik Sınav Sonuçları Birlik tarafından başvuru sahibine de ayrıca bildirilir. Yapılan bildirimde ilindeki YMM Odasına başvurarak kayıt yaptırması ve meslek ruhsatının hazırlanabilmesi için yapılacak işlemler ve ödemeler hatırlatılır. Bu yazının bir örneği alınarak ilgilinin dosyasına konulur. 
e) Odadan alacağı Yeminli Mali Müşavirlik Ruhsat Formunu dolduran aday, ruhsat işlemlerini başlatır. 
f) Ruhsat işlemleri için Ruhsat Formunun doldurulmasından başka; ruhsat ve kimlik bedelinin Birlik hesabına yatırıldığını gösterir makbuz aslı; Birlikten başvuru sahibine gönderilen sınav başarı belgesi, 7 adet renkli vesikalık fotoğraf (5 adedi Birliğe gönderilir), SMMM Ruhsatının aslı, SMMM Odasından alacağı borcu yoktur yazısı, Noterden onaylı Diploma Örneği, Onaylı nüfus cüzdanı örneği, ikametgah ilmühaberi, sabıkasızlık belgesi tamamlanır. 

Yeminli Mali Müşavirlik Başvurusu ile ilgili yönetim kurulunca yapılacak işlemler 
Madde 42– (1) Yönetim kurulunda gerçekleştirilecek işlemler aşağıdaki şekilde sıralanmıştır: 

a) Oluşturulan başvuru dosyasının, yönetim kurulunun ilk toplantısının gündemine alınması sağlanır. 
b) Yönetim kurulundan çıkan dosyanın aslı, bir üst yazı ile Birliğe gönderilir. Dosyanın fotokopi ile çoğaltılan bir örneği Odada saklanır. 
c) Eksik ya da yanlış bilgi ve belge olduğu görülürse, bu durum gerekçesi ile birlikte Birliğe ve tamamlatılmak veya düzeltilmek üzere de ilgiliye gönderilir. 
d) Başvuruları tam ve doğru olduğu anlaşılanların başvuruları, başvuru gününden en geç altmış gün içinde Birliğe gönderilir. 

Başvurusu Birlik tarafından kabul edilmeyenler için yapılan işlemler 
Madde 43– (1) Başvurunun Birlik tarafından kabul edilmemesi halinde yapılacak işlemler aşağıda sıralanmıştır. 

a) Birlikçe ruhsatnamenin verilmeyeceğine dair karar alınmışsa, bu karar ilgili Odaya ve başvuru sahibine en geç altmış gün içinde Birlik tarafından tebliğ edilir. 
b) İtiraz süresi, Birlik kararının tebliğ tarihinden itibaren otuz gündür. Birlikçe alınan karar, başvuru sahibinin yanı sıra Oda tarafından da itiraz edilebilir. İtiraz dilekçesi Bakanlığa iletilmek üzere Birliğe verilir. Birlik kararına karşı itiraz mercii Maliye Bakanıdır. Bakanın vereceği karar nihaidir. 

Birlikçe gönderilen ruhsatların ilgililerine teslimi 
Madde 44– (1) Ruhsatname Odaya geldiğinde, ruhsatın gönderildiğine ilişkin Birlik yazısı evrak kaydına alınır ve ruhsat ilgilisine verilmek üzere kasaya konulur. 
(2) Ruhsatnamenin muhatabı tarafından alınması için Odaca iadeli taahhütlü tebligat yapılır. Tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde ruhsatlarını almayanlara on günden az olmamak üzere ikinci bir süre verilir. İkinci tebligatta verilen sürede alınmaması halinde ruhsatnamenin Birliğe iade edileceği açıkça belirtilir. 
(3) Tebligat sonrası ruhsatını almak üzere gelenlerin ruhsatları, Üye sicil defterine kaydedilerek imzası karşılığında ilgilisine teslim edilir. Oda’ya gelemeyen üyelerin ruhsatı, noter tasdikli vekaletname ile teslim edilebilir. 
(4) Üye sicil defterleri hiçbir surette Oda dışına çıkarılamaz ve ruhsatlar Oda dışında teslim edilemez. 
(5) Verilen süreler içinde ruhsatlarını almayan meslek mensubunun ruhsatı Birliğe iade olunur. 

Üyelik kaydı, giriş (kayıt) ücreti alınması ve kimlik düzenlenmesi 
Madde 45– (1) YMM Odaları Yönetmeliği uyarınca, Yeminli mali müşavirlik ruhsatı alan her meslek mensubu Odaya kaydolmak ve ödevlerini yerine getirmek zorundadır. Odaya kaydını yaptırmayanlardan ruhsatları geri alınır. (m.34) 
(2) Bu nedenle, YMM ruhsatı Oda tarafından teslim edilen başvuru sahibi, ruhsatını almaya hak kazandığı tarihten geçerli olmak üzere, yönetim kurulu kararı ile Odaya üye kaydedilir ve kendisine bir sicil numarası verilir. 
(3) Odaya kaydı yapılan üyeden kayıt anında bir kere olmak üzere, “Odaya giriş (kayıt) ücreti ile birlikte genel kurulca karara bağlanan diğer ödentiler alınır. 
(4) Kaydı yapılan üyeye, varsa Oda tarafından hazırlanan kimlik kartı verilir. Belirlenmiş ise, kimlik ücreti tahsil edilir. Varsa, ferdi kaza sigorta poliçesi kapsamına alınması için sigortaya bildirilir. 
(5) Yıllık maktu ve nispi aidatlar, ilgili yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslar dahilinde tahsil edilir. 

YEDİNCİ BÖLÜM
Çalışanlar listesine kayıt ve mühür işlemleri

Çalışanlar Listesine kayıt işlemleri 
Madde 46– (1) Çalışanlar listesine kayıt işlemleri, sınav şartı aranmaksızın ruhsat alanlar ile sınavla ruhsat alanlar bakımından ayrı ayrı açıklanmıştır. 

(2) A) Sınav şartı aranmaksızın ruhsat alanlar bakımından yapılacak işlemler: 
a) Ruhsat sahibi Yeminli Mali Müşavir, çalışanlar listesine kaydının yapılması isteği ile Odaya başvurduğunda, kendisine, bu konuya ilişkin matbu dilekçe örneği ve tamamlaması gereken işlem ve belgeleri gösteren bir liste verilerek, bunları tamamladıktan sonra Odaya başvurması istenir. 
Çalışanlar listesine kayıt ve mühür için gerekli işlem ve belgeler aşağıda gösterildiği gibidir : 
aa) Mühür bedelinin Birlik Hesabına yatırıldığını gösteren banka dekontu, 
ab) YMM Ruhsatlarını 1991-92-93 yıllarında alan üyelerden, Birlik tarafından Eğitim, Doğal Afet Fonu, İnşaat Fonu ve Kimlik Bedeli tahsil edilmektedir. 
ac) YMM Ruhsat Fotokopisi. ( 4 Adet ) 
ad) Kayıtlı Bulunduğu Vergi Dairesinden mükellefiyet kaydının olduğuna dair belge veya vergi levhası fotokopisi ( 4 Adet ) 
ae) İşyeri kira ise kira sözleşmesinin; kendi mülkü ise tapusunun fotokopisi (4 Adet ) 
af) İkametgah ilmühaberi veya yerine geçen belge (1 Adet ) 
ag) Renkli vesikalık fotoğraf. (5 adet) 
ah) Diploma fotokopisi ( 4 Adet ) 
aı) Savcılıktan alınacak yeni tarihli sabıka kayıt belgesi (Ruhsatın verildiği tarihten, ruhsatın verildiği tarihte kamu görevlisi ise kamu görevinden ayrıldığı tarihten itibaren 12 ay geçtikten sonra yapılacak başvurular için Cumhuriyet Savcılığından alınacak sabıka kaydı belgesi) ( 4 Adet ) 
ai) Yemin tutanağı (Nöbetçi Asliye Ticaret Mahkemesinden) ( 4 Adet) 
aj) Varsa ortaklık sözleşmesi ( 4 Adet ) 
ak) İmza sirküleri ( Şahıs-ortaklık-tüzel kişilik ) ( 4 Adet ) 
al) İlişiksiz belgesi. (İstifa ile ayrılanlar için istifa ettiği kurumun yazısı, emekliye ayrılanlar için emeklilik cüzdanı fotokopisi) 
b) Varsa aidat borcu tahsil edilir. 
c) Dilekçeye ekli olarak bir dosya içinde sunulan belgelerin tamam olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri tamam olduğu anlaşılanların dosyası, yönetim kurulunun ilk toplantısının gündemine alınır. 
d) Yönetim kurulundan olumlu yönde karar çıkması halinde, başvuru sahibine haber verilip, çalışanlar listesine kayıt bedeli ile birlikte Genel Kurulca karara bağlanan diğer ödentileri yatırması istenilir. 
e) Başvuru sahibine çalışanlar listesine kaydının yapıldığını bildiren bir yazı; bu yazı ile birlikte, dörder nüsha olarak hazırlanan belgelerin birer nüshası Oda tarafından alıkonulup, diğer nüshaları, mührünü alabilmesi amacıyla Birlik ve Bakanlığa verilmek üzere başvuru sahibine verilir. Mührünü aldıktan sonra mühür numarasını Odaya bildirmesi söylenir. 
f) Mührünün verildiği tarih ile mühür numarası bir dilekçe ile başvuru sahibi tarafından Odaya bildirilir. 
g) Talep edilmesi halinde, ücret karşılığında hazırlanan Kimlik Belgesi ve Yemin Metni Oda Başkanına imzalatıldıktan sonra başvuru sahibine teslim edilir. Teslim sırasında imzası alınır. 
(3) B) YMM ruhsatını sınavla alanlar bakımından yapılacak işlemler: Yukarıdaki prosedürün aynısı uygulanır. Farklı olarak “ilişiksiz belgesi” yerine, çalışanlar için “Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan Borcu Yoktur.” yazısı istenir. 

Mühür alınması işlemleri 
Madde 47– (1) Maliye Bakanlığı’nın konuya ilişkin yazıları uyarınca, Yeminli Mali Müşavirlik mührü almak isteyen üyelerimizin aşağıda sıralanan belgelerle birlikte Maliye Bakanlığı’na başvurmaları gerekmektedir. 
a) Odadan alınacak çalışanlar listesine kayıtlı olduğuna ilişkin yazı, 
b) İlgili vergi dairesinden alınacak vergi mükellefiyet kaydını gösterir belge, 
c) Nöbetçi Ticaret Mahkemesinden alınacak Yemin Tutanağı, 
d) Banka dekontu veya tahsilat makbuzu, 
e) Şirket olarak faaliyet göstereceklerde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanan şirket ana sözleşmesi, 
f) Yeminli Mali Müşavirlik başvuru dosyasının bir örneği, 

Mührün kaybolması halinde yapılacak işlemler 
Madde 48- (1) Yeminli Mali Müşavirlik mührünü kaybedenlerin, ayrıca, mührün kaybedildiği günü takip eden iş gününde gazeteye ilan vermeleri gerekmektedir. 
(2) Gazeteye verilecek ilanın ebadı, (1 SÜTUN 5 cm (3,2 x 5 cam) EBAT (ÇERÇEVE) 
(3) İlan metni ise; “KAYIP İLANI” başlığı altında, “.....numaralı Yeminli Mali Müşavirlik mührümü Kaybettim. Hükümsüzdür.” Yazısı altına Yeminli Mali Müşavirin Adı Soyadı ve Unvanı yer alacak şekilde düzenlenecektir. 
(4) Odaya verilen dilekçeye, mühür kaybolmuş ise gazete ilanı, çalınmış ise karakol tutanağı eklenir. 
(5) Gazete ilanı veya karakol tutanağı bir üst yazı ile Birliğe gönderilir ve yeni mühür için gerekli ücret Birliğe yatırılır. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Ayrılma, vefat ve nakil halinde yapılacak işlemler

Ayrılma halinde yapılacak işlemler 
Madde 49- (1) Ayrılma halinde yapılacak işlemler aşağıda sıralandığı gibidir. 

a) Ayrılma dilekçesi Odaya ulaştığında, yönetim kurulunun ilk toplantısının gündemine alınır. 
b) Yönetim kurulunca verilen kararda; aidat, kimlik konusunda yapılacak işlemler belirtilir. Karar doğrultusunda işlem yapılır. 
c) Ruhsat ve kimlik istifa dilekçesi ekinde teslim edilmemişse, 15 gün içinde iade edilmesi 
iadeli taahhütlü yazı ile istenilir; gönderilen yazıda ayrıca varsa birikmiş aidat borçlarının Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda ödenmesi gereği hatırlatılır; 
d) Gönderilen yazı, giden evrak defterinde “takipli” kaydı ile izlenir. 
e) Ruhsat, kimlik ve sicil dosyasının fotokopisi çıkarılarak Odada saklanır; aslı ise bir üst yazı ile Birliğe gönderilir. 
f) Verilen süreye rağmen ruhsatın iade edilmemesi halinde, durum Birliğe bildirilir. 
g) Geçmiş döneme ait aidat borçlarının ödenmemesi durumunda ise, yasal yollarla tahsili amacıyla dosya hukuk müşavirine gönderilir. 
h) Oda üyeleri için ferdi kaza sigortası yapılmış ise, istifa suretiyle ayrılanların isimlerinin poliçe kapsamından çıkarılması sağlanır. 

Çalışanlar listesinden silinme 
Madde 50- (1) A) Aşağıdaki hallerde meslek mensubunun adı, çalışanlar listesinden Yönetim Kurulu Kararı ile listesinden silinir: 
a- Meslek mensubunun, mesleki faaliyette bulunmayacağını yazılı olarak bildirmesi veya çalışma bürosunu kapatmış olması, 
b- Çalışma bürosunun Oda bölgesi dışına nakledilmiş bulunması, 
c- Kanuna göre meslekten çıkarmayı gerektiren cezalara çarptırılması, 
d- Meslek mensubu olabilmek için Kanunun aradığı şartların sonradan kaybedilmiş olması, 
e- Ruhsatnamenin verildiği tarihte, verilmemesini gerekli kılan sebeplerin varlığının sonradan tespit edilmiş olması, 
f- Mesleki faaliyetine son verdiğinin Odaca tespit ve tevsik edilmiş olması, 
(2) B) Mesleki şirketlerin, tasfiyesine karar verildiği halde tasfiye işlemlerinin üç yılda tamamlanmaması veya şirketin üç yıl gayri faal durumda olduğunun tespit edilmesi halinde, bu şirketlere ait kayıtlar yönetim kurulu kararıyla çalışanlar listesinin şirketler bölümünden silinir. Üye olmanın hukuki yükümlülüklerini yerine getiren şirketler gayri faal sayılmaz. 
(3) C) Çalışanlar listesinden silme Yönetim Kurulu kararı ile olur. Yukarıdaki c, d, e ve (f) bentlerine göre verilen çalışma listesinden silme kararı, gerekçeli olmak zorundadır. 
(4) D) Çalışanlar listesinden silme kararına karşı itiraz ve diğer işlemler hakkında YMM Odaları Yönetmeliğinin 47’inci maddesi hükümleri uygulanır. 
(5) Çalışanlar listesinden kaydının silinmesini isteyen üye, vergi dairesi tarafından düzenlenen ilişik kesme belgesi veya yoklama fişini dilekçesine ekler. Sözü edilen belgeler dilekçeye ekli olarak sunulmamış ise, bunların tamamlanması istenilir ve dosyasına konulur. 

Nakil işlemleri 
Madde 51– (1) Nakil istekleri, başka Odadan nakil ve başka Odaya nakil olmak üzere iki türlü gerçekleşebilir. 

A) Başka Odadan Nakil İstekleri İle İlgili İşlemler 
a) Nakil işlemi, meslek mensubunun yazılı başvurusu ile olur. Başvuru yazısında, istekte bulunan meslek mensubunun kayıtlı olduğu Odanın adı, sicil numarası, nakletmek istediği Oda bölgesi içindeki işyeri ve ikamet adresi bildirilir. 
b) Nakil talebi yönetim kurulu gündemine alınır ve karara bağlanır. Başvurulan Oda yönetim kurulu nakil talebinin Odaya varış tarihinden itibaren 1 ay içinde bir karar vermezse nakil talebi kabul edilmiş sayılır. 
c) Yönetim kurulunca nakil isteğinin kabulüne karar verildiği takdirde, YMM’nin kaydının bulunduğu Oda’dan sicil dosyası talep edilir. 
d) Nakil gelen üyeden, daha önce kayıtlı bulunduğu Oda’ya borcunun olmadığını gösteren belge istenir. 
e) Nakil isteği kabul edilen üye, Üye kütüğüne kaydedilir ve Oda giriş (kayıt) ücreti tahsil edilir. 
f) Kayıt günü Birliğe ve meslek mensubunun önceden kayıtlı olduğu Odaya bildirilir. Eski Oda bu bildiri üzerine meslek mensubunun adını kayıtlardan siler ve dosyasını naklettiği Odaya gönderir. Varsa, devam eden disiplin soruşturması eski odaca sürdürülür, sonuçları ayrıca bildirilir. 
g) Ruhsatının değişmesi için, ruhsat işlemleri listesini tamamlaması istenir ve tekemmül ettirilen dosya Birliğe gönderilir. 
h) Birlik tarafından hazırlanıp Odaya gönderilen yeni ruhsat, Üye kayıt defterine alınacak imzası karşılığında üyeye teslim edilir. 
ı) Varsa, ferdi kaza sigorta poliçesi kapsamına alınması için sigortaya bildirilir. 

B) Başka Odaya nakil istekleri ile ilgili işlemler: 
a)YMM’nin nakil suretiyle kaydolmak istediği Odanın yazısı ile bilgi sahibi olunur. 
b)Karşı Odanın yazısı yönetim kurulu gündemine alınarak karara bağlanır. 
c)Nakil isteğinin kabulü halinde, varsa üyenin borçları tahsil edilir. 
d)Karşı Oda’ya sicil dosyası varsa çalışan dosyasının asılları ile var ise YMM hakkındaki disiplin kovuşturmaları ile ilgili çizelge gönderilir. Gönderilmeden önce dosyalardan bir takım fotokopi alınarak saklanır. 
e)Nakil gitmek isteyen üye hakkında devam eden disiplin kovuşturması var ise, sonuçlandığında karşı Odaya bildirilir. 
f)Varsa, ferdi kaza sigorta poliçesi kapsamından çıkarılması için sigortaya bildirilir. 

Üyenin vefatı ve çalışamayacak durumda olması halinde yapılacak işlemler 
Madde 52 – (1) A) Vefat halinde yapılacak işlemler 
a) Özellikle çalışanlar listesine kayıtlı bulunmayan üyelerimizin vefatı Odaya zamanında ulaşmamaktadır. Bu eksikliğin giderilmesi konusunda yönetim kurulunca uygun görülecek önlemler alınmakla birlikte aşağıdaki işlemler yapılır. 
aa) Üyenin vefat ettiği bilgisi Odaya ulaştığında, yakınlarına başsağlığı dilekleri iletilir ve üyelere duyurulur. 
ab) Vefat tarihi itibariyle üyelik kaydı, tahakkuk etmiş bulunan üye borçları ve faizleri Yönetim Kurulu Kararı ile silinir. 
ac) Üye kütüğündeki kaydına, vefat tarihi ile “vefat” şerhi konulur. 
ad) Sicil dosyası ve varsa çalışan dosyasından birer fotokopi çıkartılarak Odada muhafaza edilir. Dosyaların asılları bir yazı ekinde Birliğe gönderilir. 
ae) Varsa ferdi kaza sigorta poliçesi kapsamından çıkarılması için sigorta şirketine bildirilir. 
af) Vefat eden üye çalışanlar listesine kayıtlı ise, mührünün Bakanlığa teslim edilmesi ve alınacak teslim tutanağının Odaya ibrazı gerektiği varislerine bildirilir. 

b) Vefat eden üyenin tasdik sözleşmesi imzaladığı şahıs, firma ve kuruluşların talebi halinde düzenlenmesi gereken tasdik raporları gönüllü üyeler tarafından tasdikten doğan sorumluluk kendilerine ait olmak üzere ücret talep edilmeksizin sözleşme yapmak suretiyle düzenlenebilecektir. Ücretin bir kısmının henüz tahsil edilmediği hallerde, kalan ücret miktarı üzerinden sözleşme yapılarak tasdik raporu düzenlenmesi de mümkündür. 
Ücretsiz veya kısmi ücret ile tasdik raporu düzenleme konusunda gönüllü üye YMM’nin olmaması halinde, o yıla ait maktu asgari ücret tarifesinin yarısı Oda tarafından karşılanmak kaydıyla tasdik raporlarının Oda üyelerinden bu tasdiki yapmak isteyenlere yaptırılmasına Oda yönetim kurulu tarafından karar verilebilir. 
Bu iş için Oda bütçesine her yıl yeteri kadar ödenek konur. 
(2) B) a) Çalışamayacak durumda olan üyeler için yapılacak işlemler Çalışanlar listesine kayıtlı üyelerin, çalışamayacak derecede hastalık ve sakatlığa uğraması, geçici veya sürekli olarak meslekten çıkarılması sebebiyle tasdik raporunu düzenleyememesi hallerinde, maddenin (b) bendinde yazılı prosedüre göre işlem yapılır. 
b) Uzun süreli tedaviyi gerektiren hastalık, tutukluluk ve hükümlülük ile yangın, yer sarsıntısı, yer kayması ve benzeri olağanüstü durumlarda, tahakkuk eden aidat ve gecikme faizi borçları, oda tarafından yapılacak veya yaptırılacak inceleme sonucuna göre genel kurul kararıyla ertelenebilir, kısmen veya tamamen silinebilir. 
Bu madde hükmünden faydalanmak isteyen üyelerin, kanıtlayıcı belgeleriyle birlikte bağlı bulundukları odaya yazı ile başvurmaları gerekir. 

Ruhsat iptali ile ilgili işlemler: 
Madde 53- (1) Odaya kayıtlı üyenin herhangi bir nedenle ruhsatının iptali yönünde Birlikten yazı geldiğinde; 
a) Gelen evrak kayıt numarası verilen yazı, yönetim kurulunun ilk toplantısı gündemine alınarak karara bağlanır. 
b) Ruhsatının iptali istenen üyeden, Birlik yazısı ilgi gösterilmek suretiyle ruhsat ve varsa kimliğinin iadesi istenir. 
c) İade edilen ruhsat-kimlik ve sicil dosyası aslı bir üst yazı ile Birliğe gönderilir. Odada saklanmak üzere ruhsat ve dosyadan bir fotokopi alınır. 
d) Üye kaydının silinmesi ve aidat borçları hakkında yönetim kurulu kararı uyarınca işlem yapılır. 
e) Varsa, ferdi kaza sigorta poliçesi kapsamından çıkarılması için sigortaya bildirilir. 

Adres değişikliği ile ilgili işlemler 
Madde 54- (1) Adres değişikliği ile ilgili işlemler aşağıdaki gibidir. 
a) Üyenin adres değişikliğini SM, SMMM ve YMM’lerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak süresinde Odaya bildirmesi gerekir. (Disiplin Yönetmeliği’nin 5. maddesi uyarınca adres değişikliğinin Odaya bildirilmemesi, Disiplin uygulamasını gerektirmektedir.) 
b) Odaya hitaben adres değişikliği dilekçesi alınır veya Odanın web sayfası üzerinden adres güncellenir. 
c) İlgili dosyalarında güncelleme yapılır. 

Değişikliklerin Birliğe Bildirilmesi 
Madde 55– (1) Üyeler hakkında her türlü (adres, telefon, faks vs.) değişiklikler ilgili genelge uyarınca her ay sonu Birliğe bildirilir. 
(2) Vefat eden veya her hangi bir nedenle üyeliği iptal edilen üyelerin ruhsat, ve kimlikleri özlük dosyalarının aslı ile birleştirilerek en kısa sürede Birliğe gönderilir. 

DOKUZUNCU BÖLÜM
Mesleki şirketler ve ortaklık büroları ile ilgili işlemler

Şirketler ve ortaklıklar ile ilgili olarak tutulan kayıtlar 
Madde 56– (1) SM, SMMM ve YMM Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 30. maddesi uyarınca, aynı unvana sahip birden çok meslek mensupları ile adi ortaklık veya şirket kurulabilir. 

(2) Oda şirketler listesine kaydedilecek ortaklık büroları ve şirketler ile şirketlerin şubelerinden kayıt anında Odaya giriş (kayıt) ücreti alınır. 

a) Şirketler ve ortaklıklar sicili (dosyası): Her şirket veya ortaklık bürosu için verilen bir sıra numarası altında tutulan sicil dosyasında, şirketin veya ortaklığın Odaya kaydının yapılabilmesi için istenilen tüm belgeler, talep üzerine verilen kayıt suretlerinin bir örnekleri ile şirket ve ortaklıkla ilgili bütün yazışmaları muhafaza edilir. 
b) Şirketler ve ortaklıklar listesi: Bilgisayar ortamında tutulan listede, şirketin veya ortaklığın Oda kayıt (sıra) numarası, pasta ve elektronik posta adresi, telefon numarası, faks numarası, tescil tarihi, ticaret sicil numarası, unvanı, türü, ortakların ve çalışan meslek mensuplarının isimleri, adresleri, ruhsat numaraları, bağlı oldukları Oda sicil numarası, müdürler kurulu üyelerine ait bilgiler ile Birlik tarafından istenen diğer bilgiler yer alır. 
c) Birliğe bilgi verme zorunluluğu: Oda siciline kayıtlı şirketler ve ortaklık bürolarına ilişkin bilgiler Birlikçe belirlenen formatta ve sürelerde Birliğe bildirilir. 

Şirketler ve ortaklıkların çalışanlar listesine kayıt işlemleri: 
Madde 57- (1) YMM Odaları Yönetmeliği ve Çalışma Yönetmeliği uyarınca şirketlerin ve ortaklıkların Odaya ortaklar tarafından bir ay içinde bildirilmesi gerekir. 
(2) Şirketlerin ve Ortaklıkların Oda şirketler ve ortaklar çalışanlar listesine kaydedilebilmesi için öncelikle aşağıda belirtilen belgelerin Odaya verilmesi gerekir. 
a) Dilekçe, 
b) Şirketlerde; Şirket sözleşmesinin yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin aslı veya Ticaret Sicilinden alınmış onaylı bir örneği veya aslı görülerek Oda tarafından onaylanmış bir sureti, 
c) Ortaklık Bürolarında; ortaklık sözleşmesinin noterden tasdikli bir örneği, 
d) Noterden onaylı imza sirküleri, 
e) Ortaklık bürolarında; vergi dairesince düzenlenen yoklama fişi, 
f) Şirket ve ortaklık kayıt çizelgesi (Odadan alınır ve eksiksiz doldurulur.) 
Bu belgelerle birlikte ; 
g) Şirket ortaklarından en az birinin, ortaklık bürolarında ise ortakların tamamının Odamızın çalışanlar listesine kayıtlı olması, 
h) Şirket merkezinin veya ortaklık bürosunun Odasına bağlı illerden birinin sınırları içerisinde bulunması; 
şartlarının varlığı aranır. 
(3) İstenilen bilgi ve belgeler tamamlandıktan ve genel kurulca belirlenen kayıt ücreti tahsil edildikten sonra, kaydı yapılan şirket veya ortaklığa bir sıra numarası verilir ve Şirketler ve Ortaklıklar Listesine ayrıntıları ile işlenir. 

Ortakların değişmesi 
Madde 58- (1) Şirket ve ortaklıklarda, ortakların, ortaklık paylarının veya adreslerinin değişmesi halinde; 
a) Konuya ilişkin kararın ve pay defterinin ilgili sayfalarının şirket tarafından onaylı örneği istenir, 
b) Yeni ortağın imza sirküleri istenir, 
c) Yeniden şirket ve ortaklık kayıt çizelgesi düzenlettirilir. 
d) Değişikliğe ilişkin belgeler şirket veya ortaklığa ait sicil dosyasına konulduktan sonra, tüm değişiklikler şirketler ve ortaklıklar listesine ayrıca işlenir. 


Mesleki şirketin unvan değişikliği 
Madde 59- (1) Unvan değişikliğine ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin bir örneği ve başvuru dilekçesi istenir. 
(2) Dilekçe evrak kaydından geçirildikten sonra, ilgili dosyalarına konulur. Gerekli güncelleme yapılır. 

Adres değişikliği 
Madde 60- (1) İşyerini veya ikamet adresini değiştiren meslek mensupları ile bunların kurdukları ortaklık büroları ve şirketler on beş gün içinde yeni adreslerini bildirmek zorundadırlar. 
(2) Odaya hitaben adres değişikliği dilekçesi alınır veya Odanın web sayfası üzerinden adres güncellenir. 

Mesleki şirketin şube açması 
Madde 61- (1) Şube açabilmek için öncelikle meslek mensuplarının Türk Ticaret Kanununa tabi bir mesleki şirket kurmaları şarttır. Aynı ilin sınırları içinde şube açılamaz. Şube açılan ilin Odasının çalışanlar kütüğüne kayıtlı, temsil ve ilzama yetkili sorumlu ortak görevlendirilmesi halinde şube açılabilir. Kişisel olarak mesleki faaliyette bulunan meslek mensuplarımızın şube açması mümkün değildir. Şubede sorumlu olarak görevli meslek mensubu ayrıca kişisel olarak mesleki faaliyette bulunamaz.” 
(2) Şube açıldığı Odaya bir dilekçe ile bildirilir. Söz konusu dilekçeye aşağıdaki belgeler eklenir. 
a) Şube açıldığına dair Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin nüshası, 
b) Noterden onaylı imza sirküleri, 
c) Şubenin kira sözleşmesi, 
d) Odadan temin edilip doldurulacak şirketler ve ortaklıklar formu. 

Mesleki şirketin şube kapanış işlemleri 
Madde 62- (1) Şube kapanış işlemleri; şirketin kapanış işlemleri ile aynıdır. 

Mesleki şirketin faaliyetinin sona ermesi 
Madde 63-(1) Şirketin faaliyetinin sona erdiğine ilişkin olarak dilekçe ekinde aşağıdaki belgeler istenir: 
a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, 
b) Vergi Dairesinden alınan yoklama tutanağı. 


ONUNCU BÖLÜM
Üyelerin belge talepleri ve karşılanması

Faaliyet belgesi talepleri ile ilgili işlemler 
Madde 64- (1) Faaliyet belgesi istekleri, üyeler tarafından bir gün önceden telefon, faks veya Odanın web sayfası üzerinden Odaya bildirilir. 
(2) Üyelerden gelen talep yazısı, gelen evrak kaydından geçirilir. 
(3) Faaliyet belgesi hazırlanmadan önce, talepte bulunan üyenin çalışanlar listesine kayıtlı olup olmadığı, faaliyetini engelleyen bir disiplin cezasının bulunup bulunmadığı, Odaya borcunun olup olmadığı araştırılır. 
(4) Faaliyet belgesi tek nüsha olarak hazırlanır. Belge numarası ilk iki rakamı verilen yılı, sonraki beş haneli rakam da o güne kadar verilen faaliyet belgesi sayısını gösterecek şekilde düzenlenir. Örneğin, 2008 yılında talep edilen 153 üncü faaliyet belgesine (08/00153) numarası verilir. 
(5) Faaliyet belgesinin geçerlilik süresi bölümüne, yönetim Kurulu tarafından belirlenen süre yazılır. 
(6) Faaliyet belgesine “Fotokopi ve Suretler Geçerli Değildir.” kaşesi basılır. 
(7) Faaliyet Belgesi Oda Sekreteri veya yetki vermesi halinde yerine notu ile genel idare müdürü, o da yoksa en kıdemli memur tarafından isim de yazılarak imzalanır ve Odanın mührü ile mühürlenir. 
(8) Yönetim kurulu tarafından belirlenen ücret tahsil edilip makbuzu düzenlenir. 
(9) Talep yazısının üstüne belgeyi almaya gelen kişinin adı, soyadı ve teslim tarihi yazılarak, “elden teslim aldım” açıklaması ile imzası alındıktan sonra hazırlanan faaliyet belgesi/belgeleri teslim edilir. Bu yazı ilgili dosyasında saklanır. 
(10) Verilen faaliyet belgesi/belgeleri bilgisayar ortamında tutulan stok kaydına, (Makbuz No, Tarih, YMM adı ve soyadı, faaliyet belgesinin başlangıç ve bitiş numarası, adedi, birim fiyatı, toplam tutar) bilgilerini içerecek şekilde kaydedilir. 
(11) Faaliyet belgelerinin hangi tarihte, kimlere, hangi numara ile ve kaç adet verildiği, ayrı bir çizelgeye günlük olarak işlenir ve bu çizelgeler faaliyet belgeleri günlük takip klasöründe muhafaza edilir. 

Sözleşme talepleri ile ilgili işlemler 
Madde 65– (1) YMM’ler tarafından kullanılan, sözleşmeler, matbu olarak Odadan temin edilmektedir. 
(2) Yeminli Mali Müşavirlik Denetim ve Tasdik Sözleşmesi ile bu sözleşmenin eki Ücret Tesbit Soru Belgesi Oda tarafından batırılmakta, diğerleri ise Birlikten temin edilerek üyelerimize verilmektedir. 
(3) Sözleşmelerin temini ve üyelere verilmesi işlemleri, faaliyet belgelerindeki prosedüre tabidir. Sözleşmeler üzerine Oda tarafından herhangi bir kayıt konulmadan üyelere boş olarak verilir. Bu nedenle sözleşmelerin, faaliyet belgelerinde olduğu gibi bir gün önceden talep edilmesi şartı aranmaz. 
(4) Sözleşmelerin Oda tarafından bastırılması, Birlikten alınması ve üyelere verilmesi işlemleri, aynı gün stok takibi kayıtlarına işlenir. 
(5) Sözleşmelerin hangilerinden, hangi tarihte, kimlere, hangi numara ile ve kaç adet verildiği, ayrı birer çizelgeye günlük olarak işlenir ve bu çizelgeler sözleşmeler günlük takip klasöründe muhafaza edilir. 

Oda kayıt sureti talepleri ile ilgili işlemler 
Madde 66– (1) Çeşitli kuruluşlardan üyenin Odaya kayıtlı olduğuna dair bir belge istendiğinde; Odadan talep karşılığında Odaya kayıtlı olduğuna dair yazı verilir. 
(2) Üyelerden gelen talep yazısı, evrak kaydından geçirilip, dosyasına kaldırılır. (Üyenin kendisi gelmiş ise talep yazısına gerek yoktur.) 
(3) Oda kayıt sureti hazırlanmadan önce, talepte bulunan üyenin Odaya borcunun olup olmadığı araştırılır. 
(4) Talep yazısının üstüne belgeyi almaya gelen kişinin adı, soyadı ve teslim tarihi yazılarak, “elden teslim aldım” açıklaması ile imzası alındıktan sonra teslim edilir. Bu yazı ilgili dosyasında saklanır. 
(5) Oda kayıt sureti; Oda sekreteri veya yetki vermesi halinde genel idare müdürü, o da yoksa en kıdemli memur tarafından yerine notu ile isim de yazılarak imzalanır ve Odanın mührü ile mühürlenir. 
(6) Yönetim kurulu tarafından belirlenen ücret tahsil edilip makbuzu düzenlenir. 
(7) Giden evrak numarası verilerek hazırlanan Oda kayıt suretinin ilk nüshası üyeye verilir, ikinci nüshası dosyasına kaldırılır veya bilgisayar ortamında saklanır.
(8) Şirket Oda kayıt sureti de aynı şekilde verilir. 

Başvuru ve sınav dosyası alımı ile ilgili işlemler 
Madde 67– (1) Başvuru dosyası ve sınav dosyası Birlik tarafından hazırlanıp, ücreti karşılığında Odalara dağıtılmaktadır. 
(2) Birliğin belirlediği tarifeye göre ihtiyaç kadar dosyanın ücreti Birlik hesabına yatırılır. Banka dekontunun örneğinin eklendiği bir üst yazı ile Birlikten talepte bulunulur. 
(3) Birlik tarafından gönderilen başvuru ve sınav dosyaları, bilgisayar ortamında tutulan stok kaydına işlenir. 
(4) Dosya talebinde bulunan şahıslar Odaya gelerek istedikleri dosyayı satın alırlar ve karşılığında makbuz kesilerek (yönetim kurulu tarafından belirlenen ücret tahsil edilir), stok kaydından düşülür. 

Stajyer kimlik kartı alımı ile ilgili işlemler 
Madde 68– (1) Stajyer tanıtım kartı Birlik tarafından hazırlanıp, ücreti karşılığında Odalara dağıtılmaktadır. 
(2) Birliğin belirlediği tarifeye göre ihtiyaç kadar stajyer tanıtım kartının ücreti Birlik hesabına yatırılır. Banka dekontunun örneğinin eklendiği bir üst yazı ile Birlikten talepte bulunulur. 
(3) Birlik tarafından gönderilen Stajyer Tanıtım Kartları, bilgisayar ortamında tutulan stok kaydına işlenir. 
(4) YMM tarafından Odaya hitaben stajyer kimlik kartı için talepte bulunulur. Talep evrak kayıt defterine işlenerek dosyasına kaldırılır. Oda tarafından doldurulan kimlik kartı Oda başkanı tarafından imzalanır. Yönetim kurulunca belirlenen ücret makbuz mukabili tahsil edildikten sonra kişiye teslim edilir ve stok kaydından düşülür. 

Albüm Satışı İle İlgili İşlemler 
Madde 69– (1) Maddenin tamamı çıkartılmıştır. 

Oda Üye Listesi Satışı İle İlgili İşlemler 
Madde 70– (1) Üçüncü şahısların talebi evrak kaydından geçirildikten sonra Yönetim Kuruluna sunulur. Yönetim Kurulu Kararına göre hazırlanan liste, ücret karşılığında teslim edilir. 

Adana Dışındaki Üyelerin Belge Talepleri 
Madde 71- (1) İşyerleri Adana dışında bulunan Üyelerden gelecek belge talepleri ile bunların karşılanmasına ilişkin iş ve işlemler aşağıda gösterildiği gibidir. 
a) Talep yazısı ile gerekli ödemelerin yapıldığını gösteren banka dekontu, kredi kartı talimatı veya posta çeki alındısı Odaya gönderilir veya fakslanır. 
b) Talep yazısı gelen evrak kaydına alındıktan sonra belge çeşidine göre gerekli prosedür tamamlanır. 
c) İstenilen belgeler bir üst yazı ekinde posta veya kargo aracılığı ile gönderilir. 
d) Yazının ikinci nüshası giden evrak kaydına alındıktan sonra dosyasına konulur veya bilgisayar ortamında saklanır. 
e) Belgenin cinsine göre, yukarıdaki maddelerde açıklanan stok ve takip işlemleri yerine getirilir. 

Kredi kartı ödeme talimatları ile belge talepleri 
Madde 72- (1) Belge taleplerinin kredi kartı ödeme talimatı ile karşılanması mümkündür. Bu takdirde: 
a) Kredi kartı ödeme talimatı Üyemiz tarafından doldurulduktan sonra bir yazı ile Odamıza gönderilir veya fakslanır. 
b) Talep yazısının gelen evrak kaydı yapılır. 
c) İlgili Bankadan provizyon numarası alınır. 
d) Makbuz kesilir. 
e) Sipariş cevap yazısı ile istenilen belgeler ve makbuz gönderilir. 
f) Yazının ikinci nüshası giden evrak kaydına alındıktan sonra ilgili dosyaya konulur veya bilgisayar ortamında saklanır.
g) Belgenin cinsine göre, yukarıdaki maddelerde açıklanan stok ve takip işlemleri yerine getirilir. 

Sosyal Güvenlik Kurumu belgelerinin onaylanması istekleri 
Madde 73– (1) Üyelerimiz tarafından onaylanmak üzere Odaya getirilen Sosyal Güvenlik Kurumu Belgelerinde aşağıdaki işlemler yerine getirilir. 
a) Bağ-Kur sigortalılık belgesinin oda tarafından onaylanması 
Bağ-Kurun standart formlarından olan Bağ-Kur Sigortalılık Belgesi onaylanmak üzere Odaya ibraz edildiğinde sırayla aşağıdaki işlemler yerine getirilir. 
Belgenin öncelikle ilgili Vergi Dairesince onaylanıp onaylanmadığı araştırılır, onaylatılmamışsa onaylatılması istenir. 
Belgenin Odayı ilgilendiren bölümü doldurulduktan sonra Oda Sekreterine veya genel idare müdürüne imzalattırılır. 
Tarifeye göre, “Resmi evrak tasdik ücreti” alınarak makbuz kesilir. 
Onaylanan belgeden bir fotokopi alınır ve ilgili dosyasına takılır. 

b) SSK İlişiksiz belgesinin Oda tarafından onaylanması 
“Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetlerine İlişkin Bildirim” başlıklı formlar, SSK’ya ibraz edilmek üzere onaylanmak için Odaya getirildiğinde, sırayla aşağıdaki işlemler yapılır. 
Formun doldurulduktan sonra Odaya getirilmesi gerekir. 
Oda başkanı, Oda sekreteri veya yetki verilmişse genel idare müdürüne imzalattırılır. 
Tarifeye göre, “Resmi evrak tasdik ücreti” alınarak makbuz kesilir. 
Onaylanan belgeden bir fotokopi alınır ve ilgili dosyasına takılır. 

ONBİRİNCİ BÖLÜM
Gönderilen denetim ve tasdik sözleşmeleri ile ilgili işlemler

Denetim ve tasdik sözleşmelerinin odaya bildirilme zorunluluğu 
Madde 74- (1) İlgili mevzuatta yer alan düzenlemelere göre, meslek mensupları tasdik işlemlerini üstlendikleri gerçek ve tüzel kişiler ile yazılı sözleşme yapmak zorundadırlar. Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin tasdikine ilişkin olarak süresinde düzenlenen sözleşmeler düzenlendiği ayı takip eden ay sonuna kadar; süresi içinde düzenlenmeyenler ise düzenlenme tarihinden itibaren 15 gün içinde Odaya bildirilir.

Denetim ve tasdik sözleşmelerinin düzenlenmesinde süre 
Madde 75– (1) Denetim ve Tasdik Sözleşmeleri : 
- Vergilendirme döneminin takvim yılı olduğu hallerde Ocak ayı içinde, 
- Özel Hesap Dönemi uygulayan mükellefler, özel hesap döneminin ilk ayı içinde, 
- Yeni işe başlayan mükellefler ile işe başlanılan ay içinde, 
düzenlenmesi; 
- YMM’nin vefatı veya meslekten çıkarılması veya mesleği terk etmesi nedeniyle sözleşmenin sona ermesi halinde de bu tarihten itibaren bir ay içinde sözleşme yapılması; 
gerekmektedir. 
(2) Bu sürelerden sonra da vergilendirme döneminin tamamını kapsaması kaydıyla Denetim ve Tasdik Sözleşmesi düzenlenebilecektir. 

Denetim ve tasdik sözleşmelerinin düzenlenmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar 
Madde 76– (1) İlgili mevzuat hükümlerine göre sözleşmelerin düzenlenmesinde aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. 
a) Düzenlenecek Denetim ve Tasdik Sözleşmelerinde tasdik ücretinin (Ödenecek tutarın) açıkça belirtilmesi zorunludur. Dönem sonlarında süresi uzayan ve izleyen vergilendirme dönemi içinde geçerli olacak sözleşmelerde, yeni dönem ücretleri YMM Odasından alınacak sözleşmenin ek sözleşme olarak imzalanması suretiyle belirlenecektir. Bu takdirde de bildirim ve süreler ile ilgili olarak yukarıda belirtilen esaslara uyulması zorunludur. 
b) Sözleşmelerde Damga Vergisi yükümlülüğünün kimin tarafından yerine getirileceği açıkça belirtilmelidir. 
c) Sözleşmede yer alan ücretin belirlenmesine esas olan Ücret Tespit Soru Belgesinin düzenlenmesi zorunludur. Ayrıca asgari ücretin altında iş yapılmaması ve ücret belirlenirken tarifede öngörülen tüm unsurların dikkate alınması gerektiği özellikle göz önünde tutulmalıdır. 
d) Sözleşme şirket tarafından yapılmış ise Odamız çalışanlar listesine kayıtlı bir YMM tarafından imzalanıp mühürlenmelidir. 
Asgari Ücret tarifesi altında iş yapanlar hakkında disiplin işlemi yapılmaktadır. 

Denetim, tasdik ve diğer tasdik sözleşmelerinin kurumlara ve odaya bildirimi 
Madde 77– (1) Tasdik sözleşmelerinin kurumlara ve Odaya bildirimi usulleri şu şekildedir: 

a) Kurumlara Bildirim 
Yeminli Mali Müşavirlerin düzenlemiş oldukları tasdik sözleşmelerine ilişkin bildirimlerinin ve sürekli bilgi verme yükümlülüklerinin 6 Şubat 2008 tarih ve 26779 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Sözleşmelerine İlişkin Bildirimlerinin ve Sürekli Bilgi Verme Yükümlülüklerinin Elektronik Ortamda Yerine Getirilmesine ilişkin tebliğe uygun olarak elektronik ortamda bildirilmesi gerekmektedir. 
Düzenlenen sözleşmenin onaylı bir örneği Odaya bildirilir. 

b) Odaya Bildirim 
Daha üst hukuksal düzenlemelerde farklı bir usul getirilmedikçe aşağıdaki gibi bildirilir.
Kurumlara yapılacak bildirimden ayrı olarak, 18 sıra numaralı Tebliğ uyarınca, sözleşmelerin birer örneğinin düzenlenme tarihinden itibaren 15 gün içinde bağlı bulunulan Meslek Odasına bildirilmesi gerekmektedir. 
YMM veya YMM şirketi, Oda’ya bildirilmesi gereken tasdik sözleşmelerini Odamız otomasyon sistemine bildirir. Denetim ve tasdik sözleşmesi bildirilirken Ücret Tespit Soru Belgesi kısmının doldurulması zorunludur. Sözleşmeler kağıt ortamında Oda’ya teslim edilmediği için, gerektiği halde YMM’den sözleşme örneği istenilebilir.

Gönderilen denetim ve tasdik sözleşmelerinin gözden geçirilmesi ve noksanlıkların tamamlatılması 
Madde 78– (1) Yukarıdaki maddelerde yazılı hususlarda noksanlık olup olmadığı kontrol edilir. 
(2) Tespit edilen noksanlıkların giderilmesi ilgili YMM’den istenir. 
(3) Sözleşmelerin bildirim süresi bittikten sonra genel bir tarama yapılarak, tespit edilen noksanlıklar, YMM’ler ve Şirketler bazında listelenir. 
(4) En geç Mayıs ayı sonuna kadar hazırlanan noksanlıklar listesi, Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere Oda Sekreterine sunulur. 
(5) Yönetim Kurulunda alınacak karara göre işlem yapılır. 

Odaya gönderilen denetim ve tasdik sözleşmeleri hakkında Bakanlığa bilgi verilmesi 
Madde 79– Kanun değişikliği nedeniyle hükümsüzdür. Maddenin tamamı çıkarılmıştır.


ONİKİNCİ BÖLÜM
Sözleşme fesihlerinin odaya bildirilmesi ve odaca yapılacak işlemler

Sözleşme fesihlerinin odaya bildirilmesi 
Madde 80– (1) Denetim ve Tasdik Sözleşmelerinin feshi halinde, fesih tarihinden itibaren 15 gün içinde gerekçeleriyle birlikte Odaya bildirilmesi gerekir. 
(2) Tek taraflı sözleşme fesihlerinde feshin karşı tarafa ihbar edildiğinin mutlaka belgelendirilmesi ve bu belgenin, 15 gün içinde Odaya gönderilmesi gerekir. 
(3) Karşılıklı rıza ile yapılan fesihlerde “Mutabakat Tutanağı” düzenlenerek sözleşme örneğiyle birlikte bir yazı ekinde 15 gün içinde Odaya gönderilmesi gerekir. 
(4) Ayrıca ücret ödenmediği için sözleşmeyi fesheden ve ilgili gerçek veya tüzel kişiyi Odaya bildiren YMM’lerin bu gerçek veya tüzel kişiden ücretlerini tahsil etmeleri halinde bu durumu en geç 7 gün içinde Odaya bildirmeleri gerekmektedir. 
(5) Öte yandan, feshedilen sözleşmelerin fesih tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde, gerekçesi ile birlikte YMM tarafından internet vergi dairesine elektronik ortamda bildirilmesi gerekmektedir. 

Bildirilen fesihlerde dikkat edilecek hususlar 
Madde 81– (1) Tasdik Yönetmeliği uyarınca Gelir Vergisi ile ilgili Tasdik Sözleşmeleri, düzenledikleri tarihi izleyen en geç Kasım ayı, Kurumlar Vergisine ilişkin Denetim ve Tasdik Sözleşmeleri ise en geç Aralık ayı sonuna kadar feshedilebilecektir. Bu tarihten sonra yapılacak fesihler geçerli değildir. 

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Denetim ve tasdik raporlarının alınması ve teslimi işlemleri

Odamız aracılığı ile vergi dairelerine iletilecek tasdik raporları 
Madde 82– (1) Bakanlıkla varılan mutabakat sonucunda, Adana Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı Vergi Dairelerinin mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilere ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Tasdik Raporları, Odamız aracılığı ile ilgili vergi dairelerine teslim edilmektedir. 
(2) Bu bakımdan, belirtilen çerçeve ile sınırlı olmak üzere, üyelerimizce düzenlenen tasdik raporları, ilgili vergi daireleri yerine Odamıza teslim edilebilmektedir. 
(3) Ancak, isteyen üyelerimizin söz konusu raporları, yasal süresi içinde doğrudan vergi dairelerine teslim etmeleri de mümkündür. 
(4) Bulunduğu il dışındaki vergi dairelerine teslim edilecek raporlar iadeli taahhütlü olarak yasal süresi içinde posta aracılığı ile de gönderilebilir. 

Raporların teslim alınmasında dikkat edilmesi gereken hususlar 
Madde 83- 
(1) Yeminli Mali Müşavirlerce düzenlenen raporların her sayfasının parafe edilmiş, mühürlenmiş, son sayfasının ise imzalanmış ve mühürlenmiş olması gerekir. 
(2) Şirket bünyesinde görev yapan üyelerimizin düzenleyecekleri tasdik raporlarında şirketin unvanıyla birlikte tasdiki yapan YMM’nin de mühür ve imzasının bulunması gerekmektedir. 
(3) Her rapora, üç aylık kullanma süresi dolmayan Faaliyet Belgesi aslının eklenmesi zorunludur. 
(4) Tasdik Sözleşmenin onaylı fotokopisinin rapor ekinde yer alması gerekir. 

Teslim ve Tesellüm İşlemleri 
Madde 84– 
(1) Adana İl sınırları içerisindeki Yönetim Kurulunca belirlenen Vergi Dairelerine verilmesi gereken tasdik raporları Odaca teslim alınır. 
- Daha önce duyurulan teslim süresinin bitiminden sonra getirilen raporlar kabul edilmez. 
- Raporlar, Genel İdare Müdürü veya görevli memur tarafından tutanakla teslim alınır. Daha önce YMM tarafından iki nüsha olarak - Vergi daireleri itibariyle ayrı ayrı olmak üzere - hazırlanan tutanağın bir nüshası tarih konulup imzalandıktan ve ücreti tahsil edildikten sonra raporu getirene verilir. 
- Teslim alınan raporlar, vergi daireleri itibariyle listelenerek iki örnek hazırlanacak tutanakla birlikte Adana Vergi Dairesi Başkanlığı ile yapılan görüşmeler sonucu Vergi Dairesi yetkililerine teslim edilir. 
- Teslim tutanağının bir nüshası Vergi Dairesince alıkonulur, diğer nüshası Odada saklanır. 


ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Müşteri bildirim listelerinin verilmesi ve izlenmesi

Madde 85- (1) 03.01.1990 tarihli 20391 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SMMM ve YMM’lerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinde, meslek mensuplarının hizmet verdikleri müşterilerini kayıtlı oldukları Odalara 6 ayda bir bildirmek zorunda oldukları belirtilmiştir. 
(2) Bu nedenle, Yönetmelik ekindeki örneğine uygun olarak hazırlanan müşteri bildirim listelerinin Ocak ve Temmuz ayları sonuna kadar olmak üzere yılda iki kez Odaya bildirilmesi gerekir. 
(3) Bildirmeyen üyeler takip edilir ve bir yazı ile söz konusu bildirimleri göndermeleri istenir. (4) Yazı ile istenilmesine rağmen müşteri bildirim listelerini göndermeyen YMM’ler bir liste halinde yönetim kurulu gündemine alınmak üzere Oda sekreterine verilir. 
(5) Yönetim kurulunun alacağı karara göre işlem yapılır. 


ONBEŞİNCİ BÖLÜM
Üye aidatları ile ilgili işlemler

Aidatların Tahsil ve Takibi 
Madde 86– (1) a) Maktu Aidatlar: İlgili Yönetmelik hükümleri de göz önünde bulundurulmak suretiyle miktarı genel kurulca belirlenen maktu aidatların, Odaya kayıtlı bütün üyeler tarafından, her yılın Ocak ayı sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir. 
Şubat ayı sonuna kadar aidatlarını ödemeyen üyeler tespit edilerek, yönetim kurulunun alacağı karara göre bir uyarı yazısı gönderilir. 
Uyarı yazısından sonra da aidatlarını yatırmayanlar hakkında yapılacak işlemler yönetim kurulu kararı ile belirlenir. 

b) Nispi Aidatlar: Çalışanlar listesine kayıtlı meslek mensupları ile bu listeye kayıtlı olmasalar dahi mesleki şirketlere ortak olan meslek mensuplarınca ödenir. Mesleki faaliyette bulunan her üye, yıllık Gelir Vergisi Beyannamesindeki mesleki kazancın %1’ini, şirket olarak faaliyette bulunduğu takdirde dağıtılsın veya dağıtılmasın beyan edilen kurum kazancından payına düşen tutarın %1’ini yıllık aidat olarak ödemek zorundadır. Nispi yıllık aidatın üst sınırı maktu yıllık aidatın 20 katını geçemez. 
Yıllık nispi aidatların, mayıs ve ekim aylarında iki eşit taksitle ödenmesi gerekir. Bu nedenle nispi aidatının hesaplanmasına ilişkin “nispi aidat beyan formu” Odaya gönderilmesi gerekir. Beyanda bulunmayanlar için üst limitten re’sen borç tahakkuku yapılır. 
Nispi aidatlarını süresinde ödemeyen üyeler tespit edilerek, yönetim kurulunun alacağı karara göre bir uyarı yazısı gönderilir. 
Uyarı yazısından sonra da aidatlarını yatırmayanlar hakkında yapılacak işlemler yönetim kurulu kararı ile belirlenir. 

ONALTINCI BÖLÜM
Diğer işlemler

Meslek içi eğitim programları 
Madde 87- (1) Üyelerin meslek ile ilgili mevzuatı yakından takip edebilmeleri için belirli dönemlerde Odamız tarafından seminer, panel, konferans düzenlenmektedir. 
(2) Seminer, panel, konferans konuları, üyelerin istekleri ve konunun güncelliği göz önünde bulundurularak belirlenir. Bu amaçla, her yıl bir anket düzenlenerek, üyelerin tercihleri belirlenmeye çalışılır. 
(3) Yönetim kurulu tarafından son şekli verilen eğitim programları, kararda belirtilen esaslar doğrultusunda üyelere duyurularak katılım talepleri alınır. 
(4) Eğitim programının başlamasından iki gün önce, talepte bulunanlardan teyit alınarak, katılımcı sayısının tam olarak tespitine çalışılır. 
(5) Katılımcı sayısının Odanın konferans salonunun kapasitesini aşması durumunda, bir başka salon temini yoluna gidilir. 
(6) Eğitim programlarına katılanlar, imza yoklaması ile tespit edilir. Üyelerden kimlerin hangi programlara katıldıkları bilgisayar ortamında izlenir. 

Stok takibi işlemleri 
Madde 88- (1) Gerek Birlikten temin edilen gerekse Oda tarafından bastırılan, (faaliyet belgesi, hizmet sözleşmesi, sınav ve başvuru dosyası, kimlik belgesi, albüm, kitap, stajyer tanıtım kartı vb.) basılı evrakın stok takibi bilgisayar ortamında yapılarak, tükenmeden temini yoluna gidilir. 
a) Birlikten temin edilen basılı evrak Birlik hesabına bedeli yatırılmak suretiyle bir yazı ile talep edilir. Yazıya banka dekontunun bir örneği eklenir. 
b) Oda tarafından bastırılan ve TÜRMOB’dan alınan belgelerin stok girişi yapılır. 
c) Satılan veya herhangi bir suretle elden çıkarılan tüm basılı evrakın, makbuz, posta çeki dekontu, banka dekontu, karar, tutanak ve benzeri belgelere dayanılarak stok çıkışı yapılır. 

Muhasebe işlemleri 
Madde 89– (1) Oda işlemleri ile ilgili ön muhasebe, sayman üyenin ve muhasebecinin öneri ve talimatları doğrultusunda genel idare müdürünün gözetimi altında görevli memur tarafından tutulur. Banka işlemleri 
Madde 90– (1) Bankaya yazılan ödeme talimatları imzaya sunulurken, ödemenin hangi iş ve hizmet karşılığı olduğunu ve talimatta yazılı meblağın hesap şeklini gösterir bir açıklama ile ödemenin dayanağını oluşturan sözleşme, fatura, bordro vs. belgelerin birer örneği imza kartonuna konulur. 
(2) Ödeme talimatının ikinci nüshası, yazan memur ve genel idare müdürü tarafından paraflanır. 
(3) Üyeler tarafından düzenlenip Odaya verilen/gönderilen kredi kartı ödeme talimatları, Bankaya gönderilmeden önce bir liste halinde kayda alınır. Bankadan gelen hesap ekstraları ile söz konusu listeler karşılaştırılarak, Banka ile mutabakat sağlanır. 

Kasa işlemleri 
Madde 91- (1) a) Tahsil İşlemleri 
Gün içinde kasaya yapılan nakit tahsilatlar işlenir. 

b) Tediye İşlemleri 
Gün içinde kasadan yapılan harcamalar işlenir. 
Gün bitiminde kasa sayılıp, Yönetim Kurulunca belirlenen rakamın üzerinde ise bankaya yatırılır. Daha sonra döküm alınır. 
Bilgisayardan dökümü alınan kasa işlemleri, kasayı işleyen memur ve genel idare müdürü tarafından imzalanarak, Oda başkanı ve Oda saymanına fakslanır. 

İşbu yönergede belirtilmeyen iş ve işlemler 
Madde 92– (1) Bu yönergede sayılmayan iş ve işlemler, ilgili mevzuat hükümleri, yönetim kurulu kararları, başkan ve Oda sekreterinin talimatları ve yerleşik Oda uygulamaları çerçevesinde yürütülür. 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 
Madde 93- (1) Adana Yeminli Mali Müşavirler Odası Genel Kurulu tarafından kabul edilerek 7 Haziran 2004 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulmuş bulunan işlemler yönetmeliği yürürlükten kalkar. 

Yürürlük 
Madde 94- (1) Bu yönerge Adana Yeminli Mali Müşavirler Odası Genel Kurulunun onayını müteakip 02.06.2008 tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
Madde 95- (1) Bu yönerge hükümlerini Adana Yeminli Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu yürütür.

Sürekli ve Geçici Komisyonların Çalışma Usul ve Esasları Hk.Yönerge

ADANA YMM ODASINDA KURULAN 
SÜREKLİ VE GEÇİCİ KOMİSYONLARIN 
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 
HAKKINDA YÖNERGE 


Madde 1- (1) Oda Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulunun çalışmalarına katkıda bulunmak, çalışmalarındaki verimliliği artırmak amacıyla sürekli ve geçici komisyonlar kurabilir. 

Madde 2- (1) Oda bünyesinde kurulacak sürekli komisyonlar ve amaçları aşağıda belirtilmiştir. 

- Yeminli Mali Müşavirlerin çalışma usul ve esaslarına ilişkin mevzuat ile Yeminli Mali Müşavirlerin çalışma alanları içindeki mevzuatı izlemek, değerlendirmek, görüşler ve öneriler hazırlamak amacıyla “Mevzuat İzleme ve Değerlendirme Komisyonu”, 
- Yeminli Mali Müşavir olmak üzere başvuranların bu başvurularını inceleyerek değerlendirmek ve görüş bildirmek üzere kurulan “Başvuru ve Değerlendirme Komisyonu”, 
- Üyeler arasındaki sosyal ilişkiler ile Odanın diğer meslek örgütleri ve toplum ile ilişkilerini geliştirmek amacıyla kurulacak “Sosyal Faaliyet ve Halkla İlişkiler Komisyonu”, 
(2) Yönetim Kurulu gerekli alanlarda başkaca sürekli ve geçici komisyonlar kurulmasına veya kurulan geçici komisyonların sürekli komisyon haline getirilmesine veya kurulan komisyonların kaldırılmasına karar verebilir. 

Madde 3- (1) Yukarıda faaliyet alanları ve amaçları belirtilen sürekli komisyonlar ile Yönetim Kurulu Kararı ile kurulacak diğer geçici ve sürekli komisyonların faaliyet alanları ve amaçları bu komisyonların kurulmasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararında açıkça belirtilir. 

Madde 4- (1) Sürekli ve Geçici Komisyonların üye sayısı ve bu üyelerin kimler olacağı Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 
(2) Komisyonlara seçilen üyelerin görev süreleri Yönetim Kurulunun görev süresi ile bağlı değildir. 
(3) Komisyon üye sayısında istifa veya sair nedenlerle meydana gelen eksiklikler Yönetim Kurulunun ilk toplantısında belirlenecek yeni üye ile doldurulur. 

Madde 5- (1) Komisyonlar salt çoğunluk ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği halinde Komisyon Başkanının oy verdiği taraf kabul edilmiş sayılır. 
(2) Komisyonların Başkan seçimi ve karar oylamaları açık oyla yapılır. 

(3) Komisyon kararına karşı olanlar karar metnine muhalefet şerhi verebilirler. 

Madde 6- (1) Komisyonların sekreterya hizmetleri Oda Personeli tarafından yerine getirilir. 
(2) Komisyonda alınan kararlar gerekçeli olarak ve muhalefet şerhlerinin karar ve sayısı ile birlikte Komisyon Karar defterine geçirilir ve üyelerce imzalanır. Komisyon karar defterleri Komisyon Başkanları nezdinde muhafaza edilir. 
(3) Komisyonlarca alınacak kararların bir örneği Komisyon Başkanlarınca Oda Yönetim Kuruluna sunulmak üzere Oda Sekreterine teslim edilir. Komisyonlarca istişari nitelikte olup ancak Yönetim Kurulunca benimsendiği takdirde Oda görüşü haline gelir veya yürürlüğe girer. 

Madde 7- (1) Oda bünyesinde kurulacak komisyon başkan ve üyelerine bu görevleri sebebiyle, ayda dört toplantıyı geçmemek üzere, her toplantı için Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek tutarda huzur hakkı ödenebilir. 

Madde 8– (1) Bu yönergenin Genel Kurulda kabulü halinde mevcut Sürekli ve Geçici Komisyonların Çalışma Usul ve Esasları Hk.Yönetmeliği yürürlükten kalkar. 

Madde 9- (1) Bu yönerge Adana Yeminli Mali Müşavirler Odası Genel Kurulunun onayını müteakip 02.06.2008 tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 10- (1) Bu Yönerge hükümlerini Adana Yeminli Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu yürütür.